259. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 30.06.2020. године

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  Е–УПРАВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА“
ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2020 и Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  2020, од дана 24.06.2020. године
258. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 23.06.2020. године
ГРАД НИШ ЗАПОЧЕО ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 2020-2027.

Град Ниш је започео израду Плана развоја Града Ниша за период 2021-2027. године,   свеобухватног и највишег документа дугорочног развојног планирања за период од седам година.

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца  у циљу унапређења квалитета живота грађана, подстицања убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, уклучујући право и једнаке могућности за све.

План ће садржати преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера. Полазну основу за формулисање Плана, представљаће дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније као и самог Града Ниша.

Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора.

Одлука о приступању изради  Плана развоја града Ниша за период 2021-2027. године.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf
Резултати Јавног конкурса за организације цивилног друштва

Резултати Јавног конкурса за организације цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” који Град Ниш реализује у партнерству са УНДП.
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Call for tender

Измена конкурсне документацијe 17 08 2020

-Измена конкурсне документациј 24 08 2020
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2020. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2020. години, од дана 19.06.2020. године
Обавештење да ће се oд 17.06. до 24.06.2020. год. обавити II третман дезинсекције пословних просторија Града Ниша

Обавештење да ће се oд 17.06. до 24.06.2020. год. обавити II третман дезинсекције пословних просторија Града Ниша
Обавештење да ће се од 19.06. до 20.06.2020. гoд. обавити III третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града Ниша

Обавештење да ће се од 19.06. до 20.06.2020. гoд. обавити III третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града Ниша
257. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 15.06.2020. године

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу “Паркинг-сервис“-Ниш
  2. Закључак којим се прихвата финансирање расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана” насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниша, а ради превазилажења потешкоћа у пословању Установе чији је оснивач Град Ниш