REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

image_pdfimage_print

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 88/2019), člana 37. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019) i člana 24. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš („Službeni list Grada Niša“, broj 145/2016 i 18/2018),

Skupština Grada Niša, na sednici od 2.10.2020. godine, donela je

 

 

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

 

 

I           Ivana Stanić, diplomirani ekonomista, imenuje se za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, najduže do godinu dana od dana imenovanja.

 

II           Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor ovog preduzeća.

 

III          Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i „Službenom listu Grada Niša”, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Niša www.ni.rs.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 88/2019) i člana 24. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš („Službeni list Grada Niša”, broj 145/2016 i 18/2018) propisano je, između ostalog, da se vršilac dužnosti direktora može imenovati na period koji ne može biti duži od jedne godine. Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća. Takođe, vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

Članom 25. Zakona o javnim preduzećima i članom 17. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš propisani su uslovi koje lice mora da ispunjava da bi bilo imenovano za direktora preduzeća.

Članom 37. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019) propisano je da Skupština Grada Niša, između ostalog,  imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad.

S obzirom na to, da je Skupština Grada Niša donela Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Gorica” Niš („Službeni list Grada Niša“, broj 80/2020), u cilju obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća, neophodno je imenovati novog vršioca dužnosti direktora preduzeća.

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu da Ivana Stanić, diplomirani ekonomista, ispunjava uslove za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, propisane zakonom, osnivačkim aktom i statutom preduzeća, Skupština Grada Niša donela je rešenje kao u dispozitivu.

 

 

Broj: 06-832/2020-28-02

U Nišu, 2.10.2020. godine

 

 

SKUPŠTINA GRADA NIŠA

 

 

 

                                                                                                                                                         Predsednik

 

 

                                                                                                                                                        Boban Džunić

 

Prilog: Originalni tekst dokumenta

Možda Vas zanima i sledeće...