USVOJEN BUDŽET GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

Osma sednica Skupštine Grada Niša održana je u sali Oficirskog doma. Odbornici su usvojili Odluku o budžetu Grada Niša za 2021. godinu, Kadrovski plan gradskih uprava Grada Niša, Kancelarije za ekonomski razvoj, Pravobranilaštva Grada Niša, Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša i Kabineta gradonačelnika za 2021. godinu, kao i Odluku o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2021. godini.

Takođe, usvojena je i Odluka o organizaciji gradskih uprava Grada Niša, Odluka o Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, kao i Odluka o regulisanju zakupnine zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine  Grad Niš, zatim rešenje  kojim se Gradskoj toplani daju na korišćenje kotlarnica i trafostanica u ul. Bulevar dr Zorana Đinđića u Nišu  i rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca.
JAVNI UVID PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA AGLOMERACIJU NIŠ

Javni uvid će trajati 15 dana, od 08. decembra 2020.godine do 22. decembra 2020.godine. U toku trajanja javnog uvida materijal za javni uvid biće izložen na zvaničnoj internet stranici grada Niša (link).
Javni uvid neće biti moguć u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine zbog trenutne epidemiološke situacije.
Gradska uprava grada Niša, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Plana kvaliteta vazduha, organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa sadržajem Plana i merama koje treba preduzeti u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta vazduha i izbegavanja, sprečavanja i smanjenja štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može dostaviti primedbe i sugestije na zvanični e mail, Zivotna.Sredina@gu.ni.rs do 22. decembra 2020. godine.
21. sednica Gradskog veća – 26.11.2020

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Medijana
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Pantelej- prva faza
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Pantelej- druga faza
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Pantelej- treća faza- zapad
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Niška Banja- druga faza
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Crveni Krst- prva faza
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Crveni Krst- četvrta faza- jug
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Šestih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Palilula- prva faza
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja gradske opštine Palilula- druga faza
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja kojim se daje na korišćenje JKP „Gradska toplana“ Niš, ul. Blagoja Parovića br.3, nepokretnost u javnoj svojini Grada Niša, pomoćna zgrada-kotlarnica površine 213m2, postojeća na katastarskoj parceli broj 4409 KO Niš-Pantelej u ul. Knjaževačkoj u Nišu

 
19. sednica Gradskog veća – 25.11.2020

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2020. godini
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o regulisanju duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja za period april, maj i jun 2020. godine
 4. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-septembar 2020. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana – parcijalne izmene
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o naknadi troškova Opštini Doljevac u cilju sprovođenja Odluke o davanju saglasnosti na priključenje na javni vodovovod Grada Niša i vodosnabdevanje naseljenih mesta Knežice, Perutine, Ćurline i Belotinca
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Niša
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate za komunalno stambene usluge koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća
 11. Rešenje o upućivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ Niš
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za period: 01.01.-31.12.2019. godine
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom  Apotekarske ustanove Niš za 2020. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge “Nišstan” Niš  za  2020. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2020. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti  na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Branko Miljković“
 20. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Izgradnja i rekonstrukcija Termi Kulište u Niškoj Banji“
 21. Rešenje o učešću u realizaciji projekta „Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou“
 22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine naknade za priključak na toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš
 23. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 24. Rešenje o dopuni rešenja Gradskog veća Grada Niša o dodeli nagrada  studentima fakulteta Univerziteta u Nišu
 25. Zaključak kojim se preporučuje se Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da odloži naplatu svog potraživanja nastalog po osnovu novčane pozajmice JKP „Tržnica“ Niš, tako što će omogućiti JKP „Tržnica“ Niš otplatu duga u 4 (četiri) jednake mesečne rate, počev od 01.02.2021. godine
 26. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš i JKP „Naissus“ Niš da započnu postupak preuzimanja poslova naplate isporučene vode i usluge kanalizacije, korisnicima individualnim domaćinstvima, tako da JKP „Objedinjena naplata“ Niš fakturisanje računa navedenim korisnicima započne od 01.01.2021. godine.
 27. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dugoročnog-investicionog kredita u iznosu od 15.000.000  dinara, sa rokom otplate od 36 meseci od dana zaključenja ugovora
 28. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš  zaduži po investicionom kreditu za nabavku opreme, u iznosu od 328.600,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS         

 
PREDSEDNICA ŠVAJCARSKOG PARLAMENTA POSETILA SKUPŠTINU GRADA NIŠA

U okviru zvanične posete Republici Srbiji i Gradu Nišu, predsednica parlamenta Švajcarske Izabel Moret i ambasador Švajcarske Urs Šmid sa saradnicima posetili su Skupštinu Grada Niša. Tom prilikom održana je prezentacija projekta E –parlament koji je uz donaciju Vlade Švajcarske i implementaciju od strane Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, namenjen unapređenju transparentnosti i ostvarenju ušteda u  radu Skupštine Grada Niša.

Predsednica parlamenta Švajcarske je u obraćanju medijima istakla da je demokratija jedan od bitnih činilaca mira, a da ovaj projekat znači mogućnost za građane da učestvuju u donošenju političkih odluka.

Predsednik Skupštine Grada  Boban Džunić istakao je da ova donacija koja u vidu tehničke i softverske   opreme  iznosi oko 150 000 dolara za nas ima veliki značaj, jer  će na ovaj način parlament biti modernizovan, a građani i javnost će u svakom trenutku moći da prate glasanje i rad niških odbornika.
Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana”Niš broj 04882/3/1 od 29.10.2020. godine, kojom se određuje fiksni deo cene snabdevanja toplotnom energijom za kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana”Niš broj 04882/3/1 od 29.10.2020. godine, kojom se određuje fiksni deo cene snabdevanja toplotnom energijom za kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Cena.pdf
Obaveštenje da će se od 09.10.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

Obaveštenje da će se od 09.10.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/0910201.pdf
Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

– Obrazac 1- za domaća takmičenja;

– Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

– Obrazac 4- za gradske manifestacije;

– Izjava o dostavnjenoj dokumentaciji;

– Izjava o partnerstvu;

– Potvrda granskog saveza.
8. sednica GV – 01.10.2020.
7. sednica GV – 01.10.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o osnivanju Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava javne svojine Grada Niša u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom i bez naknade, radi realizacije investicionog projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju led rasvete u automobilskoj industriji – Privrednog društva „Xingyu Automotive Lighting Systems“