217. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.01.2020. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o regulisanju duga za utrošenu električnu energiju iz ranijih godina
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Niškog simfonijskog orkestra za 2020. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Dečijeg kulturnog centra Niš za 2020. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2020. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja za 2020. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Niš za 2020. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2020. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2020. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Niški kulturni centar za 2020. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš za 2020.godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2020.godinu i Finansijski plan za 2020.godinu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ Niš
 17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne enrgije
 18. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 50 angažovanih lica u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu
 19. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske upave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-70/2019-09 od 06.05.2019. godine, kojim se preduzetniku DANIJEL MITROVIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA DEVETI MAJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 20. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-141/2016-09 od 13.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu BRANKO STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM I GRAĐEVINSKE RADOVE METAL-COLOR PLUS NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 21. Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da u saradnji sa investitorom QUALIS Electronics d.o.o. uradi predlog Elaborata o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveza plaćanja naknade na teritoriji Grada Niša, u okviru industrijske zone KO Donje Međurovo u Nišu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“ Niš za 2020. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2020. godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2020. godinuJavni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 13.01.2020
Arhiva 2019

 1. Bliža merila sa dopunskim kriterijumima za izbor programa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom iz oblasti socijalne zaštite i zaštite na teritoriji Grada Niša
 2. Mišljenje u vezi sa Nacrtom konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2019. Godini
 3. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2019. godini
 4. Kriterijumi i bliža merila za vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa i projekata
 5. Mišljenje Komisije u vezi sa Nacrtom javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša u 2019. godini
 6. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša u 2019. godini.Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu, a u skladu sa preporukom Komisije za dodelu finansijskih sredstava i to privrednim subjektima sa teritorije Grada Niša, čije su prijave pristigle u periodu od 08.10. do 22.10.2019. godine (u drugom krugu).(.pdf)
Odluka o usvajanju akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša

Odluka o usvajanju akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša (.docx)

Odluka o usvajanju akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša (.pdf)

AKCIONI PLAN RASELJAVANJA  ZA POTREBE IZGRADNJE ŽELEZNIČKE OBILAZNICE OKO NIŠA(.pdf)

 
O G L A S O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora dana 10.12.2019. godine kada će biti i objavljen u dnevnom listu „ALO“. (.docx)
J A V N I P O Z I V za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja Grada Niša Nagrade ”11. JANUAR”

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja

Grada Niša Nagrade ”11. JANUAR”  02.12.2020 (.doc)
Svi Oglasi objavljeni do 09.12.2019 godine

Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora dana 10.12.2019. godine kada će biti i objavljen u dnevnom listu „ALO“. (.docx)


Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grad Niša, objavljen dana 09.12.2019. godine do dana 08.01.2020. godine


USAID SEEA Projekat Nis konkursna objava – The United States Agency for International Development (USAID) Serbia Energy Efficiency Activity – Reconstruction of Two substations – Radko Jovic and Mayakovski for JKP Gradska Toplana Niš, oglas od 17.06.2019. godine


oglas o davanju u zakup poslovnog prostora koji je dana 30.05.2019. godine objavljen u dnevnom listu BLIC


 Oglas za prikupljanje pisanih ponuda radi uzimanja u zakup poslovnog prostora koji je objavljen u dnevnom listu NARODNE NOVINE dana 15.02.2019. godine.


Zapošljavanje državljana Republike Srbije u Slovačkoj Republici


OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANJEM od 01.02.2019. godine


 Oglas o javnom nadmetanju radi ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, od dana 29.11.2018.godine


Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 14.12.2018. godine, sa početkom u 12 časova, u velikoj sali Skupštine grada, na prvom spratu Gradske uprave Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24, od dana 08.11.2018.godine.


Oglas za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Niša u postupku prikupljanja pismenih ponuda, od dana 18.10.2018.godine.


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora grada Niša, objavljen u narodnim Novinama 27.09.2018.godine.


 Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu, od dana 29.05.2018. godine


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora koji je objavljen u dnevnom listu NARODNE NOVINE NIŠ dana 15.05.2018. godine.


OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda radi uzimanja u zakup poslovnog prostora, od dana 11.05.2018. godine


JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća, od dana 07.05,2018. godine


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem 


Obaveštenje o pokretanju javne nabavke povodom izgradnje socijalnih stanova (zgrada 1. i zgrada 2. sa parternim uređenjem)  u naselju Branko Bjegović u Nišu na k.p.br. 7787/7 K.O. Kamenica.


JAVNA  PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UREĐENJE TRGA KRALJA MILANA U NIŠU


Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Dana 15.01.2018. godine raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu.


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, od dana 12.01.2018. godine


OGLAS za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, od dana 06.11.2017. godine


OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu (PDF), od dana 12.09.2017. godine


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, od dana 24.08.2017. godine.


OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA NIŠA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA od dana 18.07.2017. godine


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 19.06.2017.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 20.03.2017


OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANJEM, 10.03.2017.


Oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže i upravlja Grad Niš, 08.03.2016.


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, 20.01.2016.


Oglas za prodaju robe,15.11.2016.


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora, 04.11.2016.


Obaveštenje o poništavanju oglasa. 19.08.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 29.07.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 08.07.2016.god.


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, 23.06.2016.


Javni oglas za prijavu potraživanja poveriocima Fonda za razvoj i samofinansiranje zajedničkih potreba građana-u likvidaciji


Javni oglas za ZONU PLUS, 08.03.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U  POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 25.12.2015.


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, 03.11.2015


 

OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA,  02.11.2015.


 

Oglas za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša u postupku javnog nadmetanja, 19.06.2015.


 

Javni oglas za postavljenje načelnika uprave za građanska stanja i opšte poslove, 08.04.2015.


 

Oglas za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša u postupku javnog nadmetanja, 06.02.2015.


 

 
Sva Rešenja objavljena do 09.12.2019 godine

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu, a u skladu sa preporukom Komisije za dodelu finansijskih sredstava i to privrednim subjektima sa teritorije Grada Niša, čije su prijave pristigle u periodu od 20.9. do 07.10.2019. godine (u prvom krugu)  (18.11.2019.)

 

Rešenje o imenovanju direktora JKP Direkcija za javni prevoz

Pešenje o imenovanju direktora JKP Gorica

Rešenje o imenovanju direktora JP Nišstan

Rešenje o prest. f-je vd direktora JKP Direkcija za javni prevoz

Rešenje o prestanku f-je vd direktora JKP Gorica

Rešenje o prestanku f-je vd direktora JP Nišstan

 


Rešenje Gradonačelnika o odobravanju sredstava po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2019. godini


Rešenje o  raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2019. godini pojedinačnim davanjima (25.06.2019.)

 


 1. Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2019. godinu  (16.5.2019.)
 2. Rešenje o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata mobilnosti subjekata u kulturi Grada Niša u oblasti kulture i umetnosti za godinu (16.5.2019.)

Rešenje  o imenovanju članova  stručne komisije za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2019. godini, (04.04.2019.)


I n f o r m a c i j a

Predlog komisije za ocenu projekata podnetih po konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini, od dana 05.04.2018. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika od 01.03.2018.godine, počev od 05.03.2018.godine do 12.03.2018.godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika od 30.01.2018.godine, počev od 05.02.2018.godine do 12.02.2018.godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, počev od dana 30.11.2017. godine do dana 08.12.2017. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, od dana 29.11.2017. godine do dana 08.12.2017. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, od dana 27.11.2017. godine do dana 07.12.2017. godine


REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNIH  I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA GRADA NIŠA

JKP Gradska toplana-Predrag Milačić
JKP Mediana-Dragoslav Pavlović
JKP Naissus-Igor Vučić
JKP Objedinjena naplata-Jelena Stojanović
JKP Parking servis-Dejan Dimitrijević
JKP Tržnica-Goran Đorđević
JP Direkcija za izgradnju Grada Niša-Nebojša Lović
JP GSA-Vladan Stojanović
JP Nisstan-Nenad Hafner
JP Zavod za urbanizam-Miroljub Stanković
Rešenje o prestanku funkcije vd direktora JKP”Gradska toplana” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP ”Mediana” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP Nišstan”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP Objedinjena naplata
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP za pijačne usluge ”Tržnica” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP za vodovod i kanalizaciju ”Naissus”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP”Gradska toplana”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP”Parking servis”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JP ”Gradska stambena agencija” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JP Direkcija za izgradnju grada
Rešenje o prestanku mandata direktora JP Zavod za urbanizam Niš


 

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2017. Godini, dana 26.09.2017. godine.

