Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се одбацују пријаве за стипендирање кандидата

 

 

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                                          ОДЛУКУ

 

       I    ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за стипендирање кандидата који су исте поднели по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и то:

 

 1. Бојичић Петар Јован, студент шесте године Медицинског факултета у Нишу
 2. Мирковић Бојан Марко, студент треће године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ.

 

       II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Именовани из става I који није задовољан овом Одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, закључно са 12.05.2020. године.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020-12 oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број  321-4/2020-12 од  14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  ,Ниш,дана 28.01.2020. године. Наведеним Јавним позивом је прописано да се пријаве подносе најкасније до 12.02.2020.године.

Комисија је извршила увид у приспеле пријаве и утврдила да је кандидат Бојичић Петра Јован  пријаву поднео 14.02.2020.године, 2 дана након истека рока, а кандидат Мирковић Бојан Марко  пријаву поднео 18.02.2020.године, 6 дана након истека рока.

                                                                                                                      

На основу наведеног, одлучено je као у диспозитиву.

 

Председник  Комисије

Број: 4395-4/2020-12

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Маријан Мишић с.р.

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената  којима се ОДБАЦУЈУ пријаве за стипендирање кандидата(.docx)
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се не додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке по подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020. од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                             ОДЛУКУ

 

 

       I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4.2020. од 14.01.2020. године и то:

 

       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А                                                           

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1. Младеновић Владица Александра Средња медицинска школа

,, Др. Алекса Савић,, -Прокупље

2. Сибиновић Славица Ана Гимназија ,, Светозар Марковић,, – Ниш
3. Илијић Драган Александра Прехрамбено-хемијска школа – Ниш

 

      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

1. Ранђеловић Јелена Никола          Факултет Уметности у Нишу
2. Николов Снажана Марко         Медицински факултет у Београду

 

 

            II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан овом одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 12.05.2020. године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

 

            Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3.2020. од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020.oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12   од  14.01.2020. године. објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,дaна 28.01.2020  . године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве је поднело 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 3 ученика средњих школа и 2 студента високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2020. години и то:

 

 

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

 1. Младеновић Александра, ученица другог  разреда  средње  Медицинске школе  ,,Др. Алекса Савић“, поднео је пријаву уз коју је као доказе о испуњености услова из Јавног позива приложла:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Потврду из школе да је редован ученик другог разреда средње Медицинске школе ,,Др Алекса  Савић,,

– Фотокопију сведочанства из основне  и средње школе,

– Фотокопија дипломе за освојену другу награду у традиционалном певању, 5 категорија,

– Фотокопија личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и Међународног такмичења, већ са нижег нивоа такмичења.

 

 1. Сибиновић Ана, ученица  другор  разреда Гимназије „Светозар Марковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива  приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Фотокопије сведочанстава,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопије диплома: за освојено треће место на Републичком такмичењу из књижевности

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива. Наиме стипендије се могу доделити кандидату који има пребивалиште на територији Грда Ниша. На основу потврде МУП-а утврђено је да Сибиновић Ана има пребивалиште на територији општине Мерошина.

 

 1. Илијић Александра, ученица другог  разреда Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

– Дипломе: за освојено друго место из предмета опште и неорганске хемије на 24. Републичком такмичењу ученика средњих школа  9-11. мај 2019.године, похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. године.

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је ,,најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења у складу са условима конкурса, као и похвала о оствареном резултату на такмичењу која није доказ да је именована освојила једно од прва три места на републичком и међународном такмичењу,чиме нису испуњени услови конкурса за додели стипендије.

 

 

СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА:

 

 

 1. Ранђеловић Никола, студент прве године Факултета Уметности у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива прилажио:
 • Потврду из МУП-а о пребивалиштву за студента и родитеља,
 • Фотокопију личне карте родитеља и студента,
 • Потврду Факултета уметности да је сутудент прве године факултета,
 • Фотокопија текућег рачуна,

–      Фотокопију сведочанства,

–      Дипломе: за освојену трећу награду – клавир пета категорија на Републичком такмичењу,  за освојено другу награду –  четврта категорија, за освојену  другу награду-ф категорије на Међународном такмичењу младих пијаниста као и  похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. години

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је,,најмање два пута у последње три године освојио  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења која је ускладу са условима конкурса, приложена похвала и остале две дипломе не испуњавају услове конкурса за доделу стипендије.

 

 1. Николов Марко , студент треће године Медицинског  факултета у Београду. Комисија је размотрила пријаву  и приложене доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер прима  Републичку стипендију.

 

        На основу наведеног,  донета  је Одлука као у диспозитиву.

 

 

Број: 4395-3/2020-12

 

У Нишу, 28.4.2020. г.

