37. седница Градског већа града Ниша– 12.01.2021.

 1. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 2. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за финансије
 3. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 4. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 5. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
 6. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 7. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности начелника Службе за послове Градоначелника због поднете оставке36. седница Градског већа града Ниша– 11.01.2021.

 1. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
 2. Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша35. седница Градског већа града Ниша– 29.12.2020.

 1. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша број 1145-7/2020-03 од 24.12.2020. године о утврђивању Предлога Одлуке о прихватању финансирања расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниш
 2. Решење којим се одобрава доделa 19 (деветнаест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова, Ниша и Насеља „9. мај“, која су повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 3. Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
 4. Закључак о усвајању Нацрта плана развоја Града Ниша за период од 2021-2027. године34. седница Градског већа града Ниша– 25.12.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2021. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2021.годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2021. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2021. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2021. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш за 2021. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш за 2021. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Паркинг-сервис“- Ниш за 2021. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2021. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2021. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2021.годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја за 2021. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег културног центра Ниш за 2021. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2021. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2021. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада установе Нишки културни центар за 2021. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Ниш за 202 годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2019/2020 годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2020/2021 годину
 25. Друга измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 26. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш којом се утврђује варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
 27. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије
 28. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
 29. Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш анекс III Споразума о регулисању међусобних права и обавеза
 30. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавно комуналном предузећу за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
 31. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 32. Решење о давању сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Нишка Бања33. седница Градског већа града Ниша– 24.12.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације насеља Просек, на подручју ГО Нишка Бања
 2. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша- парцијалне измене
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Куновица, на подручју Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Островица, на подручју Градске општине Нишка Бања
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Раутово, на подручју Градске општине Нишка Бања
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању финансирања расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниша
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
 9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 11. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за органе града и грађанска стања
 12. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за финансије
 13. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за грађевинарство
 14. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 15. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
 16. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 17. Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе Града Ниша32. седница Градског већа града Ниша– 22.12.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Кравље, на подручју Градске општине Црвени Крст
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Сечаница, на подручју Градске општине Црвени Крст
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2017. године укључујући и припадајућу камату до 06. јула 2018. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу привредног друштва предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић – ПИМ“ АД из Београда
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2020. годину
 6. Пословник о измени и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша
 7. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван Сремац“
 8. Решење о престанку функције начелника Службе за послове Градског већа
 9. Решење о престанку рада на положају заменика начелника Градске управе Града НишаПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ О НАГРАДИ ”11. ЈАНУАР” У ЕМИСИЈИ БЕЛАМИ ПОПОДНЕ

Председник Скупштине Града Ниша, Бобан Џунић гостовао је 27.новембра у емисији РТВ Белами – “БЕЛАМИ ПОПОДНЕ”. Тема разговора са новинарком Маријом Милијић била је расписивање конкурса за награду ”11. ЈАНУАР”, највишег признања Града Ниша које се додељује за изузетна достигнућа која афирмишу Град у привредним, друштвеним и другим областима. Председавао Скупштине Града Ниша Бобан Џунић је по функцији председник петочлане Комисије која је одржала конститутивну седницу и усвојила план активности и текст јавног позива за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша.
16 седница ГВ – 01.11.2020.

 1. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Народне библиотеке “Стеван Сремац” Ниш
 2. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш
 3. Амандман на Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш
 4. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра
 5. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Позoришта лутака Ниш
 6. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног музеја Ниш
 7. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш
 8. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар
 9. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности Ниш15 седница ГВ – 30.10.2020.

Амандман на Предлог Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ БОБАН ЏУНИЋ ПРИСУСТВОВАО ИЗЛОЖБИ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

 

5.10.2020.

На позив директорке Историјског архива у Нишу Снежане Радовић, председник Скупштине Града Бобан Џунић, присуствовао је отварању ексклузивне изложбе посвећене првом почасном грађанину нишком – краљу Милану. Овим поводом, председник Џунић разговарао је са представницима Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу Адлигат, које је власник и коаутор ове изузетне изложбе.