Akcija zapošljavanja Roma u Nišu

image_pdfimage_print

Grad Niš u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, realizuje projekat „Akcija zapošljavanja Roma u Nišu – NEAR“. Projekat će biti predstavljen dana 24.10.2019. godine u prostorijama Ustanove „Romski kulturni centar“, ulica Pukovnika Rajevskog broj 1, sa početkom u 17 i 30. Prezentacija će biti u okviru radnog sastanka i posete g-đe Marte Garsija Fidalgo Komesara EU za pitanje Roma.

Višestruki oblici socijalne isključenosti Roma jedno su od najbitnijih pitanja za Republiku Srbiju na njenom putu ka EU i održivom ekonomskom razvoju. Romi, žene i muškarci, doživljavaju teško siromaštvo i socijalnu isključenost. Nizak nivo obrazovanja i veština, praćen diskriminacijom, doveli su do dugotrajne nezaposlenosti Roma i Romkinja. Direktna prepreka za uključivanje Roma na formalno tržište rada povezana je sa njihovom emancipacijom u oblastima obrazovanja, stanovanja i učešća u javnim poslovima. U Nišu stopa nezaposlenosti Roma je četiri puta veća od proseka opšte populacije, samo 9% Roma u Nišu ima stalni prihod koji potiče od posla, a samo 2,5% Romkinja je stalno zaposleno.

Najveća odgovornost za implementaciju pojedinačnih mera u okviru najrelevantnijeg strateškog okvira leži na javnim vlastima na nacionalnom nivou – prema Strategiji za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji 2016-2025  i na lokalnom nivou – Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma u Nišu 2017-2019. godina je među prioritetima predvideo zapošljavanje i samozapošljavanje Roma na osnovu obuke i prekvalifikacije za nova radna mesta, sticanja dodatnih kvalifikacija i stimulacije za preduzetništvo, osnivanje socijalnih zadruga i socijalnih preduzeća. Ovaj pristup je zasnovan na Strategiji razvoja grada Niša i podržan je zaključcima istraživanja Roma, kojih zvanično u Nišu po popisu iz 2011. godine ima 6996, ali  prema procenama taj broj je najmanje tri puta veći.

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Obezbeđivanje prilagođenih mera aktivnog zapošljavanja;
  2. Uspostavljanje javnog/privatnog/ civilnog partnerstva i tržišnih veza;
  3. Događaji pod nazivom „Ubrzati socijalnu inkluziju“.

Očekivani rezultati projekta su organizovana poslovna obuka  u trajanju od dva meseca i mentorstvo za 40 odabranih romskih korisnika, kao i zapošljavanje 20 Roma među nezaposlenima ili preduzetnicima sa šestomesečnim plaćenim stažom u lokalnim malim i srednjim preduzećima ili sa grantovima za pomoć pri zapošljavanju, rad na aktivnom javno/privatno/civilnom partnerstvu u cilju otvaranja više radnih mesta, kao i organizacija najmanje tri lokalna društvena događaja organizovana za romsku populaciju/OCD i lokalne institucije.

Možda Vas zanima i sledeće...