Председник  Комисије

 

___________________________

Маријан Мишић с.р.    

 

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија           (.docx)

 
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број. 321-4/2020 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној  28.4.2020.године, донела је

                                  

                                                ОДЛУКУ

 

о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години

 

       I ОДОБРАВА СЕ додела стипендија у износу од 6.800,00 динара из буџета Града Ниша  кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената  и Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12  од  14.01.2020. године и то:

 

 

     

А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1.  

Марјановић,Александра,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
2.  

Пејић,Славица,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
3.  

Стевановић,Драган,Ђорђе

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
4.  

Стошић,Милан,Дуња

Гимназија,,9 мај“,Ниш
5. Живадиновић,Александар,Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
6. Гавриловић,Драгана,Исидора Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
7. Вукић,Ксенија,Софија Музичка школа-Ниш
8. Марковић,Драгана,Вук Гимназија ,,Светозар Марковић“-Ниш
9. Милошевић,Марина,Павле

 

 

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
10.  

Ранђеловић,Лидија,Наталија

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
11.  

Раденковић,Саша,Сташа

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
12. Цветановић,Александар,Јана Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
13. Бисенић,Игор,Милош  Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
14. Мутавџић,Владимир,Лазар Музичка школа,Ниш
15. Банковић,Дејан,Мила

 

 

Гимназија,,СветозарМарковић“, Ниш

16. Лекић,Весна,Анђела  

Гимназија,,Стеван Сремац“,Ниш

17. Јоцић,Дејан,Вељко  

Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш

18. Јоковић,Југослав,Лена Гимназија ,,Светозар Марковић“,Ниш
19. Димитријевић,Тони,Анђела Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
20. Ђорђевић,Дејан,Јана Музичка школа ,Ниш
    21. Костић,Владица,Анастасија Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    22. Тодоровић,Ана,Петар Музичка школа ,Ниш
    23. Симић,Ненад,Анастасија Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш
    24. Марјановић,Сандра,Марко Специјална школа ,,Бубањ“,Ниш
    25. Љубеновић,Миша,Атанасије Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    26. Поповић Владимир , Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш

 

   

Б)   С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Факултет
1.  

Михајловић,Јасмина,Даница

Медицински факултет у Нишу
2. Стојановић,Ивана,Никола Православно-богословски факултет у Београду
3. Херодек,Тибор,Ромина Факул.спорта и физичког васпитања у Нишу
4. Милошевић,Мирослав,Наталија

 

Медицински факултет у Нишу
5. Бојанић,Бојан,Вукашин Правни факултет  у Нишу
6.  

Бито,Маја,Катарина

Природно-математички факултет у Нишу
7. Стојиљковић,Ненад ,Наталија Филозофски  факултет у Нишу
8. Милисављевић,Душан,Наталија Медицински факултет у Нишу
9. Нешић,Саша,Миљана Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
10. Раичевић,Небојша,Теодора Правни  факултет у Нишу
11. Милетић,Жарко,Наталија

 

Машински факултет у Нишу
12.  

Станковић,Горан,Марија

Факултет уметности у Нишу
13. Момчиловић,Десимир,Александра  Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
14. Крстић,Горан,Катарина Медицински факултет у Нишу
15. Mилуновић,Славимир,Миљана Медицински факултет у Нишу
16. Вељковић,Миомир,Владимир  Електронски факултет у Нишу
17. Митровић,Горан,Јелена  Медицински  факултет у Нишу
18. Илић,Мирјана,Јулијана Правни  факултет у Нишу
19. Петровић,Филип,Тома Медицински факултет у Нишу
20. Милојевић,Марија,Милица Машински факултет у Нишу
21. Матејић,Дејан,Мирјана Медицински  факултет у Нишу
22. Бурић,Предраг,Ивана Филозофски факултет у Нишу
23. Пешић,Ранко,Здравко Правни факултет у Нишу
24. Цветковић,Драгиша,Маја Математички факултет у Београду
25. Станојевић,Јелена,Гаврило Филолошки факултет у Београду
26. Станковић,Саша,Милена Правни  факултет у Нишу
27. Ђукић,Тадија, Теодора Економски факултет у  Нишу
28. Вукашиновић,Андрија,Коста Економски факултет у Нишу
29. Миленковић,Наталија,Ана Природно-математички факултет у Нишу
30.  

Стојковић,Срђан,Катарина

Медицински факултет у Нишу
31. Јосифовић,Александра,Давид Правни факултет у Нишу
32. Митић,Соња ,Андрија Правни факултет у Нишу
33. Стошић,Ђорђе,Алекса

 

Филозофски факултет у Нишу
34. Голубовић,Бојана,Миљан

 

Војномедицинска академија у Београду
35. Бачевић,Сузана,Мартин Медицински  факултет у Нишу
36. Бачевић,Сузана,Милијан Медицински факултет у Нишу
37. Мутавџић,Владимир,Тадија  Факултет уметности у Нишу
38.  Kрасић,Слађана,Мина Факултет уметности  у Нишу
39. Радојевић,Синиша,Јована Академија за националну безбедност у Београду
40. Митровић,Јасмина,Јована

 

Економски факултет у Нишу
41. Денић,Ненад,Пеђа

 

Медицински факултет у Нишу
42. Љубеновић,Станимир,Невена Медицински факултет у Нишу
43. Спасић,Драгиша,Миљана Медицински факултет у Нишу
44. Цветановић,Љиљана,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
45. Митровић,Зорица,Марија

 

Медицински факултет у Нишу
46. Стаменов,Синиша,Милица  

Медицински факултет у Нишу

47. Вујовић,Драгана,Мила

 

Природно-математички факултет у Нишу
48. Пешић,Зоран,Никола Медицински  факултет у Нишу
49. Николић,Димитрије,Милена Природно-математички факултет у Нишу
50. Јоцић,Борка,Сања

 

Медицински факултет у Нишу
51. Сретић,Душан,Анастасија

 

Факултет уметности у Нишу
52. Грбушић,Владимир,Милица

 

Електронски  факултет у Нишу
53. Николић,Зоран,Ксенија Правни факултет  у Нишу
54. Атанасковић,Дејан,Милица Медицински факултет у Нишу
55. Ранђеловић,Весна,Анђела Правни факултет у Нишу
56. Дејановић,Рада,Душица Медицински факултет у Нишу
57. Вукашиновић,Никола,Петра Медицински факултет у Нишу
58. Јовановић,Горан,Родољуб Медицински факултет у Нишу
59.  

Миливојевић,Миле,Ивана

Електронски факултет у Нишу
60. Зонић,Ненад, Јована Медицински факултет у Нишу
61. Петковић,Милица,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
62. Сталевић,Зоран,Марко Медицински факултет у Нишу
63. Стојиљковић,Данило,Александра Медицински факултет у Нишу
64. Вељковић,Зоран,Сандра Електронски факултет у Нишу
65. Јовановић,Миљан,АнаМарија Војна медицинска академија у Београду
66.  

Станковић,Владан,Ђурађ

Медицински факултет у Нишу
67. Бошковић,Драган ,Алекса Природно-математички факултет у  Нишу
68. Илић ,Зоран,Стефан Медицински факултет у Нишу
69. Јанковић,Предраг,Тамара Машински факултет у Нишу
70. Игњатијевић,Саша,Мина Медицинси факултет у Нишу
71. Стојковски ,Живојин,Ксенија Медицински факултет у Нишу
72. Куртовић,Иван Вукашин Медицински факултет у Нишу
73. Јовановић,Владимир,Марко Медицински факултет у Нишу
74. Јовановић,Драгана,Сања Медицински факултет у Нишу
75. Лазаревић,Миомир,Анђела Медицински факултет у Нишу
76. Јовановић,Саша, Дуња Медицински факултет у Нишу
77. Крсић,Драган,Анђела Медицински факултет у Нишу
78.

 

Ђорђевић,Саша,Алекса Висока школа струк.студија.електротехнике и рачун. у Београду
79. Јовановић,Снежана,Лазар Факултет уметности у Нишу
80. Николић,Властимир,Јована Електронски факултет у Нишу
81. Луковић,Горан,Марија Медицински факултет у Нишу
82. Mихајловић,Весна,Душан

 

Медицински факултет у Нишу
83.  

Стојановић,Весна,Нина

Филозофски факултет у Нишу
84. Милић,Александра,Димитрије

 

Електронски факултет у Нишу
85. Илић,Драган,Петар Војна академија у Београду
86. Велков,Љиљана,Михајло Медицински факултет у Нишу
87. Ђурђановић,Драган,Мара; Медицински факултет у Нишу
88. Станичић,Марија,Нађа Факултет уметности у Нишу

 

 

 

II  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу стипендија у 2020. години може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, односно од дана објављивања обавештења о донетој Одлуци, закључно са   12.05.2020.године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив. Чланом 11. а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

На основу поменутих овлашћења Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020. oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12  од 14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  дана 28.01.2020. године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве су поднела 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума извршила избор кандидата који испуњавају опште и посебне услове за доделу стипендија у 2020. години.

На основу наведеног,  донета је Одлука као у диспозитиву.

 

Број: 4395-2/2020-12

 

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                     Председник  Комисије

 

_________________________                                                                                                                   Маријан Мишић с.р.

 

ОДЛУКA о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години kомисијe за подстицај развоја талентованих ученика и студената(.docx)