ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

image_pdfimage_print

ОГЛАС О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА(.docx)

На основу члана 27.Закона о јавној својини („Службени лист РС“ бр.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-др-закон бр.108/2016 бр. 113/2017 и бр. 95/2018) члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08, 143/16 18/2019), члана 6. до члана 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018),  члана 28. до члана 37. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша  (“Службени  лист Града Ниша”, бр.5/2018 – пречишћен текст  бр. 26/2018 и бр.18/2019) и решења Градоначелника Града Ниша број: 2597/2020-01 од 10.8.2020. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда и давања у закуп пословних простора непосредном погодбом објављује

 

ОГЛАС О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Расписује се оглас о јавном надметању ради заснивања закупа следећег пословног простора:

 

Ред.

број

АДРЕСА

 

ЗОНА ПОВРШ. (m2) ПОЧ. ЦЕНА НАМЕНА  ДЕПОЗИТ Дуг за струју  на

дан 19.04.2019.

ЕПС Снабдевање

ЕДЈугоисток

1. Николе Пашића бр.41

улаз из Копитареве

Ц 335,16

спрат П=241,02 м2  и потрковље П=94,14м2

1.612,03 вишенаменски 1.080.575,96 447.700,93

У току поступак пред Агенцијом за реституцију-

Град сувласник са законским наследницима

2. Вожда Карађорђа бр.7ђ Е 28,91 2.155,68 вишенаменски 124.641,42
3. Вожда Карађорђа бр.7Г Е 34,40 2.155,68 вишенаменски 148.310,80
4. Обреновићева бр.124 Е 67,50 2.155,68 вишенаменски 291.016,80
5. Обилићев венац бр. 2 Е 25,32 1.293,41 вишенаменски 65.498,30               1,01

 

0,00

6. Обилићев венац бр. 2 Е 31,33 1.293,41 вишенаменски 81.045,08  

69.041,29

 

56.101,12

7. Трг Павла Стојковића бр.8 Е 51,00 1.293,41 вишенаменски 131.927,82  

24.77

 

1.182,31

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

8. Трг Павла Стојковића бр.10 Е 58,30 1.293,41 вишенаменски 150.811,62  

12.934,00

 

226.800,54

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

9. Трг Павла Стојковића бр.14а Е 30,64 1.293,41 вишенаменски 79.260,18        1.180,49

 

0,00

10. Трг Павла Стојковића бр.14а Е 12,12 2.155,68 вишенаменски 52.253,70
11. Цара Душана бр.35

 

Е 19,77 2.155,68 вишенаменски 85.235,60
12. Цара Душана бр.37

 

Е 313,86 од чега је подрум 66,00 приземље 179,57сан. чвор 4,20 и галерија 64,09 1.293,41 вишенаменски 811.899,34      13.004,16

 

0,00

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

13. Цара Душана бр.47б Е 27,15 1.724,55 вишенаменски 93.643,08
14. Јована Ристића бр.30 I 38,00 592,59 вишенаменски 45.036,84          603,17

 

2.524,11

 

15. Јована Ристића бр. 18 I 20,60 592,59 вишенаменски 24.414,72 У току поступак пред Агенцијом за реституцију-Град сувласник на уделу од ¾

 

-353,12

 

64,10

16. Јована Ристића бр. 18 I 17,56 592,59 вишенаменски 20.811,76  

603,17

 

2.524,11

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију-

Град сувласник са уделом од ¾

17. Ниш, Тврђава, ниша бр.8 I 34,70 592,59 вишенаменски 41.125,76      30.301,69

 

37.800,74

18. Ниш, Тврђава, ниша бр.9 I 36,20 592,59 вишенаменски 42.903,52      11.714,78

 

70.781,32

19. Ниш, Тврђава, ниша бр.10 I 37,72 592,59 вишенаменски 44.705,00  

18.296,45

 

31.326,64

20. Ниш, Тврђава, ниша бр.11 I 36,27 592,59 вишенаменски 42.986,48  

12.934,08

 

0,00

21. Светозара Марковића бр.14

први спрат 1

I 155,90 592,59 вишенаменски 184.769,58                               

     43.389,89

 

0,00

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

22. Сомборска бб II 17,38 485,13 вишенаменски 16.863,12                             

    34.493,18

 