I n f o r m a c i j a

Predlog komisije za ocenu projekata podnetih po konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2017. godini


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2017. godini, 17.08.2017.


Rešenje Gradonačelnika broj 2619/2017-01 od 15.08.2017. godine, doneto po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2017. godini, objavljenim na sajtu grada 12.04.2017. godine (skenirani dokument u pdf-u).


Rešenje o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2017. godinu


Rešenje  o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 16.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017.godinu, 28.11.2016.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša za 2016. godinu (po presudi), 20.12.2018. godine.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  na teritoriji  Grada Niša u 2016. godini, 10.08.2016.


Predlog komisije za ocenu projekata podnetih po Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji  Grada  Niša u 2016. godini, 10.08.2016.


Informacija za učesnike medijskog konkursa, 10.08.2016.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. Godini, 19.07.2016. god.            Informacija    Predlog komisije


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata unapređivanja  profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja  na teritoriji  Grada Niša u 2016. godini, 30.06.2016. god.


REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2016. GODINI, 21.06.2016.


Rešenje o poništenju rešenja o izboru članova stručne komisije, 16.05.2016.


Rešenje o poništenju konkursa u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu,  13.05.2016.


Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata za mlade u 2016. godini


Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi 2016. godini


Pešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini  21.03.2016.


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja   na teritoriji  Grada Niša u 2015. Godini  15.12.2015.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini pojedinačnim davanjima, 09.12.2015.


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata unapređivanja  profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, 27.11.2015.


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog ineteresa koja sprovode udruženja


Pešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjima, 26.10.2015.


Rešenje o dodeli sredstava udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini


Rešenje o obrazovanju radne grupe za ispitivanje osnovanosti prigovora korisnika na račune za isporučenu toplotnu energiju, 02.07.2015.


Rešenje o dodeli sredstava udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 18.06.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za aerodromske usluge “AERODROM NIŠ” Niš, 09.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća direkcija za javni prevoz Grada Niša, 20.10.2014.

Svi Konkursi objavljeni do 29.11.2019

Javni konkursi za izbor direktora:

Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš

Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš

Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

Datum oglašavanja: 23.08.2019. godine.


Konkurs za U-Ni praksu 2019. , Katalog pozicija i Prijavni formular

Datum oglašavanja: 08.07.2019.godine


INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA: “Viši kontrolor izvornih prihoda “ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju, Odseku za naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave

Datum oglašavanja: 20.06.2019.godine

 

Konkurs za poljoprivredne proizvođače za subvencije u poljoprivredi

od 17.06.2019. godine

 

JA V N I K O N K U R S ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2019. GODINI od 10.06.2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

Pravobranilački pomoćnik 1– samostalni savetnik, 1 izvšilac, na neodređeno vreme u Pravobranilaštvu Grada Niša

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa objavljeno je u dnevnim novinama  „BLIC“ ,  dana 23. 04. 2019. godine.

Obrazac za prijavu

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

Konkurs će biti otvoren od 12.04.2019. godine do 20.04.2019. godine.

PRIJAVA  ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA – 2019 (word) (pdf)


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _od  21.03.2019

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih  programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2019. godini (12.06.2019. godina)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje predloga Programa i Projekata za finansiranje i sufinansiranje Programa i Projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša u 2019. godini

 

Kriterijumi i bliža merila za vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa i projekata

Obrazac  broj 1 OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE na Javni konkurs  (Word) 

Obrazac  broj 2PODACI O PREDLOGU  PROGRAMA-PROJEKTA ZAFINANSIRANJE I/ILI SUFINASIRANJE  (Word)

Obrazac  broj 3 BUDŽET PROJEKTA  (excell)

Obrazac  broj 4BIOGRAFIJE PROJEKTNOG TIMA  (Word)

Obrazac  broj 5 IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PROJEKTA (Word )

Smernice, bliža merila za izbor programa ili projekata sa dopunskim kritetijumima i način bodovanja


JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA – OMLADINA

Prilog – Izjava

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA  – INSPEKCIJE

Prilog – Izjava


Konkurs  za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2019. godinu, od dana 18.03.2019. godine

Izveštaj Narativni i finansijski 2019 (word)

PUK-Obrazac-prijava 2019 projekti u kulturi (word)

Konkurs  za sufinansiranje projekata mobilnosti  subjekata u kulturi Grada Niša u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini, od dana 18.03.2019. godine

Izveštaj Narativni i finansijski 2019 (word)
PUK-Obrazac-prijava 2019 mobilnost (word)

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2019. godini, od dana 09.03.2019. godine

INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  “Poslovi kontrole izvornih prihoda lokalne samouprave“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretetarijatu za lokalnu poresku administraciju

Dan objavljivanja, 04.03.2019. godine

Ispravka  i dopuna oglasa

Dan objavljivanja, 05.03.2019. godine


INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA  –  “Poslovi fakturisanja“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za finansije

Dan objavljivanja, 04.03.2019. godine

Ispravka  i dopuna oglasa

Dan objavljivanja, 05.03.2019. godine


Rešenje o prihvatanju predloga Komisije o izboru 25 kandidata za dodelu stipendija za 2018/19 godinu za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalnosti na teritoriji Grada Niša,

dana 25.01.2019. godine.


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA NIŠA, broj 9-2-1/2019-03 od 09.01.2019. godine

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša objavljeno je u Dnevnim novinama „Blic“ dana 14.01.2019. godine.


Rešenje o neuspehu javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša, od dana 11.12.2018. godine


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta „ poslovi fizičko-tehnkog obezbeđenja objekata“ ,  jedan izvršilac, nameštenik-četvrta vrsta radnih mesta , u Gradskoj upravi grada Niša, sa napomenom da je obaveštenje o javnom konkkursu objavljeno u dnevnim novinama „ Blic“ 10.12.2018 .godine.
Prilog – Izjava


Konkurs za tri stručna saradnika na određeno vreme za Start up centar DOO Niš, od dana 07.12.2018. godine


KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta „poslovi Gradskog uslužnog centra III, u zvanju viši referent, 1 izvršilac, u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja , od dana 09.11.2018.

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa, objavljeno je u Dnevnim novinama „Blic“ dana 09.11.2018. godine.

Prilog: IZJAVA


KONKURS za podnošenje Javnih ponuda za zakup polj. Zemljišta, od dana 29.10.2018.godine.


Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2019.godinu, od dana 29.10.2018.godine.


KONKURS za “U-NI praksu 2018.”, od dana 16.10.2018. godine

Katalog pozicija 2018
Prijavni forular za studente 2018 (pdf)


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA NIŠA.

Prilog: Izjava

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša objavljeno je u Dnevnim novinama „Blic“ dana 08.10.2018. godine.


KONKURS   za sufinansiranje projekata mobilnosti   subjekata u kulturi Grada Niša u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini, od dana 21.07.2018.


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2018. GODINIod dana 17.07.2018.


