Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima za izbor korisnika

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima za izbor korisnika, objavljeni 22.01.2021. godine:

 
ODRŽANA 6. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Šesta sednica Skupštine Grada Niša je, prema Zaključku Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša, održana u sali Oficirskog doma, uz poštovanje epidemioloških mera, a na dnevnom redu sednice našle su se 23 tačke. Sednica je, na poziv predsednika Bobana Džunića, počela minutom ćutanja mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju

Odbornici su dali saglasnost na konačni Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene, rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša, što će, kako je predsednik Džunić u izjavi medijima istakao, unaprediti energetsku efikasnost i doneti uštedu u operativnim troškovima javnog osvetljenja Grada Niša.

Takođe, usvojene su odluke o izmenama i dopunama odluka o osnivanju ustanova kulture, odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP „Gorica“ i JKP „Direkcija za javni prevoz Grada Niša“, rešenje o prestanku prava korišćenja Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ kojim Gradska toplana preuzima sistem toplotne energije škole, rešenje o davanju garaže u TC „Ambasador“ na korišćenje  JKP „Parking servisu“.  Imenovan je direktor Turističke organizacije Niš i v.d. direktora ustanove „Divljana“. Osim rešenja o imenovanju Komisije za nagrade Grada Niša, usvojena su i predložena rešenja o razrešenju  i imenovanju članova upravnih, nadzornih i školskih odbora.
Obaveštenje da će se od 26.10. do 28.10.2020. g. obaviti VII larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 26.10. do 28.10.2020. g. obaviti VII  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša
Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama u okviru izrade Plana razvoja Grada Niša za period 2021. – 2027. godine

Javni poziv

Aneks 1 – Prijavni formular

Aneks 2 – Obrazac o realizovanim projektima

Bodovna lista
SASTANAK SA ŠEFOVIMA ODBORNIČKIH GRUPA

Danas je predsednik Skupštine Grada Boban Džunić održao redovan sastanak sa šefovima odborničkih grupa. Razmatran je predlog dnevnog reda 5. sednice Skupštine Grada, koja je zakazana za sredu, 14. oktobar 2020. godine.
REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 88/2019), člana 37. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019) i člana 24. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš („Službeni list Grada Niša“, broj 145/2016 i 18/2018),

Skupština Grada Niša, na sednici od 2.10.2020. godine, donela je

 

 

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

 

 

I           Ivana Stanić, diplomirani ekonomista, imenuje se za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, najduže do godinu dana od dana imenovanja.

 

II           Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor ovog preduzeća.

 

III          Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i „Službenom listu Grada Niša”, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Niša www.ni.rs.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 88/2019) i člana 24. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš („Službeni list Grada Niša”, broj 145/2016 i 18/2018) propisano je, između ostalog, da se vršilac dužnosti direktora može imenovati na period koji ne može biti duži od jedne godine. Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća. Takođe, vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

Članom 25. Zakona o javnim preduzećima i članom 17. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš propisani su uslovi koje lice mora da ispunjava da bi bilo imenovano za direktora preduzeća.

Članom 37. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019) propisano je da Skupština Grada Niša, između ostalog,  imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad.

S obzirom na to, da je Skupština Grada Niša donela Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Gorica” Niš („Službeni list Grada Niša“, broj 80/2020), u cilju obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća, neophodno je imenovati novog vršioca dužnosti direktora preduzeća.

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu da Ivana Stanić, diplomirani ekonomista, ispunjava uslove za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, propisane zakonom, osnivačkim aktom i statutom preduzeća, Skupština Grada Niša donela je rešenje kao u dispozitivu.

 

 

Broj: 06-832/2020-28-02

U Nišu, 2.10.2020. godine

 

 

SKUPŠTINA GRADA NIŠA

 

 

 

                                                                                                                                                         Predsednik

 

 

                                                                                                                                                        Boban Džunić

 

Prilog: Originalni tekst dokumenta
Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini
REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”GORICA” NIŠ

REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”GORICA” NIŠ
4. sednica GV – 08.09.2020.