252.399,71

(искључена   струја)

 

23. Сомборска бб II 35,44 485,13 вишенаменски 34.386,02  
24. Хиландарска бр.27 II 343,09 од чега је подрум 142,20 485,13 вишенаменски 332.886,52        1.374,67

 

2.570,45

25. Булевар 12 фебруар.бр. 35 II 32,60 808,54 вишенаменски 52.716,82
26. Сестре Баковић бб (раније ул. IX Бригаде бб) II 18,82 808,54 вишенаменски 30.433,46
27. Генерала Милојка Лешјанина бр.58 III 30,80 269,43 вишенаменски 16.596,90  

17.665,85

 

18.735,00

28. Генерала Милојка Лешјанина  бр.58 III 67,00 269,43 вишенаменски 36.103,62  

34.474,95

 

120.768,74

 

29. Генерала Милојка Лешјанина бр.71 III 51,90 269,43 вишенаменски 27.966,84  

545,91

 

9.785,14

30. н.м. Каменица V 235,00 172,56 вишенаменски 81.103,20  

0,22

31. Село Бубањ ул. 7 Јули бб V 46,96 129,42 вишенаменски 12.155,14 на дан

27.11.2018.

 

 

46.182,12

 

16.434,62

32. Куновица, кп.бр.1861,приземље V 66,00 129,42 вишенаменски 17.083,44
33. Раутово, кп.бр.212, 1.спрат V 36,30 129,42 вишенаменски 9.395,90
34. Радикина Бара, кп.бр.2239, приземље V 69,30 129,42 вишенаменски 17.937,62              0,00

 

366,92

35. МК Доња Студена V 59,00 129,42 вишенаменски 15.271,56 10.528,494.01

 

771.462,60

36. МК Суповац V 86,20 129,42 вишенаменски 22.312,02           145,89

 

-9,9

37. Доње Власе – дом V 392,73 129,42 вишенаменски 101.654,24        2.955,80

3.189,89 иск. стр.

38. МК Прва Кутина V 26,15 129,42 вишенаменски 6.768,68 искљ. струја
39. МК Горња Студена – дом V 108,58 129,42 вишенаменски 28.104,86 искљ. струја
40. МК Мезграја V 64,00 129,42 вишенаменски 16.565,76
41. Куновица, део објекта на КП бр.1071 КО Куновица V 91,00 и плато испод надстрешнице површине 86м2 215,69 вишенаменски 76.354,26  

 

 

 

 

 

 

 

42. Куновица, део објекта на КП бр.1071 КО Куновица V 63,00 215,69 вишенаменски 27.176,94

 

 

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп. Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу губи право на враћање депозита.

Национализован пословни простор од редног броја 1. до редног броја 3. од редног броја 5. до редног броја 16. и редни број 21. 24. 25. 27. 28.  и 29.  се издаје у виђеном стању на период до пет година, а најдуже до доношења правноснажног решења Агенције за реституцију РС о враћању конкретног пословног простора бившем власнику у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу(„Службени гласник РС“ бр.71/2011, 108/2013, 142/2014 88/2015-Одлука УСС и 95/2018 ) без права на надокнаду штете.

Пословни простор под редним бројем 4., од редног броја 17. до редног броја 20., редни број 22. 23. и 26. и од редног броја 30. до редног броја 42. који није национализован, се издаје у виђеном стању на период до 5 (пет) година.

Закупац пословни простор не може да даје у подзакуп, нити на било који други начин располаже пословним простором.  Под располагањем у складу са чланом 48. став 3. Одлуке, подразумева се закључивање уговора којима се омогућује било какво (посебно или заједничко) коришћење одређених непокретних ствари од стране лица која нису његови закупци односно корисници.

Закупац може да врши инвестиционо одржавање пословног простора само уз сагласност Градске управе Града Ниша – Секретаријата за имовинско правне послове.

Трошкове уређења пословног простора сноси закупац.

Пословни простор ће се дати у закуп учеснику јавног надметања који понуди да плати највећи износ закупнине у поступку јавног надметања.

Почетна цена је у бруто износу са урачунатим порезом на додату вредност и усклађује се месечно за висину индекса потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Лицитациони корак износи 100,00 динара.

