19. седница Градског већа – 25.11.2020

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке o измени одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2020. години
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш, односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења за период април, мај и јун 2020. године
 4. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2020. године
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана – парцијалне измене
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о накнади трошкова Општини Дољевац у циљу спровођења Одлуке о давању сагласности на прикључење на јавни водововод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Града Ниша
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
 11. Решење о упућивању Предлога одлуке о одређивању праваца пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Ниша
 12. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2019. године
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом  Апотекарске установе Ниш за 2020. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш  за  2020. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2020. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности  на Измене и допуне Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2020. годину
 19. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко Миљковић“
 20. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Изградња и реконструкција Терми Кулиште у Нишкој Бањи“
 21. Решење о учешћу у реализацији пројекта „Пакет подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу“
 22. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 23. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 24. Решење о допуни решења Градског већа Града Ниша о додели награда  студентима факултета Универзитета у Нишу
 25. Закључак којим се препоручује се Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да одложи наплату свог потраживања насталог по основу новчане позајмице ЈКП „Тржница“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП „Тржница“ Ниш отплату дуга у 4 (четири) једнаке месечне рате, почев од 01.02.2021. године
 26. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и ЈКП „Наиссус“ Ниш да започну поступак преузимања послова наплате испоручене воде и услуге канализације, корисницима индивидуалним домаћинствима, тако да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш фактурисање рачуна наведеним корисницима започне од 01.01.2021. године.
 27. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дугорочног-инвестиционог кредита у износу од 15.000.000  динара, са роком отплате од 36 месеци од дана закључења уговора
 28. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш  задужи по инвестиционом кредиту за набавку опреме, у износу од 328.600,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС         

 

You may also like...