1

226. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2020.

 1. Закључак о прихватању захтева Градске општине Медијана за обезбеђење наменских средстава Градској општини Медијана за предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације Пројекта “Играјмо и плешимо заједно”225. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2020. годину
 2. Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „Будући градови југоисточне Европе“
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша од 2021. – 2027. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о географско информационом систему Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о постављању балон хала спортске намене на територији града Ниша
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда“ ДОО из Београда
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменaмa и допунaмa Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Ратко Вукићевић“ Ниш, ул. Ратка Вукићевића бр. 5, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Позоришту лутака Ниш, ул. Булевар др. Зорана Ђинђића број 7 у Нишу, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Привредном друштву „READY GROUP“ д.о.о. из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено -пословне зграде у улици Обреновићевој бр. 124/5
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Костић Жарку из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у улици Обреновићевој бр.124/4
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Јанићијевић Бојану из Куршумлије, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 124/3
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Костић Душану из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 124/3
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Максимовић Андријани из Ниша, пословног простора у стамбено – пословној згради у ул. Обреновићевој бр. 124/2
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Тодић Слободану из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 36 улаз бр.34
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Ристић Саши из Ниша, стамбено – пословне зграде у ул. Николе Пашића број 40 у Нишу
 19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2019. години
 20. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2020. годину
 21. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-136/2019-09 од 03.09.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН СТАНКОВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Civic“ са евиденционим бројем 1073
 22. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-211/2017-09 од 08.11.2017. године, којим се привредном субјекту DRUŠTVO ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA COOL STOJANOV DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Jazz“ са евиденционим бројем 496
 23. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-343/2016-09 од 26.09.2016. године, којим се привредном субјекту SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia Ambiente“ са евиденционим бројем 578
 24. Решење којим се укида решење Градскe управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-205/2017-09 од 31.10.2017. године, којим се привредном субјекту SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia Ambition 1.0“ са евиденционим бројем 892
 25. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-286/2018-09 од 14.01.2019. године, којим се привредном субјекту NIGHT SPEED DOO NIŠ-PALILULA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Meriva“ са евиденционим бројем 1001
 26. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
 27. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање финансирања пренетих обавеза за реализацију активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша
 28. Решење о изменама Решења којим се усваја Правилник о додели стипендија студентима ромске националности за школску 2019/2020 годину и додели 4 стипендије за 2019/20 годину за студенте припаднике ромске националности на територији Града Ниша
 29. Решење о изменама Решења којим се усваја Правилник о додели стипендија ученицима ромске националности за школску 2019/2020 годину и додели 35 стипендија за 2019/20 годину за ученике средњих школа припаднике ромске националностина територији Града Ниш
 30. Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – Одељења у Нишу број II-4 У.8003/17 од 21.11.2019. године (у поновном поступку по жалби Oператора дистрибутивног система ”ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о Београд, изјављеној на Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за финансије, број 434-1/1и/-2017-11 од 24.01.2017. године)
 31. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене
 32. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
 33. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене
 34. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана – парцијалне измене
 35. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 – парцијалне измене
 36. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Тржница“ Ниш одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft кредит, y износу од 30.000.000,00 динара за потребе текуће ликвидности предузећа
 37. Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
 38. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2020. годину
 39. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
 40. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
 41. Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша
 42. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша
 43. Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 44. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 45. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 46. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 47. Програм одржавања заштићених стабала на територији града Ниша
 48. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма одржавања заштићених стабала на територији града Ниша224. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.02.2020.

 1. Решење о одобравању израде 12 (дванаест) легитимација за превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које би гласиле на Секретаријат за инспекцијске послове
 2. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину223. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.02.2020.

 1. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину
 2. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 3. Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2020. годину
 4. Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност
 5. Решење којим се прихвата реализацијa и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2020. години
 6. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спортаОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА И ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА И ЛИЧНИХ ПРАТИОЦА.доцx
Коначна Ранг листа Персонални асистенти 2020.доцx
Лични пратиоци 2020.доцx
Одлука Комисије по жалбама.доцx
222. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.02.2020.

 1. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града
 2. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину
 3. Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша
 4. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 5. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да у сарадњи са инвеститором QUALIS Electronics d.o.o. уради предлог Елабората о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавеза плаћањa накнаде на територији Града Ниша, у оквиру индустријске зоне КО Доње Међурово
 6. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара221. седница ГВ – 29.01.2020.

 1. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“
 2. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Да стари не буду сами“
 3. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња осма фаза“
 4. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш, о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за кредитно задужење-дозвољени минус (овердрафт кредит) код „АИК Банке“ а.д. Београд
 5. Закључак којим се препоручује Надзорним одборима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша и ЈКП „Наиссус“ Ниш да почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, по закљученим уговорима, одложе за најмање 45 дана
 6. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење предузећа-дозвољени минус (оведрафт) код пословне банке
 7. Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш анекс II Споразума о регулисању међусобних права и обавеза, којим се мења динамика измирења преосталог дуговања Града Ниша по закљученим уговорима за 2013, 2014. и 2015. годину
 8. Решење којим се одобрава доделa 18 (осамнаест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова, Ниша и Насеља „9. мај“, која су повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 9. Решење којим се одобрава доделa 6 (шест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих за учеснике пројекта „Кућа могућности“ – Ниш
 10. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-28/2017-09 од 03.02.2017. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DRAGAN RAJAK PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 004
 11. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-76/2018-09 од 20.04.2018. године, којим се привредном субјекту ELLITE TAXI DOO NIŠ-MEDIANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara Picasso“ са евиденционим бројем 228
 12. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-64/2018-09 од 20.04.2018. године, којим се привредном субјекту SPIDER NIDAX DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Spacestar“ са евиденционим бројем 943
 13. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-17/2014-09 од 19.02.2014. године, којим се привредном субјекту DRUŠTVO LIBB-EKSTRA DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara 2,0 HDI SX“ са евиденционим бројем 486
 14. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-143/2018-09 од 18.07.2018. године, којим се привредном субјекту BOJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ GORNJA TOPONICA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са евиденционим бројем 041
 15. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-110/2018-09 од 29.06.2018. године, којим се привредном субјекту GOLD TAXI 018 DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 967
 16. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-236/2016-09 од 18.05.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM MARKOVIĆ NOVICA PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Spacestar 1.3 Family“ са евиденционим бројем 586
 17. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-54/2018-09 од 18.04.2018. године, којим се привредном субјекту ALFA TAXI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression“ са евиденционим бројем 937
 18. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-91/2018-09 од 11.05.2018. године, којим се привредном субјекту ALFA TAXI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Alfa Romeo 147 1.9 JTD Progression“ са евиденционим бројем 952Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

 

Бодовна листа Лицни пратиоци 2020 за објављивање

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години 

трајање конкурса: до 13.02.2020. године

Конкурс – Јавно информисање 2020.

Финансијски извештај

 Буџет пројекта

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2 – Наративни извештај
219. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.01.2020. годинe

 1. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2019. години