У складу са чланом 68а, Одлуке, пословни простор у коме се обавља радиодифузна делатност, која емитује програм од интереса за Град, може се дати уз обавезу плаћања закупнине у висини од 100 динара за м2 месечно.

Закупци који обављају радиодифузну делатност из става 1. овог члана немају право на умањење закупнине према површини пословног простора а у складу са чланом 68 ове Одлуке.

У складу са чланом 68б, закупнина за закупце који обављају радиодифузну делатност, који емитује програм од интереса за Град, из члана 68а ове Одлуке примењује се уколико постоји сагласност Градског већа Града Ниша.

У случају да не постоји сагласност Градског већа Града Ниша из става 1. овог члана примењује се висина закупнине утврђене чланом 59 Одлуке.

Излицитирана цена се умањује према комуналној опремљености, врсти намени и површини пословног простора на основу члана 64. до члана 68. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша.

За пословне просторе, који су делимично комунално опремљени месечна закупнина се умањује за 25% од висине закупнине у складу са чланом 64. и 65. Одлуке и то:

Јована Ристића бр.30 – у простору прекинута водоводна и канализациона мрежа,

 Куновица кп.бр.1861,приземље (66,00 м2)-простор без водоводне и канализационе мреже;

Раутово без канализациоионе мреже;

н.м. Каменица П-235,00м2-без водоводне и канализ. мреже;

 

За пословни простор под редним бројем 41. који се налази у Куновици, за плато испод надстрешнице површине 86м2, уколико се надстрешница уклони, неће се обрачунавати закупнина.

 

За пословне просторе Нишу и то: ул. Јована Ристића бр.18. површине 20,60м2 и пословни простор на истој адреси површине 17,56м2 и ул. Николе Пашића бр.41, где је Град сувласник са законским наследницима, на основу делимичних решења Агенције за реституцију,законски   наследници су доставили сагласност да се пословни простори дају у закуп у поступку јавног надметања и закључе уговори о закупу са Градом и законским наследницима сагласно уделима Града и законских наследника. Уколико се пре закључења уговора о закупу, донесе коначно решење о враћању подржављеног пословног простора бившем власнику, уговор о закупу се неће закључити а учеснику јавног надметања који је излицитирао предметни пословни простор депозит се враћа у пуном износу без умањења од 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.

Уколико закупац поднесе захтев Градској Управи Града Ниша – Секретаријату за имовинско правне послове да измири дуговања по основу утрошене електричне енергије, нема право на признавање уложених средстава кроз умањење месечне закупнине. Износ дуговања по основу утрошене електричне енергије на дан 19.04.2019. године, достављен је од стране ПД „Снабдевање“д.о.о.Београд и ЕД Југоисток д.о.о.Ниш. Уколико се након одржаног поступка јавног надметања утврди нов износ дуга, а најповољнији понуђач из наведених разлога не закључи уговор о закупу, депозит се враћа умањен  за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу. У овом случају Град неће сносити одговорност за евентуално измењен износ дуга по основу утрошене електричне енергије.

Закупци градског пословног простора који учествују у поступку јавног надметања су у обавези да уз пријаву доставе доказе о измиреним обавезама по основу закупнине и плаћеним комуналним трошковима, за пословни простор којим располаже Град Ниш и који користе на основу закљученог уговора о закупу.

Закупац који је користио пословни простор Града и за исти није измирио обавезе према Граду по основу закупнине и комуналних трошкова нема право учешћа у поступку јавног надметања.

           Уколико учесник јавног надметања – најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу пословног простора, расписује се нови оглас за јавно надметање.

Најповољнији понуђач је у обавези да код закључења уговора о закупу достави једно од средстава обезбеђења плаћања будућег закупа, комуналних и других трошкова који проистичу из коришћења пословног простора (хипотека на непокретностима, залога на покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања од 150% висине потраживања које се обезбеђује, трасирана меница акцептирана од стране два жиранта из чијих се зарада на којима се установљава административна забрана дуг може наплатити, меница авалирана од стране пословне банке, сопствена меница и друга средства која могу послужити за обезбеђење плаћања), по избору Секретаријата за имовинско правне послове, у висини шест месечних закупнина за односни пословни простор.

