1

Pешење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Hиша у 2021. години

Pешење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на   територији Града Hиша у 2021. години
50. седница Градског већа – 16.3.21.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању „FULL PROTECT“ доо Београд као начину намирења уступљених јавних прихода Града Ниша – пореза на зараде за период 01.01.-31.03.2015. године са обрачунатом каматом до 07.06.2017. године49. седница Градског Већа – 15.3.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналној милицији
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне милиције
 4. Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
 6. Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом48. седница ГВ – 15.3.21

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 1. Правилник о платама, накнадама и другим примањима, као и остваривању осталих права из радног односа лица која поставља Градско веће Града Ниша
 2. Решење о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша
 3. Закључак о продужењу рока важења решења којима је одобрено коришћење права паркирања возила на обележеним паркинг местима за особе са инвалидитетом на јавним паркиралиштима ради паркирања сопственог возила и возила којим управљају пратиоци особа са инвалидитетом издатим за 2020. годину до 31.12.2021. године

 
47. седница Градског већа – 4.3.21.

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара – I партија
 2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара – II партија
 3. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш, кредитно задужи код пословних банака, у износу од 480.000,00 евра, са роком отплате од 60 месеци
 4. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш кредитно задужи – дозвољени минус (овердрафт) у износу до 10.000.000 динара
 5. Закључак о давању сагласности да се Jавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш,  кредитно задужи ангажовањем дозвољеног прекорачења по динарском текућем рачуну-overdraft кредит  y износу од  30.000.000,00 динара, за потребе покрића дозвољеног минуса и обезбеђења текуће ликвидности предузећа,  у временском периоду од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора