9. Sednica GV – 8.10.2020.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o osnivanju „Narodnog univerziteta“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnji obračun za 2019. godinu „Narodnog univerziteta“ Niš
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2019. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2019. godinu i Finansijskog izveštaja o prihodima i rashodima Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2019. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2020. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2020. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2020. godinu
 10. Izveštaj o poslovanju JKP „Objedinjena naplata“ Niš sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Objedinjena naplata“ Niš o raspodeli dobiti utvrđene Izveštajem o poslovanju sa Finansijskim izveštajem preduzeća za 2019. godinu
 12. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP „Parking-servis“ – Niš za 2019. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking-servis“-Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 14. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2019. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 16. Izveštaj o poslovanju JKP „Mediana“ za 2019. godinu sa finansijskim izveštajem
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 18. Izveštaj o poslovanju JKP za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš za period od 01.01.2019-31.12.2019. godine sa finansijskim izveštajem
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 20. Izveštaj o poslovanju JKP „Tržnica“ Niš za 2019. godinu sa finansijskim izveštajem
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Tržnica” Niš o  načinu pokrića dela gubitka po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 22. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša za 2019. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 24. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za period januar-decembar 2019. JKP Gradska toplana Niš
 25. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP „GORICA“ Niš za 2019. godinu
 26. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP Zavod za urbanizam Niš za 2019. godinu
 27. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku  Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019.godinu
 28. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš
 29. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradska stambena agencija“ Niš o raspodeli finansijske dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 30. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP za stambene usluge „Nišstan“ Niš za 2019. godinu
 31. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku  Nadzornog odbora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Nišstan” Niš o pokriću neto gubitka po finansijskom izveštaju JP ”Nišstan” za 2019. godinu
 32. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.2019. do 31.12.2019. godine : Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 33. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.2019. – 31.12.2019. godine : Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 34. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.2020. do 31.03.2020. godine: Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 35. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.2020. do 30.06.2020. godine: Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 36. Pravilnik za određivanje visine naknade za priključak na toplovodnu mrežu

 

Možda Vas zanima i sledeće...