Уколико се као средство обезбеђења плаћања доставља банкарска гаранција закупац се обавезује да у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу, достави плативу банкарску гаранцију  за уредно и потпуно извршење уговорних обавеза са клаузулом „неопозива“ „безусловна“ „наплатива на први позив“, „без права на приговор“  која гласи на укупан износ од најмање  шест месечних закупнина у моменту издавања банкарске гаранције. Закупац је у обавези да након истека рока важења банкарске гаранције уредно доставља нову банкарску гаранцију сваке године до истека рока уговора о закупу пословног простора, с тим што последња банкарска гаранција мора бити издата на период који је дужи за три месеца од истека рока уговора о закупу. Корисник има право да банкарску гаранцију реализује у пуном износу уколико најкасније 30 дана пре истека гаранције закупац не обезбеди нову банкарску гаранцију.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун Града, приликом подношења пријаве за јавно надметање односно прикупљање писаних понуда  а у складу са Уредбом и чланом 30.став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града.

            Уплата депозита се врши на рачун: ДЕПОЗИТ РАЧУНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ  број  840-1105804-19 модел 97 позив на број 1304361. са назнаком депозит по Огласу за пословни простор.

           По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Учесници огласа за јавно надметање, имају право на повраћај положеног депозита у року од 8 (осам) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.    Учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом има право на повраћај положеног депозита у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора о закупу без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Уколико учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом одустане од закључења уговора о закупу нема право на повраћај  депозита.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу, расписује се нови оглас за јавно надметање.

Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка јавног надметања преко Градске управе Града Ниша – Секретаријата за имовинско правне послове  ул. Николе Пашића бр.24 канцеларија бр.22 на првом спрату, у времену од 8,00 часова до 15,30 часова или препорученом пошиљком односно брзом поштом у затвореним ковертама на исту адресу  са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈАВА ЗА ЈАНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“ с тим што све пријаве морају бити достављене до последњег дана рока за подношење пријава до 15,30 часова, без обзира на начин достављања пријава.

Пријава  за јавно надметање физичког лица садржи:  адресу пословног простора који је предмет закупа, име и презиме подносиоца пријаве, адресу,  фотокопију  личне карте, или фотокопију личне карте са очитаним подацима уколико је иста са чипом, јединствен матични број грађана, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву понуђача да прихвата све услове из огласа, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита.

Пријава за јавно надметање за предузетнике садржи: адресу пословног простора који је предмет закупа, име и презиме предузетника, адресу, фотокопију личне карте, или фотокопију личне карте са очитаним подацима уколико је иста са чипом, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, јединствен матични број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, оверену изјаву понуђача да прихвата све услове огласа, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: адресу пословног простора,који је предмет закупа, назив и пословно седиште подносиоца пријаве, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број (ПИБ) име и презиме директора и његов потпис, оверено овлашћење за заступање  на надметању, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из Огласа, доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање положеног депозита.

Рок за подношење пријава је 12 (дванаест) дана од дана објављивања огласа у дневном листу  АЛО”. Последњи рок за подношење пријава је 25. 08. 2020. године.

Текст Огласа биће објављен и на сајту Града Ниша www.ni.rs, и огласној табли органа и служби Града.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

Разгледање пословних  простора обавиће се  дана 18.08. 2020. године, и то: од редног броја 1. до редног броја 13. у времену од 10,00 часова до 11,00 часова,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               дана  19.08.2020. године обавиће се разгледање пословног простора и то: од редног броја 14. до редног броја 29., у времену од 10,00 до 11,00 часова. За пословни простор од редног броја 30. до редног броја 42. и  разгледање ће се обавити по захтеву заинтересованих лица.

Јавно надметање одржаће се дана  28. 08. 2020. године у просторијама Градске управе Града Ниша,  у Нишу, улица Николе Пашића број 24, сала на првом спрату бр.30 са почетком у 10,00 часова.

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на огласној табли органа и служби Града у року од 8 (осам) дана од дана доношења коначног решења Градоначелника о давању у закуп пословног простора.

Све информације у вези огласа могу се добити у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за имовинско правне послове, у Нишу, ул. Николе Пашића бр.24, канцеларија број 22, на првом спрату или телефоном број  018/504-646, 504-645.

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  НИША

                                                                                                 СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА

                                                                                    ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...