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2018. GODINI OD 29.06.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PROJEKATA

OBRAZAC PRIJAVE

SMERNICE


KONAČNA LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA , od dana 07.09.2018.godine

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA , od dana 23.08.2018.godine


INTERNI  KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta „poslovi evidencije podataka u oblasti energetske efikasnosti“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, dana 07.06.2018.godine


INTERNI  KONKURS za popunjavanje radnog mesta „poslovi Gradskog uslužnog centra III“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja, od dana 05.06.2018. godine


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG  RADNOG MESTA „ poslovi evidencije podataka u oblasti energetske efikasnosti“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, dana 25.05.2018.godine.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata – manifestacija (kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih) koje se realizuju u periodu od 1. juna do 5. septembra 2018. godine u Nišu


Interni  konkurs za popunjavanje radnog mesta u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte – Poslovi praćenja realizacije i izrade strateških planova, od dana 10.05.2018. godine

Interni  konkurs za popunjavanje radnog mesta u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte – Poslovi unapređenja poslovnog okruženja, od dana 10.05.2018. godine


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA Budžetski inspektor, u zvanju savetnik, 1 izvršilac, na neodređeno vreme u Budžetskoj inspekciji Grada Niša, od dana 23.04.2018. godine.


INTERNI KONKURS  ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG  RADNOG MESTA u Budžetskoj inspekciji Grada Niš, od dana 13.04.2018. godine


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac III, u Gradskoj upravi grada Niša, Komunalnoj policiji, Sektoru za komunalno policijske poslove, Područnoj organizacionoj jedinici za područje Gradske opštine Medijana u zvanju viši referent, sa 4 izvršioca.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog  mesta Tehnički poslovi na izdavanju lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola, u zvanju savetnik, 1 izvršioc, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za planiranje i izgradnju.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac III, u Gradskoj uprava grada Niša, Komunalnoj policiji, Sektoru za komunalno policijske poslove, Područnoj organizacionoj jedinici za područje Gradske opštine Pantalej i Crveni Krst, sa 3 izvršioca.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac III poslovi operativne podrške, u zvanju viši referent, 1 izvršioc.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac I poslovi operativne podrške, u zvanju savetnik, 3 izvršioca.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policijac III, u Gradskoj upravi grada Niša, Komunalnoj policiji, u Sektoru za komunalno–policijske poslove, Područnoj organizacionoj jedinici za područje Gradske opštine Medijana,  razvrstanog u zvanje mlađi referent, sa 2 izvršioca.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac III, u Gradskoj upravi grada Niša, Komunalnoj policiji, u Sektoru za komunalno–policijske poslove, Područnoj organizacionoj jedinici za područje Gradske opštine Medijana,  razvrstanog u zvanje referent, sa 5 izvršilaca.

————————————————————————————————————————

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Komunalni policajac II poslovi operativne podrške, u Gradskoj upravi grada Niša, Komunalnoj policiji, u Sektoru za normativno-pravnu, analitičko-logističku i stručno-operativnu podršku, razvrstanog u zvanje saradnik, sa 2 izvršioca

————————————————————————————————————————


 

KONKURS za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini, od dana 08.03.2018. godine.

ISPRAVKA KONKURSA, od dana 09.03.2018. godine


Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta „šef odseka“ u Gradskoj upravi grada Niša, Sektoru za radne odnose i opšte poslove, Odseku za radne odnose i opšte pslove, od dana 07.03.2018.godine


KONKURS za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2018. godinu, od dana 01.03.2018. godine


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG  RADNOG MESTA u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za planiranje i izgradnju, od dana 28.02.2018. godine


Interni konkursi za popunjavanje radnih mesta u Komunalnoj policiji, od dana 23.02.2017.godine:


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2018. godini

Broj javnog Konkursa je: 4468/2017-01 od 27.12.2017. godine

JAVNI POZIV

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs 2018
Prilog 1- Obrazac za pisanje programa
Prilog 2 – Obrazac budžeta programa
Prilog 3 – Izvrsni pregled programa
Prilog 4 – Narativni budžet programa
Prilog 5 – Uputstvo za pisanje programa
Prilog 6- Uputstvo za sastavljanje budžeta
Prilog 7- Obrazac mesecnog plana aktivnosti
Smernice za podnosioce programa
Uputstvo za podnošenje izveštaja o realizaciji programa
Uputstvo za popunjavanje Priloga 7


K O N K U R S za davanje u zakup stanova izgrađenih u ulici Majakovskog br.14a

Konačna rang lista od 17.11.2017. godine


 

Interni konkurs za popounjavanje izvršilačkog radnog mesta – poslovi upisa prava javne svojine, pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini grada Niša, u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove.

