Pešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Hiša u 2021. godini

Pešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na   teritoriji Grada Hiša u 2021. godini
50. sednica Gradskog veća – 16.3.21.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu društva za zaštitu od požara i pružanje ostalih uslužnih aktivnosti i podrške poslovanju „FULL PROTECT“ doo Beograd kao načinu namirenja ustupljenih javnih prihoda Grada Niša – poreza na zarade za period 01.01.-31.03.2015. godine sa obračunatom kamatom do 07.06.2017. godine49. sednica Gradskog Veća – 15.3.2021.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o komunalnoj miliciji
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o boji i načinu označavanja vozila i opremi Komunalne milicije
 4. Strateški plan rada Komunalne milicije Grada Niša za period 2021.–2025. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Strateški plan rada Komunalne milicije Grada Niša za period 2021.–2025. godine
 6. Godišnji plan rada Komunalne milicije Grada Niša za 2021. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Komunalne milicije Grada Niša za 2021. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom48. sednica GV – 15.3.21

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove Niški kulturni centar
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove Niški kulturni centar
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
 1. Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima, kao i ostvarivanju ostalih prava iz radnog odnosa lica koja postavlja Gradsko veće Grada Niša
 2. Rešenje o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Niša
 3. Zaključak o produženju roka važenja rešenja kojima je odobreno korišćenje prava parkiranja vozila na obeleženim parking mestima za osobe sa invaliditetom na javnim parkiralištima radi parkiranja sopstvenog vozila i vozila kojim upravljaju pratioci osoba sa invaliditetom izdatim za 2020. godinu do 31.12.2021. godine

 
47. sednica Gradskog veća – 4.3.21.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara – I partija
 2. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara – II partija
 3. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš, kreditno zaduži kod poslovnih banaka, u iznosu od 480.000,00 evra, sa rokom otplate od 60 meseci
 4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš kreditno zaduži – dozvoljeni minus (overdraft) u iznosu do 10.000.000 dinara
 5. Zaključak o davanju saglasnosti da se Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Niš,  kreditno zaduži angažovanjem dozvoljenog prekoračenja po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit  y iznosu od  30.000.000,00 dinara, za potrebe pokrića dozvoljenog minusa i obezbeđenja tekuće likvidnosti preduzeća,  u vremenskom periodu od 12 (dvanaest) meseci od dana zaključenja ugovora