1

11. седница ГВ – 23.10.2020.

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на коначни нацрт уговора о јавно приватном-партнерству за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша
  2. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
  3. Решење о учешћу у реализацији пројекта „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“
  4. Решење o давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за 2021. годину
  5. Решење o давању сагласности на Програм о изменама Програма рада дежурне службе за 2020. годину
  6. Решење o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш за краткорочни кредит од 250.000.000,00 динара
  7. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима у висини од 250.000.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци
  8. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи коришћењем минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш  код пословних банака, у висини од 50.000.000,00 динара, са роком коришћења 12 месеци
  9. Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да свим корисницима, који спадају у групу физичких лица у објектима колективног становања, којима је месечна специфична потрошња топлотне енергије већа од утврђене граничне вредности, обрачун задужења за даљинско грејање у варијабилном делу врши на основу месечне специфичне потрошње која не прелази утврђену граничну вредност
  10. Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП “Медиана“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да одложе почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш