Sekretarijat za omladinu i sport

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 16
Telefon: 018/504-428
Faks: 018/504-524
Sekretar: Ovlašćeno lice za zastupanje Sekretarijata za omladinu i sport je:                      Saša Šagrić
e-mail: Sasa.Sagric@gu.ni.rs

Informator o radu Sekretarijata za omladinu i sport


Sekrtarijat za omladinu i sport je u skladu sa Odlukom o   gradskoj upravi Grada Niša obrazovan  za obavljanje sledećih poslova:

 

 • obezbeđivanje uslova za sprovođenje omladinske politike na nivou

Grada;

 • obezbeđivanje uslova za realizaciju strateških dokumenata Republike Srbije i grada u oblasti omladinske politike i sporta, priprema akcionih planova za mlade  i programa razvoja u oblasti sporta i  predloga drugih propisa  kojima se ostvaruje  javni  interes  u oblasti  omladinskog sektora i sporta,  kao i njihovo praćenje;
 • stručne i administrativne poslove vezane za raspisivanje i sprovođenje javnih konkursa za projekte za mlade, stipendije radi sportskog usavršavanja kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista i programa sportskih organizacija, kao izrada predloga akata iz nadležnosti komisija i drugih radnih tela organa Grada;
 • obezbeđivanje uslova za rad ustanova kao i  vršenje osnivačkih prava nad ustanovama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora i sporta, a koje su osnovane od strane Grada, vršenje nadzora nad zakonitošću rada, praćenje i obezbeđivanje njihovog funkcionisanja;
 • edukaciju udruženja mladih, udruženja za mlade i sportskih organizacija za izradu programa i projekata, finansijskih planova i pravdanja u vezi njihove realizacije;
 • priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje sprovođenja tih propisa; izradu izveštaja, analiza i informacija iz oblasti omladine i sporta za potrebe organa grada i drugih subjekata republičkog i lokalnog nivoa; podsticanje i praćenje rada udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza na teritoriji grada, stvaranje uslova za izgradnju i jačanje njihovih kapaciteta i aktivno učešće u sprovođenju omladinske politike;
 • ostvarivanje saradnje sa svim subjektima omladinske politike i sporta na nivou grada i  republike, podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti omladinskog sektora i sporta i promovisanje omladinskih  i sportskih organizacija, udruženja i saveza;
 • pripremu i sprovođenje programa i mera primarne prevencije bolesti zavisnosti i programa koji utiču na smanjenje rizičnog ponašanja mladih, usmerenih na zaštitu mladih od nasilja i povećanje bezbednosti, kao i unapređivanje bezbednosne kulture među mladima;
 • planiranje i obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta kroz finansiranje i sufinansiranje programa i projekata sportskih organizacija u oblastima sporta, kao što su: sportska rekreacija, predškolski i školski sport, organizovanje sportskih kampova, održavanja sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za grad, učešće sportskih organizacija u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima i drugim oblastima u skladu sa propisima;
 • evidentiranje, praćenje i kontrola korišćenja sredstava koja Grad obezbeđuje za finansiranje omladinskih projekata, kao i zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta;
 • organizaciju dodele nagrada i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta;
 • izradu predloga akata u drugostepenom postupku po prigovorima sportskih organizacija na akta organa grada; preduzimanje pravnih radnji za potrebe sudskih i drugih postupaka koje pred sudovima preduzima Pravobranilaštvo Grada Niša;
 • planiranje rasporeda korišćenja sportskih objekata u vlasništvu Grada i praćenje njegove realizacije; učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
 • učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata.
 • Sekretarijat obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U Sekretarijatu za omladinu i sport su  organizovane   sledeće organizacione jedinice:

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove u oblasti sporta

Odsek za sport

 • Grupa za pravne poslove u oblasti sporta
 • Grupa za finansijske poslove u oblasti sporta

Odsek za omladinu

 • Grupa za  prevenciju bolesti zavisnosti

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove u oblasti sporta

U okviru svog delokruga rada obavlja  poslove vezane za  iniciranje i preduzimanje mera iz nadležnosti Grada u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta kao i druge poslove koji se odnose na praćenje i unapređivanje stanja u oblasti sporta u gradu. Obezbeđuje uslove za realizaciju zakona, podzakonskih akata i strateških i drugih dokumenata Republike Srbije i Grada u oblasti sporta. Poslove vezane za  planiranje programa i mera  i stvaranje  uslova za bavljenje građana sportom,  posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom kao  i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti   sporta. U sektoru se obavljaju normativno-pravni, stručno-operativni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na planiranje prihoda i rashoda Sekretarijata i Sektora administrativno-tehnički i kancelarijski poslovi i drugi poslovi iz delokruga Sekretarijata i Sektora u oblasti sporta. U okviru Sektora je organizovan kao uža unutrašnja organizaciona jedinica Odsek za sport.

