Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata kojima se odbacuju prijave za stipendiranje kandidata

image_pdfimage_print

 

 

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj 28.4.2020.godine, donela je

 

                                                                          ODLUKU

 

       I    ODBACUJU SE prijave za stipendiranje kandidata koji su iste podneli po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i to:

 

  1. Bojičić Petar Jovan, student šeste godine Medicinskog fakulteta u Nišu
  2. Mirković Bojan Marko, student treće godine Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

kao NEBLAGOVREMENE.

 

       II   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:  Imenovani iz stava I koji nije zadovoljan ovom Odlukom može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, zaključno sa 12.05.2020. godine.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

       Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv za dodelu stipendija iz budžeta Grada. Članom 11a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Postupajući po navedenim odredbama Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3/2020-12 od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020-12 od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj  321-4/2020-12 od  14.01.2020. godine, objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24  ,Niš,dana 28.01.2020. godine. Navedenim Javnim pozivom je propisano da se prijave podnose najkasnije do 12.02.2020.godine.

Komisija je izvršila uvid u prispele prijave i utvrdila da je kandidat Bojičić Petra Jovan  prijavu podneo 14.02.2020.godine, 2 dana nakon isteka roka, a kandidat Mirković Bojan Marko  prijavu podneo 18.02.2020.godine, 6 dana nakon isteka roka.

                                                                                                                      

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Predsednik  Komisije

Broj: 4395-4/2020-12

 

U Nišu  28.4.2020. godine                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Marijan Mišić s.r.

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata  kojima se ODBACUJU prijave za stipendiranje kandidata(.docx)

Možda Vas zanima i sledeće...