Sekretarijat za poljoprivredu

 

Adresa: Nikole Pašića broj 26,

II sprat, 18000 Niš

Telefon: 018/ 505 – 699
Veb adresa: www.niskoselo.com/

 


Informator o radu Sekretarijata za poljoprivredu


OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA VODE II REDA ZA 2020. GODINU


GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE , UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU

Dokument 1

Dokument 2


Rukovodeći zaposleni u Sekretarijatu za poljoprivredu:

  • Saša Stoiljković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu
  • Ljubiša Stojanović, Rukovodilac sektora za poslove budžetskog fonda, za poljoprivrednu proizvodnju preradu i ekologiju u poljoprivredi
  • Maja Đorđević, šef odseka za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu
  • Dejana Radenković, šef odseka za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu
  • Tatjana Balaban, šef odseka za poljoprivredunu proizvodnju, preradu i ekologiju u poljoprivredi

Unutrašnja organizacija Sekretarijata za poljoprivredu:

  1. SEKTOR ZA POSLOVE BUDŽETSKOG FONDA, ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PRERADU I EKOLOGIJU U POLJOPRIVREDI

 

1a. Odsek za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu

1b. Odsek za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i ekologiju u poljoprivredi

 

  1. Odsek za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu

Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza Sekretarijata

Izrada i realizacija godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Niša;
Izdavanje rešenja o promeni namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;
Izdavanje vodnih uslova, vodoprivrednih saglasnosti, rešenja i dozvola za objekte lokalnog značaja;
Priprema programa za višenamensko korišćenje voda;
Praćenje stanja u oblasti zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta;
Organizacija i koordinacija rada Poljočuvarske službe;
Preduzimanje mera za otklanjanje negativnih posledica i nastalih šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama;
Sprovođenje studijsko-operativnih aktivnosti za ukrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta;
Izrada i realizacije Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji Grada Niša;
Izrada, realizacija i kontrola sprovođenja Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada;
Izrada i realizacija planova u skladu sa programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Stručno-administrativni poslovi za potrebe Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Kontrola namenskog korišćenja sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Izrada i realizacija strateških dokumenata i akcionih planova za razvoj poljoprivrede i sela;
Izrada predloga planova za infrastrukturni razvoj i razvoj poljoprivrede i sela;
Davanje preporuka i stručnih saveta  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i upozoravanje na postojanje uslova za pojavu i razvoj štetnih organizama (prognozno-izveštajni sistem);
Praćenje i sprovođenje aktivnosti na unapređenju ekoloških uslova na gazdinstvima i poljoprivrednom zemljištu radi očuvanja agro-eko sistema na ruralnom području;
Edukacija poljoprivrednih proizvođača, udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu;
Praćenje rada poljoprivrednih proizvođača i povezivanje sa sektorom agroekonomije i prerade;
Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz stimulisanje privatnog preduzetništva i podršku nepoljoprivrednih aktivnosti;
Studijsko-analitički, finansijsko-materijalni poslovi u oblasti podsticanja poljoprivrede, ruralnog razvoja, privatnog preduzetništva;
Izrada predloga za osnivanje organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje i sprovođenje tih propisa;
Učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada
Učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata

 

U Odseku za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu obavljaju se studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencionih poslovi vezani za razvoj i revitalizaciju sela, u kontekstu ruralnog razvoja i opšte društvene tranziciju; pripreme i realizacije programa, strategija i operativnih planova ruralnog razvoja; prikupljaju i sistematizuju podaci o raspoloživim potencijalima u cilju stvaranja informacione baze za planiranje ruralnog razvoja.

Kontakt osoba iz Sekretarijata za poljoprivredu, u vezi napred navedenih poslova i usluga je Maja Đorđević, 018 50 56 95.

U Odseku za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu obavljaju se stručnii, operativni, organizacioni, administrativni i finansijsko-tehnički poslova za potrebe Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, za obavljanje finansijsko-administrativnih poslova i  za obavljanje međusobno povezanih poslova od opšteg značaja za rad i funkcionisanje Sekretarijata u sistemu Gradske uprave, kao i poslova vezanih za pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim subjektimau agrosektoru u agrobiznis planiranju.

Kontakt osoba iz Sekretarijata za poljoprivredu u vezi napred navedenih poslova i usluga je Dejana Radenković 018 505 696.

U Odseku za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i ekologiju u poljoprivredi, obavljaju se studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi vezani za praćenje stanja u oblasti prljoprivredne proizvodnje, prerade i ekologije u poljoprivredi.  U Odseku se obavljaju savetodavno-razvojni poslovi vezani za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno razvoj  biljne i životinjske proizvodnje, za preradu poljoprivrednih proizvoda i ekologiju u poljoprivredi; pripremanje i praćenje realizacije programa mera i proizvodnih uslova u navedenim oblastima; praćenje stanja u oblasti zaštite bilja; praćenje efekata programa u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i davanje predloga mere za njihovo sprovođenje; praćenje stanja u oblasti prehrambene industrije, i ostvarivanje proizvodnje po pojedinim grupacijama; sagledavanje usklađenosti primarne poljoprivredne proizvodnje sa izgrađenim kapacitetima i stepenom njihovog korišćenja; praćenje i analiziranje mera tekuće i razvojne poljoprivredne politike i njihov uticaj na ekonomski položaj agro-industrijskog kompleksa u celini.

Kontakt osobe iz Sekretarijata za poljoprivredu, u vezi napred navedenih poslova i usluga je Tatjana Balaban 018 505 695