Odsek za sport

U okviru svog delokruga rada obavlja poslove vezane za   ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradu Nišu i realizaciju stratetških dokumenata, zakona i drugih opštih akta u oblasti sporta. U  okviru svojih nadležnosti Odsek  obezbeđuje realizaciju programa kojima se ostvaruje  javni  interes  u oblasti sporta u gradu, poslove vezane za planiranje programa i mera  i stvaranje  uslova za bavljenje građana sportom,  posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom kao i obezbeđenje uslova za zadovoljavanje potreba građana u oblasti rekreativnog sporta i unapređenje fizičkog vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školskog sporta. U nadležnosti Odseka je kontinuirano, strukturisano i plansko praćenje potreba u sportu i donošenje programskih akata koji omogućavaju razvoj i unapređenje sporta. Odsek obavlja planske, analitičke, stručno-operativne, organizacione, finansijsko-materijalne, normativno-pravne i druge poslove u oblasti sporta,  kao i poslove vezane za praćenje rada i obezbeđivanje funkcionisanja Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar ”Čair”,   i  sportskih organizacija, strukovnih saveza i drugih udruženja koje realizuju programe od opšteg interesa u oblasti sporta u gradu. U sastavu Odseka za sport obrazovane su Grupa za pravne poslove u oblasti sporta i Grupa za finansijske poslove u oblasti sporta.

Odsek za omladinu

 • U okviru svog delokruga rada obavlja poslove vezane za obezbeđivanje uslova za sprovođenje omladinske politike i strateških dokumenata, zakona i drugih  opštih akata u oblasti omladinske politike u gradu, prati potrebe mladih u lokalnoj zajednici, obavlja poslove vezane za realizaciju programa i projekata kojima se ostvaruje javni inters u oblasti omladinskog sektora u gradu. Odsek sprovodi mere i aktivnosti u oblasti primarne prevencije bolesti zavisnosti i smanjenja rizičnog ponašanja mladih kao i programe  koji su usmereni  na zaštitu mladih od nasilja i povećanje bezbednosti, kao i unapređivanje bezbednosne kulture među mladima. U Odseku se obavljaju studijsko analitički poslovi vezani za potrebe planiranja, programiranja i evaluacije postignutih efekata, stručno-operativni, finansijsko-materijalni, normativno-pravni  i drugi poslovi. U sastavu Odseka za omladinu obrazovane je Grupa za  prevenciju bolesti zavisnosti kao uža organizaciona jedinica.

Sedište Sekretarijata  za omladinu i sport  je u ulici

Vožda Karađorđa br.16,

Sekretarijat za omladinu i sport  trenutno ima  12 zaposlenih lica.

 

Osobe za kontakt u Sekretarijatu za omladinu i sport:

  Sekretar – Saša Šagrić

  Telefon: 018/504 428; Faks: 018/504 524; e-mail:  Sasa.Sagric@gu.ni.rs, 

                                                        

Tehnički sekretar Smiljana Radojković

Telefon: 018/504 640; Faks: 018/504 524;     e-mail: Smiljana.Radojkovic@gu.ni.rs

Šef odseka za omladinu – Ivana Vračkić,

telefon: 018/ 519 352;   e-mail: Ivana.Vrackic@gu.ni.rs

Šef odseka za sport – Predrag Jančić

Telefon: 018 513 275, Faks: 018/ 513 276;     e-mail: Predrag.Jancic@gu.ni.rs

Šef Kancelarije za mlade – Bojana Pejčić

telefon: 018/504 770;   e-mail:  Bojana.Pejcic @gu.ni.rs

Lice zaduženo za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja ovlašćena je Katica Ilić Stojanović, diplomirani pravnik, telefon: 018/519-353, email: Katica.Ilic.Stojanovic@gu.ni.rs

 

 Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator Sekretarijata za omladinu i sport je sekretar Saša Šagrić, Sasa.Sagric@gu.ni.rs

  Lice zaduženo za saradnju sa novinarima i javnim glasilima u Sekretarijatu za omladinu i sport je sekretar ili zaposleni u Sekretarijatu koga u konkretnom slučaju ovlasti sekretar Sekretarijata. Telefon: 018/ 504-640