1

Грађевинска инспекција града Ниша

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину


Извештај о раду грађевинске инспекције Града Ниша за 2019. годину


Годишњи план грађевинске инспекције Града Ниша за 2018. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину


Годишњи План рада за 2017.г.


01 контролна листа 1

02 контролна листа 2 члан 145.

03 контролна листа 3 ТЕМЕЉИ

04 контролна листа 4 КОНСТРУКЦИЈЕ

05 контролна листа 5 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА