1

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се не додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке по подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020. од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                             ОДЛУКУ

 

 

       I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4.2020. од 14.01.2020. године и то:

 

       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А                                                           

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1. Младеновић Владица Александра Средња медицинска школа

,, Др. Алекса Савић,, -Прокупље

2. Сибиновић Славица Ана Гимназија ,, Светозар Марковић,, – Ниш
3. Илијић Драган Александра Прехрамбено-хемијска школа – Ниш

 

      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

1. Ранђеловић Јелена Никола          Факултет Уметности у Нишу
2. Николов Снажана Марко         Медицински факултет у Београду

 

 

            II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан овом одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 12.05.2020. године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

 

            Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3.2020. од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020.oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12   од  14.01.2020. године. објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,дaна 28.01.2020  . године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве је поднело 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 3 ученика средњих школа и 2 студента високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2020. години и то:

 

 

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

  1. Младеновић Александра, ученица другог  разреда  средње  Медицинске школе  ,,Др. Алекса Савић“, поднео је пријаву уз коју је као доказе о испуњености услова из Јавног позива приложла:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Потврду из школе да је редован ученик другог разреда средње Медицинске школе ,,Др Алекса  Савић,,

– Фотокопију сведочанства из основне  и средње школе,

– Фотокопија дипломе за освојену другу награду у традиционалном певању, 5 категорија,

– Фотокопија личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и Међународног такмичења, већ са нижег нивоа такмичења.

 

  1. Сибиновић Ана, ученица  другор  разреда Гимназије „Светозар Марковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива  приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Фотокопије сведочанстава,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопије диплома: за освојено треће место на Републичком такмичењу из књижевности

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива. Наиме стипендије се могу доделити кандидату који има пребивалиште на територији Грда Ниша. На основу потврде МУП-а утврђено је да Сибиновић Ана има пребивалиште на територији општине Мерошина.

 

  1. Илијић Александра, ученица другог  разреда Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

– Дипломе: за освојено друго место из предмета опште и неорганске хемије на 24. Републичком такмичењу ученика средњих школа  9-11. мај 2019.године, похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. године.

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је ,,најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења у складу са условима конкурса, као и похвала о оствареном резултату на такмичењу која није доказ да је именована освојила једно од прва три места на републичком и међународном такмичењу,чиме нису испуњени услови конкурса за додели стипендије.

 

 

СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА:

 

 

  1. Ранђеловић Никола, студент прве године Факултета Уметности у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива прилажио:
  • Потврду из МУП-а о пребивалиштву за студента и родитеља,
  • Фотокопију личне карте родитеља и студента,
  • Потврду Факултета уметности да је сутудент прве године факултета,
  • Фотокопија текућег рачуна,

–      Фотокопију сведочанства,

–      Дипломе: за освојену трећу награду – клавир пета категорија на Републичком такмичењу,  за освојено другу награду –  четврта категорија, за освојену  другу награду-ф категорије на Међународном такмичењу младих пијаниста као и  похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. години

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је,,најмање два пута у последње три године освојио  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења која је ускладу са условима конкурса, приложена похвала и остале две дипломе не испуњавају услове конкурса за доделу стипендије.

 

  1. Николов Марко , студент треће године Медицинског  факултета у Београду. Комисија је размотрила пријаву  и приложене доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер прима  Републичку стипендију.

 

        На основу наведеног,  донета  је Одлука као у диспозитиву.

 

 

Број: 4395-3/2020-12

 

У Нишу, 28.4.2020. г.

Председник  Комисије

 

___________________________

Маријан Мишић с.р.    

 

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија           (.docx)