269 sednica GV – 11.08.2020.

Rešenje o pristupanju izradi Strategije pošumljavanja teritorije grada Niša – I faza Rešenje o pristupanju izradi Elaborata o detaljnoj prospekciji i karakterizaciji višegodišnjeg industrijskog otpada, stepenu i rasporedu kontaminiranog zemljišta...