258. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 23.06.2020. godine
GRAD NIŠ ZAPOČEO IZRADU PLANA RAZVOJA GRADA 2020-2027.

Grad Niš je započeo izradu Plana razvoja Grada Niša za period 2021-2027. godine,   sveobuhvatnog i najvišeg dokumenta dugoročnog razvojnog planiranja za period od sedam godina.

Cilj izrade Plana je definisanje vizije razvoja, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca  u cilju unapređenja kvaliteta života građana, podsticanja ubrzanog ekonomskog razvoja, ubrzavanje i olakšavanje sistemskih promena kroz socijalne inovacije, težeći ka održivom, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa i prostora, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, pružanje kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne i teritorijalne kohezije u sigurnom društvu, poštujući različitosti i pružajući osnovna prava, uklučujući pravo i jednake mogućnosti za sve.

Plan će sadržati pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, kao i pregled i kratak opis odgovarajućih mera. Polaznu osnovu za formulisanje Plana, predstavljaće definisani pravci razvoja Republike Srbije i Evropske unije kao i samog Grada Niša.

Kroz procese pripreme Plana promovisaće se integralni participativni pristup planiranju lokalnog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, naučno-istraživačkog i civilnog sektora.

Odluka o pristupanju izradi  Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027. godine.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf
Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva

Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji Grad Niš realizuje u partnerstvu sa UNDP.
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini, od dana 19.06.2020. godine
LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020, od dana 12.06.2020. godine

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/LISTA-VREDNOVANJA-I-RANGIRANJA-OCD-2020.pdf
Obaveštenje da će se od 15.06. do 18.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije objekata škola i II tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-15.06.-do-18.06.2020.-god.-obaviti-II-tretman-dezinsekcije-i-II-tretman-dezinsekcije-krpelja.pdf
254. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.06.2020.
253. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.06.2020.

 
Obaveštenje da će se 22.05.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

Obaveštenje da će se 22.05.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-03.06.-do-04.06.2020.-god.-obaviti-II-tretman-dezinsekcije-u-objektima-i-dezinsekcija-krpelja-u-dvorištima-PU-Pčelica.pdf
JAVNI POZIVI ZA ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH LICA SA TERITORIJE GRADA NIŠA ZA PROGRAME I MERE PREDVIĐENE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU

Grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su dana 27.05.2020. godine Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. U skladu sa pomenutim sporazumom, sufinansiraju se sredstvima iz budžeta Grada i budžeta RS sledeći programi i mere:
 
1.     Program javnih radova – sufinansiranje;
2.     Program sticanja praktičnih znanja;
3.     Program stručne prakse;
4.     Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija;
5.     Subvencija za samozapošljavanje;
6.     Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih.
 
 
Trajanje javnih poziva:
javni poziv za samozapošljavanje – 30 dana od dana objave
javni poziv za javne radove – 15 dana od dana objave
Ostali javni pozivi – do 30.09.2020.
       
Datum objave svih javnih poziva: ponedeljak, 01.06.2020.