Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata kojima se ne dodeljuje stipendija

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke po podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-4/2020. od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj 28.4.2020.godine, donela je

 

                                                             ODLUKU

 

 

       I NE ODOBRAVA SE stipendiranje kandidata koji su podneli prijave po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4.2020. od 14.01.2020. godine i to:

 

       A)    U Č E N I C I M A    S R E D NJ I H    Š K O L A                                                           

 

R. br. Prezime, ime roditelja, ime Škola
1. Mladenović Vladica Aleksandra Srednja medicinska škola

,, Dr. Aleksa Savić,, -Prokuplje

2. Sibinović Slavica Ana Gimnazija ,, Svetozar Marković,, – Niš
3. Ilijić Dragan Aleksandra Prehrambeno-hemijska škola – Niš

 

      B)    S T U D E N T I M A    V I S O K O Š K O L S K I H    U S T A N O V A 

 

1. Ranđelović Jelena Nikola          Fakultet Umetnosti u Nišu
2. Nikolov Snažana Marko         Medicinski fakultet u Beogradu

 

 

            II   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Učesnik Javnog poziva koji nije zadovoljan ovom odlukom može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša,  zaključno sa 12.05.2020. godine.

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

 

            Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv za dodelu stipendija iz budžeta Grada. Članom 11a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Postupajući po navedenim odredbama Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3.2020. od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020.od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj 321-4/2020-12   od  14.01.2020. godine. objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24, Niš,dana 28.01.2020  . godine.

Po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, prijave je podnelo 29 učenika srednjih škola i 92 studenata visokoškolskih ustanova.

Komisija je razmotrila sve prispele prijave i na osnovu utvrđenih kriterijuma utvrdila da 3 učenika srednjih škola i 2 studenta visokoškolskih ustanova ne ispunjavaju opšte ili posebne uslove za dodelu stipendija u 2020. godini i to:

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

 

  1. Mladenović Aleksandra, učenica drugog  razreda  srednje  Medicinske škole  ,,Dr. Aleksa Savić“, podneo je prijavu uz koju je kao dokaze o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva priložla:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditelja,

– Potvrdu iz škole da je redovan učenik drugog razreda srednje Medicinske škole ,,Dr Aleksa  Savić,,

– Fotokopiju svedočanstva iz osnovne  i srednje škole,

– Fotokopija diplome za osvojenu drugu nagradu u tradicionalnom pevanju, 5 kategorija,

– Fotokopija lične karte roditelja,

– Fotokopiju tekućeg računa,

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva da je „najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojila jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja“, jer priložene diplome nisu sa Republičkog i Međunarodnog takmičenja, već sa nižeg nivoa takmičenja.

 

  1. Sibinović Ana, učenica  drugor  razreda Gimnazije „Svetozar Marković“, podnela je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva  priložila:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditelja,

– Fotokopije svedočanstava,

– Fotokopiju lične karte roditelja,

– Fotokopije diploma: za osvojeno treće mesto na Republičkom takmičenju iz književnosti

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva. Naime stipendije se mogu dodeliti kandidatu koji ima prebivalište na teritoriji Grda Niša. Na osnovu potvrde MUP-a utvrđeno je da Sibinović Ana ima prebivalište na teritoriji opštine Merošina.

 

  1. Ilijić Aleksandra, učenica drugog  razreda Prehrambeno-hemijske škole u Nišu, podnela  je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog priložila:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditenja,

– Fotokopiju lične karte roditelja,

– Fotokopiju tekućeg računa,

– Diplome: za osvojeno drugo mesto iz predmeta opšte i neorganske hemije na 24. Republičkom takmičenju učenika srednjih škola  9-11. maj 2019.godine, pohvalu za ostvarene rezultate na takmičenju u školskoj 2018/2019. godine.

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva da je ,,najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojila  jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja.

 

 

Priložena je samo jedna diploma sa Republičkog takmičenja u skladu sa uslovima konkursa, kao i pohvala o ostvarenom rezultatu na takmičenju koja nije dokaz da je imenovana osvojila jedno od prva tri mesta na republičkom i međunarodnom takmičenju,čime nisu ispunjeni uslovi konkursa za dodeli stipendije.

 

 

STUDENTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA:

 

 

  1. Ranđelović Nikola, student prve godine Fakulteta Umetnosti u Nišu, podneo je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva prilažio:
  • Potvrdu iz MUP-a o prebivalištvu za studenta i roditelja,
  • Fotokopiju lične karte roditelja i studenta,
  • Potvrdu Fakulteta umetnosti da je sutudent prve godine fakulteta,
  • Fotokopija tekućeg računa,

–      Fotokopiju svedočanstva,

–      Diplome: za osvojenu treću nagradu – klavir peta kategorija na Republičkom takmičenju,  za osvojeno drugu nagradu –  četvrta kategorija, za osvojenu  drugu nagradu-f kategorije na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista kao i  pohvalu za ostvarene rezultate na takmičenju u školskoj 2018/2019. godini

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidat ne ispunjava uslov iz Javnog poziva,da je,,najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojio  jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja.

 

Priložena je samo jedna diploma sa Republičkog takmičenja koja je uskladu sa uslovima konkursa, priložena pohvala i ostale dve diplome ne ispunjavaju uslove konkursa za dodelu stipendije.

 

  1. Nikolov Marko , student treće godine Medicinskog  fakulteta u Beogradu. Komisija je razmotrila prijavu  i priložene dokaze i utvrdila  da kandidat ne ispunjava uslov iz Javnog poziva, jer prima  Republičku stipendiju.

 

        Na osnovu navedenog,  doneta  je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Broj: 4395-3/2020-12

 

U Nišu, 28.4.2020. g.

Predsednik  Komisije

 

___________________________

Marijan Mišić s.r.    

 

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija           (.docx)