Služba za javne nabavke

image_pdfimage_print
Adresa: Ul. Nikole Pašića br. 28, drugi sprat, K201, K202 i K204, 18000 Niš
Radno vreme: 07:30-15:30 radnim danima
Telefon:  018/505 – 541, 018/505 – 543, 018/505-544
Šef službe: Aleksandra Matić, dipl. pravnik, tel: 018/505-541, e-mail: Aleksandra.Matic@gu.ni.rs

Informator o radu Službe za javne nabavke


Služba za javne nabavke kao posebna stručna Služba obavlja poslove koji se odnose na: ekonomsko finansijske poslove; poslove planiranja i ispitivanja tržišta, za centralizovane javne nabavke; finansijske poslove u vezi izrade i praćenja realizacije planova i programa iz nadležnosti Gradske uprave; sačinjavanje nacrta planova javnih nabavki direktnih budžetskih korisnika; vodi jedinstvenu elektronsku evidenciju dobavljača; pruža stručnu pomoć korisnicima budžetskih sredstava u izradi planova nabavki, i izveštaja, administrativno stručnim poslovima u planiranju, sprovođenju postupka i dodele ugovora o javnim nabavkama za dobra, usluge i radove; praćenje i primena propisa koji regulišu oblast javnih nabavki; pripremu normativnih akata iz oblasti javnih nabavki; poslove saradnje sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; postupak po zahtevu za zaštitu prava ponuđača i drugi poslovi u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuju javne nabavke, za potrebe Gradske uprave; normativno – pravne i upravno pravne poslove; savetodavne, administrativno – tehničke i organizacione poslove; druge poslove vezane za sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Gradske uprave; poslove pružanja stručne pomoći korisnicima budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki; poslove centralizovanih javnih nabavki u skladu sa posebnom rešenjem Gradonačelnika , kojim se utvrđuje spisak naručilaca za koje se sprovode centralizovane javne nabavke; poslove izrade plana centralizovanih javnih nabavki Službe; prikupljanja podataka o potrebama i kontrole predloga potreba od organizacionih jedinica Gradske uprave, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Niš, a u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki koje se centralizovano sprovode u smislu usklađenosti sa finansijskim planovima organizacionih jedinica; sačinjavanja izveštaja o izvršenju plana centralizovanih nabavki na osnovu prikupljenih izveštaja o realizaciji centralizovanih nabavki; sprovođenja postupaka centralizovanih javnih nabavki radi zaključivanja okvirnog sporazuma ili dodeljivanja ugovora za potrebe organizacionih jedinica Gradske uprave grada Niša, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač Grad Niš, za nabavne kategorije koje su aktom koji donosi Gradonačelnik utvrđene za centralizovano sprovođenje; pribavljanje potrebnih ovlašćenja i saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki dobara, usluga i radova; donošenje odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki dobara, usluga i radova; izrada konkursnih dokumentacija; izrada i dostavljanje oglasa, radi oglašavanja javnih nabavki dobara, usluga i radova; sprovođenje postupaka; predlaganje, odnosno donošenje odluke o dodeli ugovora; predlaganje, odnosno donošenje odluke o obustavi postupaka javnih nabavki dobara, usluga i radova; izrada izveštaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki dobara, usluga i radova; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; drugi poslovi u vezi delokruga rada Službe; pripremanje nacrta internih akata iz oblasti javnih nabavki; vanredna kontrola planova i sprovođenja postupaka javnih nabavki ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač Grad Niš, po nalogu; sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli.

Služba obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Radno vreme Službe za javne nabavke je od 7:30 – 15:30 časova.

Služba za javne nabavke radi sa direktnim i indirektnim korisnicima budžeta, a komunikacija se u postupku javne nabavke vrši putem Portala javnih nabavki, odnosno putem pošte, kurirske službe i elektronskim putem – slanjem elektronske pošte, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki, član 44 Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS”, broj 91/2019).

Organizaciona struktura Službe za javne nabavke

Organizacione unutrašnje jedinice Službe su sektor i grupa u okviru sektora.

Sektorom rukovodi rukovodilac sektora, grupom rukovodi koordinator grupe.

Sektor za  poslove centralizovanih javnih nabavki i javnih nabavki direktnih i indirektnih korisnika budžeta

Rukovodilac sektora: Gordana Krutil, dipl. građ. inženjer.

Telefon: 018/505-543; e-mail: Gordana.Krutil@gu.ni.rs

Grupa za za sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara i usluga

Koordinator grupe je: Ivana Stojanović

Telefon: 018/505-543; e-mail: Ivana.Stojanovic@gu.ni.rs

Informator o radu pruža detaljnije informacije o radu Službe.

 

Kontakt osobe:

Šef Službe: Aleksandra Matić, dipl. pravnik,

e-mail: Aleksandra.Matic@gu.ni.rs

Rukovodilac sektora: Gordana Krutil, dipl. građ. inženjer.

e-mail: Gordana.Krutil@gu.ni.rs

Koordinator grupe: Ivana Stojanović

e-mail: Ivana.Stojanovic@gu.ni.rs