Interni konkurs za popounjavanje izvršilačkog radnog mesta – prosvetni inspektor, u Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za inspekcijske poslove.


K O N K U R S za davanje u zakup stanova izgrađenih u ulici Majakovskog br.14a, od dana 02.11.2017. godine


Obaveštnje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2018. godinu, dana 26.09.2017. godine.
Obrazac broj 1
Obrazac broj 2
Obrazac broj 4


ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA, broj 06-417/2017-5-02 od 09.06.2017. godine

Poslovnik Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša, broj 134/2017-02 od 28.07.2017. godine

Pravilnik o načinu i postupku ocenjivanja kandidata za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša, broj 171/2017-02 od 09.09.2017. godine


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA NIŠA

Dodatak: izjava.

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša objavljeno je u Dnevnim novinama „Danas“ dana 25.08.2017. godine.


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u Gradskoj upravi grada Niša, od 24.08.2017. godine, za radno mesto: „pomoćnik sekretara za Sektor za utvrđivanje i kontrolu izvornih prihoda prekršaje i procenu tržišne vrednosti“.


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Sekretarijatu za finansije u Gradskoj upravi Grada Niša, od 24.08.2017. godine, za radno mesto: „poslovi kontrole zahteva za plaćanje u oblasti dečije i socijalne zaštite, primarnog zdravstva, privrede, poljoprivrede, razvoja turizma, imovinsko-pravnih i inspekcijskih poslova“.


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta “za poslove mesnih kancelarija II” u Gradskoj upravi Grada Niša, Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja, od dana 21.08.2017. godine.

Dodatak: izjave.


Rešenje Gradonačelnika broj 2619/2017-01 od 15.08.2017. godine, doneto po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2017. godini, objavljenim na sajtu grada 12.04.2017. godine (skenirani dokument u pdf-u).


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u  Sekretarijatu za zašitu životne sredine u Gradskoj upravi grada Niša, od 09.08.2017. godine, za radno mesto:  „poslovi monitoringa životne sredine“


Konkurs za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2017. godini, od dana 21.07.2017


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA u Gradskoj upravi Grada Niša, Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja


Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini


Konkurs za finansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2017. godini.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

OBRAZAC PRIJAVE

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA_PROJEKATA

BLIŽA MERILA


Konkurs za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2017. godinu, 31.05.2017


Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2017. godini.


Grad Niš i Univerzitet u Nišu raspisuju konkurs “U-NI praksa 2017”, za učešće u programu radne prakse u trajanju od mesec dana, avgusta 2017. godine.
Praksa će se obavljati u javnim preduzećima, gradskim upravama i službama, ustanovama kulture i sporta i gradskim opštinama, bez novčane naknade.

Pozivaju se studenti završne godine osnovnih studija i studenti master studija fakulteta Univerziteta u Nišu da se prijave na konkurs koji traje do 16. juna 2017. godine.


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Službi za poslove Gradskog veća, broj 73-3/2017-23 od 03.05.2017. godine, za radno mesto: Poslovi građanske inicajative i saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština 


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Službi za poslove Gradskog veća, broj 73-4/2017-23 od 03.05.2017. godine, za radno mesto: Kancelarijski poslovi


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2017. GODINI

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Prilog br. 1

Prilog br. 1a

Prilog br. 2

Prilog br. 3

Prilog br. 4

IZJAVA


K O N K U R S za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu

Na osnovu člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“ broj 88/2008  i 143/2016) i člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša („Službeni list Grada Niša“ broj 90/2013 i 98/2015)

Gradonačelnik Grada Niša raspisuje

 K O N K U R S

za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu

Konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2017. godinu koji je donelo Gradsko veće Grada Niša na sednici od 17.03.2017. godine, pod brojem 363-6/2017-03.

