JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju realizacije projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, broj 401-00-369/21-03 od 25.03.2021. godine,  Rešenja Gradskog veća o pristupanju realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, (broj 575-1/2021-03 od 18.05.2021),  Rešenja o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine),

Gradsko veće Grada Niša raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Uslovi učešća na Konkursu koje mora da ispuni podnosilac zahteva:

 

 1. Da stambeni objekat-kuća nije priključena na sistem daljinskog grejanja ili distributivnu mrežu prirodnog gasa;

 

 1. Da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa i sistem daljinskog grejanja (za meru 1);

 

 1. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;

 

 1. Ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre potpisivanja Ugovora o sufinasiranju obe ugovorne strane.

Pravo učešća na Konkursu nemaju :

 1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.

 

 II U 2021.godini sufinasiraće se mere:

1.Zamena postojećih  uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet:

 • Maksimalno učešće Grada do 90.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
 • Planirana sredstva 11.160.000,00 dinara.

 

 

2.Zamena postojećih  uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas:

 • Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.440.000,00 dinara.

 

 1. Uklanjanja postojećih uređaja za grejanje i priključenje na sistem daljinskog grejanja
 • Maksimalno učešće Grada do 200.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.000.000,00 dinara.

 III POTREBNA DOKUMENTA

 A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 

Obavezna dokumentacija:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021.godinu;
 2. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Niša;
 3. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta- ne starije od šest meseci;
 4. Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od šest meseci (fotokopija);
 5. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;
 6. Potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa (koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa) i potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš (samo za meru 1)- ne starija od šest meseci;
 7. Potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa (samo za meru 2)- ne starija od šest meseci;
 8. Potvrda o mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš  (samo za meru 3)- ne starija od šest meseci;
 9. Predračun za nabavku opreme (samo za meru 1 i za meru 2) ili za priključenje (samo za meru 3).

 

Opciono dostavljanje dokumentacije za dodatno bodovanje:

 1. Dokaz o broju članova domaćinstava
  1. Fotokopija lične karte ili očitane čipovane lične karte za punoletne članove domaćinstava-kopija prijave prebivališta ili uverenje o prebivalištu za decu- ne starije od šest meseci;
  2. Lična izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva u slobodnoj formi;
 2. Izjava podnosica prijave da će stari uređaj biti predat na reciklažu;
 3. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta (samo za porodice sa članom invalidnim licem sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 70-100%);
 4. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta za ratne vojne invalide (samo za porodice sa članom ratnim vojnim invalidom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od I-IV kategorije);
 5. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima-za sve punoletne članove domaćinstva (samo za porodice sa prihodima manjim od 40.000,00 RSD po članu porodičnog domaćinstva)
 6. Potvrda o isplaćenoj neti zaradi za mesec koji predhodi mesecu podnošenja zahteva za zaposlene-od poslodavca
 7. Ček od penzije i/ili ček od vojne invalidnine
 8. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva da je na evidenciji nezaposlenih
 9. Potvrda o školovanju za punoletne članove domaćinstva

 

 

B) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka investicije:

 1. Potpisan i popunjen obrazac Zahtev za povraćaj sredstava;
 2. Izjava korisnika sredstava o nameni korišćenih sredstava;
 3. Fiskalne i gotovinske račune za ugrađenu opremu ili naknadu za priključenje na sistem daljinskog grejanja-fotokopija;
 4. Popunjen i overen garantni list za ugrađenu opremu (za meru 1 i 2)-fotokopija;
 5. Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu prirodnog gasa i Ugovor o snabdevanju (za meru 2)-fotokopija;
 6. Ugovor o izgradnji priključka na sistem daljinskog grejanja (za meru 3)-fotokopija;
 7. Potvrda o reciklaži postojećeg uređaja, koju izdaje preduzeće ovlašćeno za reciklažu otpada (u slučaju predavanja na reciklažu)-original.

IV Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Niša.

V Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

VI Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod tačkom A.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, ISKLJUČIVO poštom na adresu:

 

Grad Niš

Gradska uprava za organe grada i građanska stanja

Nikole Pašića 24, Niš

 

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA ZA 2021.GODINU – Ne otvarati

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 018/504-658.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonmski razvoj.

LINK:

 

 
JP Gradska stambena agencija – Konkurs za kupovinu stanova 2021. godine

 1. KONKURS ZA KUPOVINU STANOVA
 2. PRIJAVA NA KONKURS ZA KUPOVINU STANA
 3. OBRAZAC-IZJAVA BLISKOG SRODNIKA KOD KOGA STANUJE PODNOSILAC ZAHTEVA NA KONKURS
 4. OBRAZAC-IZJAVA DVA SVEDOKA  O PODSTANARSKOM STATUSU PODNOSIOCA ZAHTEVA NA KONKURS
 5. OBRAZAC-IZJAVA STANODAVCA PODNOSIOCA ZAHTEVA NA KONKURS O PODSTANARSKOM STATUSU
 6. OBZAZAC-IZJAVA DVA SVEDOKA  O POSTOJANJU  VANBRAČNE ZAJEDNICE
 7. OBRAZAC-IZJAVA UPRAVNIKA ILI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA STAMBENE ZGRADE DA PODNOSILAC ZAHTEVA NA KONKURS STANUJE U ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA
 8. OBRAZAC-IZJAVA O IMOVNOM STANJU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE