Sekretarijat za investicije

image_pdfimage_print

 

Adresa: Generala Milojka Lešjanina br.39
Telefon: 018/249 922
Faks: /
Sekretar sekretarijata:

Katarina Radenković, dipl.inž.građ.

E-mail: katarina.radenkovic@gu.ni.rs

 


Informator Sekretarijata za investicije


Građani mogu dobiti informacije o svojim podnescima i predmetima iz nadležnosti Sekretarijata za investicije na sledeće brojeve telefona:
018 249 828 i 249 922.


 

SEKTOR EKONOMSKO-PRAVNIH POSLOVA: Rukovodilac sektora – Olivera Ilić, dipl.prav., Tel. 018/ 249 922 ; E-mail: olivera.ilic@gu.ni.rs

SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME, PLANIRANJA I REALIZACIJE PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA: Rukovodilac sektora – Vladimir Džunić, dipl.inž. građ., Tel. 018/ 249 922 ; E-mail: vladimir.dzunic@gu.ni.rs

SEKTOR ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE: Rukovodilac sektora – Goran Mihajlović, dipl.inž.elek., 018/ 249-922; E-mail: goran.mihajlovic@gu.ni.rs

 

ODSEK ZA REALIZACIJU PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA

Šef odseka – Vanča Dimitrov, dipl.inž. građ, 018/ 249 922 ;  E-mail: vanca.dimitrov@gu.ni.rs

ODSEK ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Šef odseka – Milan Nikolić, mast. prav., 018/ 249-922 ; E-mail: nikomilan@gu.ni.rs

ODSEK ZA PRIPREMU I PLANIRANJE INVESTICIJA OBJEKATA JAVNE NAMENE IMOVINE GRADA NIŠA

Šef odseka – Dragan Petković, prof.fizič.kult., 018/ 249-922 ; E-mail: dragan.petkovic@gu.ni.rs

 

U SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME, PLANIRANJA I REALIZACIJE PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA obavljaju se poslovi :

–   na sprovođenju aktivnosti na izradi i praćenju realizacije Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture;

–   pokretanja postupka za sprovođenje javne nabavke iz Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture;

–   na ugovaranju planske dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, projekta parcelacije i preparcelacije.

 

U SEKTORU EKONOMSKO-PRAVNIH POSLOVA obavljaju se poslovi:

– knjigovodstva i analitičke evidencije ugovornih obaveza i poslovi računske kontrole i prikupljanja saglasnosti za isplatu obaveza;

– obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, i to na osnovu Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (Sl. list grada Niša br.139/2017, 126/2018 i 18/2019).

 

Doprinos = Prosečna cena stanova novogradnje za obračunski period ( https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi/ ) h Neto korisna površina iz projekta arhitekture h  Koeficijent namene (prema kategoriji objekta) – član 18, tabela 2 Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (Sl. list grada Niša br.139/2017) (Odluka o utvđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta  )  h Koeficijent zone (prema lokaciji objekta) – član 2, tabela 1 Odluke o izmenama i dopunama odluke o za uređivanje građevinskog zemljišta (Sl. list grada Niša br.18/2019) (Odluka o utvđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta ) i (ZONE GRAD NIŠA )

 

Ukoliko na lokaciji ne postoji potpuno izgrađena infrastruktura, napred dobijena vrednost doprinosa umanjuje se za određeni procenat – član 19, tabela 3 Odluke o izmenama i dopunama odluke o za uređivanje građevinskog zemljišta (Sl. list grada Niša br.18/2019) Odluka o utvđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta ).

 

Korisni linkovi:

– izrade elaborata i pripreme nacrta ugovora o zajedničkom opremanju građevinskog zemljišta;

– opšte pravni i poslovi imovinske pripreme za izgradnju objekata u skladu sa Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture i Programom upravljača puta.

 

U SEKTORU ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE obavljaju se poslovi:

–   pripreme i podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijave radova, upotrebne dozvole i rešenja u postupku objedinjene procedure;

–   na pripremi Programa kapitalnog investiranja, praćenje stanja i sagledavanje potreba za izgradnju;

–   investiciono i tekuće održavanje objekata koje koriste ustanove kulture, vaspitno – obrazovne ustanove, ustanove u oblasti sporta i zdravstvenih ustanova primarnog nivoa, izrada programa (kapitalnog) investiranja u nefinansijsku imovinu i praćenje njegove realizacije;

– u vezi davanja saglasnosti korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja za sanaciju, adaptaciju, investiciono održavanje i rekonstrukciju i sve druge saglasnosti koje su potrebne u upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini