Stara organizacija Gradske uprave Grada Niša

image_pdfimage_print

GRADSKA UPRAVA

Načelnik Gradske uprave grada Niša: Ljubiša Janić, dipl.pravnik

Kontakt tel: 018/505 – 511

e-mail: Ljubisa.Janic@gu.ni.rs

 

Gradska uprava grada Niša, kao jedinstveni organ grada, vrši izvorne poslove Grada Niša utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom Grada Niša, kao i zakonom poverene poslove državne uprave.

Nadležnosti Gradske uprave:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština grada, gradonačelnik i gradsko veće;

2) izvršava odluke i druge akte skupštine grada, gradonačelnika i gradskog veća;

3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine grada;

5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;

6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština grada, gradonačelnik i gradsko veće;

Gradsku upravu čine organizacione jedinice (sekretarijati, službe i komunalna policija kao posebna organizacija). Rukovodioce organizacionih jedinica (sekretare, šefove službi i načelnika komunalne policije) postavlja načelnik Gradske uprave.

Unutrašnja organizacija Gradske uprave

 Sekretarijati

II    Posebna organizacija

 III  Stručne službe


AKTI GRADSKE UPRAVE:


Program uklanjanja objekata (pečatirani dokument)