 

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL  (VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE)

 • KREDITNA PODRŠKA – SUFINANSIRANJE KAMATA ZA POLJOPRIVREDNE KREDITE –
 • INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
 • INVESTICIJE ZA PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH PROIZVODA
 • UPRAVLJANJE RIZICIMA
 • INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE
 • EKONOMSKE AKTIVNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA KAO I UVOĐENJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
 • PODSTICAJI ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Komplet teksta možete preuzeti na sledećem linku: Konkurs 2017;

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za 2017 za podršku investicijama;

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za VO 2017;

Zahtev za regres za premiju osiguranja;


Obaveštenje o raspisivanju javnih konkursa za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša objavljeno je u Dnevnim novinama „Danas“ dana 21.03.2017. godine:


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2017. godini.

Broj javnog Konkursa je : 559/2017-01 od 07.03.2017.godine.


 

INTERNI KONKURSI, 05.12.2016.


NAGRADNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA NIŠA ZA NAJBOLJE IDEJNO REŠENJE U OKVIRU KAMPANJE DROGA BLJAK NA TEMU “PLAKATOM PROTIV DROGE”


Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine grada Niša, 13.09.2016


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA, 27.06.2016


Konkurs za studente Univerziteta u Nišu po projektu “U-Ni praksa 2016”

Prilog 1 – Katalog pozicija

Prilog 2 – Prijavni formular


KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2016. GODINI

Smernice konkursa

Prilog 1-Prijava

Prilog 2-Budžet projekta

Prilog 3 -Narativni izveštaj

Prilog4 -Finansijski izveštaj


Konkurs za sufinansiranje projekata unapređivanja  profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja na teritoriji  grada Niša u 2016. godini, 16.05.2016

Prilog 1-Prijava

 


JAVNI  KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2016. GODINI

Prilog#1

Prilog#1a

Prilog#2

Prilog#3

Smernice


Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016., 09.02.2016.

Prilog#1

Prilog#2

Prilog#3

Prilog#4


Javni Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja za 2016.god.

Prilog#1-Obrazac prijave na konkurs


KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2016. godini   

Tekst konkursa|Smernice|Izjava podnosioca|Prilog #1|Prilog #2|Prilog #3|Prilog #4|Prilog #5|Prilog #6


Konkurs – “PARTNERSKI ZA OBRAZOVANJE” – 16.12.2015.


 

Konkurs za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2016. Godinu (06.11.2015.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša 03.11.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata unapređenja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015 godini, 15.10.2015.


Listvrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja


Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja, 28.08.2015.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata – Komisija za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa,13.08.2015.

Prilog #1


Finalna lista praktikanata za U-NI praksu 2015., 27.07.2015.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 21.07.2015.

Prilog #1Prilog #2Prilog #3Prilog #4Prilog #5Prilog #6Prilog #7Prilog #8


Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata za mlade za 2015. godinu, 20.07.2015.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2015. godini pod nazivom „Zeleni Niš“, 02.07.2015.

Prilog #1

Prilog #2


Lista o izmeni i dopuni Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja, 02.07.2015.

Prilog #1


Javni konkurs za izbor korisnika mesta za oglašavanje, 17.06.2015.

Konkursna dokumentacija


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku/dodelu sadnog materijala – sertifikovanog sadnog materijala, 08.06.2015.

Prilog #1

Prilog #2

Prilog #3


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša u 2015. godini pod nazivom „ZELENI NIŠ“, 28.05.2015.

Obrazac prijave

Forma završnog izveštaja


Konkurs za U-NI praksu 2015., 07.05.2015.

Katalog pozicija

Prijavni formular za studente


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2015. godini, 30.04.2015.

Smernice za podnosioce prijava na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2015. godini

Prilog #1

Prilog #2

Prilog #3

Prilog #4


Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 17.04.2015.

Obrazac #1

Obrazac #2

Obrazac #3


Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja, 09.04.2015.

Obrazac prijave na konkurs


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 10.03.2015.

Smernice za podnosioce programa

Izjava podnosioca predloga programa ili projekta

Prilog #1

Prilog #2

Prilog #3

Prilog #4

Prilog #5

Prilog #6


Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za aerodromske usluge “Aerodrom Niš” Niš, 05.03.2015.