76. sednica Gradskog veća – 27.05.2021.

 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš75. sednica Gradskog veća – 27.05.2021.

1. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

2. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu

3. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta
74. sednica Gradskog veća – 24.05.2021.

1. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Završetak ili adaptacija objekata/trajno zbrinjavanje interno raseljenih lica“

2. Izmene i dopune Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2021. godinu

3. Zaključak kojim se prihvata Inicijativa za učešće u Programu obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja na Zapadnom Balkanu „ReDEWeB“, pokrenuta Odlukom Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš

4.Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu

Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu
Javni uvid u NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ-GRANICA BUGARSKE

Javni uvid u NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ-GRANICA BUGARSKE
“Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2021. godini“

“Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2021. godini“

Prilozi:

Obrazac 7- za stipendije ( doc )

Potvrda granskog saveza ( doc )
JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI
73. sednica Gradskog veća – 21.05.2021.

 1. Zaključak kojim se preporučuje prihvatanje ponude banke „Poštanska štedionica“ a.d. Beograd, br. C270000-2-1937 od 19. maja 2021. godine za oročenje sredstava72. sednica Gradskog veća – 19.05.2021.

 1. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Nišu za 2021. godinu71. sednica Gradskog veća – 18.05.2021.

 1. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Niša
 3. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu
 4. Zaključak o pokretanju postupka spajanja uz pripajanje Javnog preduzeća za stambene usluge Nišstan Niš Javnom preduzeću Gradska stambena agencija Niš
 5. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2021. godinu
 6. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2021. godinu
 7. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2021/2022. godinu
 8. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2021/2022. godinu
 9. Program praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022. godinu
 10. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022. godinu
 11. Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2021. godinu (period merenja 01. jun do 31. decembar 2021. godine)
 12. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2021. godinu (period merenja 01. jun do 31. decembar 2021. godine)