238. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.04.2020.

1.    Закључак којим се налаже Установи СЦ „Чаир“ да због проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије и потешкоћа у пословању установе, односно немогућности остварења сопствених приходасве сопствене приходе уплаћује у буџет Града Ниша, а да се сви расходи и издаци ове установе финансирају из буџета Града