Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се одбацују пријаве за стипендирање кандидата

image_pdfimage_print

 

 

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                                          ОДЛУКУ

 

       I    ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за стипендирање кандидата који су исте поднели по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и то:

 

  1. Бојичић Петар Јован, студент шесте године Медицинског факултета у Нишу
  2. Мирковић Бојан Марко, студент треће године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ.

 

       II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Именовани из става I који није задовољан овом Одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, закључно са 12.05.2020. године.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020-12 oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број  321-4/2020-12 од  14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  ,Ниш,дана 28.01.2020. године. Наведеним Јавним позивом је прописано да се пријаве подносе најкасније до 12.02.2020.године.

Комисија је извршила увид у приспеле пријаве и утврдила да је кандидат Бојичић Петра Јован  пријаву поднео 14.02.2020.године, 2 дана након истека рока, а кандидат Мирковић Бојан Марко  пријаву поднео 18.02.2020.године, 6 дана након истека рока.

                                                                                                                      

На основу наведеног, одлучено je као у диспозитиву.

 

Председник  Комисије

Број: 4395-4/2020-12

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Маријан Мишић с.р.

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената  којима се ОДБАЦУЈУ пријаве за стипендирање кандидата(.docx)

You may also like...