Komisije i saveti

image_pdfimage_print

Na osnovu Statuta Grada Niša, kao radna tela Skupštine i Gradskog veća formiraju su komisije i saveti:

Žalbena komisija

Žalbena komisija odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Žalbena komisija primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica

Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica predlaže nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih naseljenih mesta na teritoriji grada i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti prati ostvarivanje ravnopravnosti polova, predlaže aktivnosti i preduzimanje mera, posebno onih kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou Grada i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

 

KOMISIJA ZA STANOVNIŠTVO, PORODICU I DECU

Komisija za stanovništvo, porodicu i decu prati ostvarivanje, zaštitu i unapređenje položaja porodice, predlaže mere za ostvarivanje populacione politike i afirmacije porodice, roditeljstva i društvenih ciljeva vezanih za reprodukciju stanovništva i poboljšanje zaštite prava deteta.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Komisija za zaštitu životne sredine razmatra pitanja vezana za zaštitu životne sredine Grada Niša i to: zaštitu prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu  vazduha od zagađenja, razmatra mogućnosti razvoja ekološke svesti i podizanja nivoa kvaliteta života stanovništva, prati aktivnosti na sprečavanju nastajanja i otklanjanja štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i prati realizaciju srednjoročnih i kratkoročnih programa Grada Niša u oblasti zaštite životne sredine.

SAVET ZA PITANJA STARENJA I STAROSTI

Savet za pitanja starosti i starenja razmatra pitanja starenja, društvenog i ekonomskog položaja starih lica, mogućnosti korišćenja njihovih radnih i stvaralačkih potenicijala i učešća u razvoju Grada, privrednom i javnom životu, a sve u cilju poboljšanja položaja starijih osoba, ostvarivanja njihovih ljudskih prava, razvijanja međugeneracijske solidarnosti, suzbijanja diskriminacije i smanjenja siromaštva starih, unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite starih i obezbeđivanja pomoći porodicama koje brinu o svojim ostarelim članovima.

Komisija za socijalna pitanja

Komisija za socijalna pitanja razmatra pitanja iz oblasti socijalne zaštite, predlaže mere i aktivnosti koje imaju za cilj rešavanje socijalnih problema građana i porodica na teritoriji grada i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa

Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa prati primenu odredaba etičkog kodeksa, daje savete i mišljenja i predlaže mere u vezi sa primenom etičkog kodeksa i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

Preuzmite:

PRIVREDNO-EKONOMSKI SAVET GRADA NIŠA

Privredno ekonomski – savet Grada Niša je stalno radno telo Gradskog Veća, koje prati sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja, daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenja o prioritetnim projektima, prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala i razmatra strategije ekonomskog razvoja.Članovi su izabrani iz redova privrednika, stručnjaka iz oblasti ekonomije, preduzetnika i članova njihovih udruženja, predstavnika Univerziteta, udruženja građana, gradskih opština, mesnih zajednica. Članove je imenovalo Gradsko veće, rešenjem Gradonačelnika, dok su delokrug i način rada  definisani Poslovnikom o radu Gradskog veća. Stručne i administrativne poslove za potrebe saveta obavlja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte.

Dragana Stojanović-Krstić

dragana.stojanovic-krstic@gu.ni.rs

018 505-516

Detaljnije informacije o radu Privredno ekonomskog Saveta Grada Niša možete naći na adresi https://investnis.rs/poslovno-okruzenje/privredno-ekonomski-savet-grada-nisa/

Savet za energetsku efikasnost

Savet Grada Niša za energetsku efikasnost, formiran je u cilju sprovođenja energetske politike Vlade Republike Srbije iskazane kroz Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, a definisane Programom ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine.

Savet za mlade

Savet za mlade daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Grada, inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, povećanja zaposlenosti, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta i drugim oblastima od značaja za mlade i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

Korisnički savet javnih službi

Korisnički savet javnih službi razmatra planove, programe i izveštaje javnih službi i o svom stavu obaveštava Skupštinu Grada i javnost, razmatra ostvareni nivo kvaliteta i obima usluga javnih službi, kao i cene komunalnih proizvoda i usluga, odnosno visinu naknade za usluge javnih službi i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine Grada.

Savet za ljudska i manjinska prava

Savet za ljudska i manjinska prava, koji čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih manjina, razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti u Gradu, a posebno u oblastima kulture, obrazovanja i informisanja; učestvuje u utvrđivanju gradskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i predlaže mere za postizanje nacionalne ravnopravnosti; predlaže izvore, obim i namenu budžetskih sredstava za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti;promoviše međusobno razumevanje i dobre odnose među svim zajednicama koje žive u gradu.

Savet za pronatalitetnu politiku

U skladu sa Strategijom za podsticaj rađanja koja je doneta na predlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, gradonačelnik Niša Miloš Simonović formirao je Savet za sprovođenje pronatalitetne politike na lokalnom nivou. Savet čine stručnjaci koji će problem pada nataliteta na lokalnom nivou sagledati iz svih uglova društvenog života, a zatim i predložiti niz mera koje će pomoći i pružiti podršku mladim ljudima i parovima bez dece da odgajaju svoje potomstvo.

Savet za zaštitu životne sredine

Zaštita životne sredine predstavlja važan segment za Grad Niš. Uloga Saveta je da pomogne u stvaranju bolje životne sredine u gradu i da radi na implementaciji Zakona iz ove oblasti koji je donela Skupština Republike Srbije.

Savet za kulturno stvaralaštvo

Savet za kulturno stvaralaštvo kreira predloge za strategiju kulturnog razvoja grada, analizira kulturne potrebe građana i mogućnosti za njihovo ostvarenje, analizira kulturne sadržaje ustanova kulture čiji je osnivač Grad Niš i vaninstitucionalno kulturno stvaralaštvo, predlaže Gradonačelniku finansiranje programa kulture po posebnim zahtevima i konkursu, razmatra i druga pitanja od značaja za kulturno stvaralaštvo grada.