1

НАРЕДБA О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници одржаној 24.01.2019. године, доноси

 

НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

 

     

  1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са амонијаком која ће се извршавати 25.01.2019. (петак) и 26.01.2019. (субота) у времену од 07:00 часова до 17:00 часова;

 

  1. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о мерама и поступцима током евакуације;

 

  1. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у складу са овом Наредбом;

 

  1. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за ванредне ситуације Града Ниша;

 

  1. Са угроженог подручја становништво ће бити превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“-а;

 

  1. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима на територији Града Ниша и то:

 

  • Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (улица Париске Комуне бб) и
  • Геронтолошки центар Ниш (улица Радних бригада 15)

 

  1. Са угроженог подручја животиње ће бити превежене камионима сточарима до депоа који се налазе на безбедној локацији;

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић
Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша

На трећој ванредној седници, одржаној 24.01.2019. Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећу:

П р е п о р у к у

Препоручује се Команданту Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша да изда наредбу да се 25.01 и 26.01. у периоду обављања радова на санацији железничке незгоде код места Јасеновик изврши евакуација и збрињавање становништва и домаћих животиња!

О б р а з л о ж е њ е

У одговору број 1/2019-180 од 24.01.2019., на Закључак Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша од 23.01.2019., Акциоарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, у лицу в.д. генералног директора, обавестило је Градски штаб за ванредне ситуације да је су „као управљач железничке инфраструктуре, извршили све техничко-технолошке активности из делокруга свога рада са циљем безбедног санирања последица предметног ванредног догађаја.“
„Инфраструктура железнице Србије“ обавештава Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша да ће подизање на колосек исклизлих цистерни обавити уз максималне мере безбедности и опреза.
Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша обавештен је да је Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила заштитну опрему за раднике железнице који непосредно изводе радове на подизању цистрни који у случају истицања амонијака без заштитне опреме могу бити животно угрожени. Истовремено, Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила је присуство свог стручног особља под пуном заштитном опремом, као и потребних техничких средстава, те ће реаговати по унапред припремљеном плану у случају било каквог неповољног развоја догађаја.
Обзиром је да су сви субјекти који учествују у санирању последица изјавили да су извршили све припреме да на најбезбеднији могући начин изврше санацију железничке незгоде, и да је Управа за ванредне ситуације одредила радијус евакуације, Градски штаб доноси напред наведену препоруку.
По завршетку процеса збрињавања становништва и домаћих животиња, Градски штаб за ванредне ситуације обавестиће „Инфраструктуру железнице Србије“ да је извршио своју законску обавезу.
Повратак становништва у своје домове предвиђен је одмах након окончања поступка санације.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша
Дарко Булатовић
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

На другој ванредној седници, одржаној 23.01.2019.  Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Поводом санирања последица железничке саобраћајне незгоде која је довела до исклизнућа и извртања две цистерне вагона на прузи Ниш-Сврљиг, у близини села Јасеновик, општина Пантелеј, град Ниш, Штаб за ванредне ситуације града Ниша, захтева од ЈП „Железница Србије“ и других субјеката који имају законску обавезу да претходно детаљно размотре насталу ситуацију и примене решење санације које је најбезбедније по животе и здравље људи, домаћих животиња и животну средину.

Градски Штаб за ванредне ситуације је у потпуности спреман да, пошто од надлежних добије обавештење да су се стекли сви потребни технички и безбедоносни услови за извођење операције, изврши своје законске обавезе у смислу привременог збрињавања становништва и животиња из потенцијално угрожене зоне.

Преко ограна градске општине Пантелеј Штаб је у сталном контакту са мештанима села Јасеновик, и благовремено ће их обавестити о даљим поступцима и активностима.

                                                 Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша

                                                                                              Дарко Булатовић
ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ-НИШ И ЋУПРИЈА ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ

Члан Градског већа Михајло Здравковић потписао је данас у Београду уговор за спровођење пројекта у оквиру грант шеме Exchange 5-Подршка ЕУ локалним самоуправама у области управљања имовином.

Церемонији потписивања уговора са представницима локалних самоуправа чији су пројекти изабрани, присуствовали су министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић и министарка за европске интеграције у Влади Републике Србије Јадранка Јоксимовић, као и представници Министарства финансија и генерални секретар СКГО-а Ђорђе Станичић.

У циљу повећања ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином, Град Ниш ће, у партнерству са општином Ћуприја, реализовати пројекат Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“.

Циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљање имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у Нишу и Ћуприји и повећање транспарентности рада јавне администрације, увођењем и развојем Географског информационог система и креирањем апликације за ГИС. На овај начи јавна управа биће ближа грађанима и привреди.

И Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али без прецизних и правно релевантних података. Имајући у виду да се ефикасно управљање јавном имовином намеће као приоритетни захтев у процесу развоја и модернизације, партнери су заједнички развили предлог пројекта не би ли решили идентичне проблема са којима се, у овој области, сусрећу.

Ниш и Ћуприја имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање имовином у складу са Законом о јавној својини и Законом о планирању и изградњи и ставе имовину у функцију инвестирања и повећања прихода локалне самоуправе.

У ова два града тренутно не постоје интегрисани системи који повезују све службе и евидентирају и обрађују податке о непокретностима у јавној својини. Постојећи приступ не даје позитивне резултате па се сусрећемо са нерегистрованом и некласификованом имовином, ирационалном употребом простора и предмета, релативно ниским стопама закупа, коришћењем имовине без одговарајућих накнада, недостатком организације и стручних кадрова и нетранспарентним и нефункционалним радом локалне администрације.

Реализацијом пројекта у Нишу и Ћуприји, биће формиране јединствене базе података о интегрисаним евиденцијама за целокупну имовину, заједно са апликацијама за све аспекте и процесе управљања имовином. Специфичност повезивања Ниша и Ћуприје представља и увођење и развој ГИС-а као софтверског пакета у који ће бити уграђени комплетни подаци о имовини и омогућити увид у њих, како између појединих служби, тако и према грађанству и потенцијалним инвеститорима.

Коришћење оваквог модела за управљање имовином у власништву Ниша и Ћуприје значи јачање административних капацитета и ефикасније управљање имовином, повећање прихода, бољу контролу трошкова, успешније управљање ризицима и адекватно одржавање имовине.

Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане,  градови партнери очекују да, након реализације планираних пројектних активности, дође до смањења трошкова и повећања прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа.

Корисници пројекта су, пре свега, администрација локалних самоуправа Ниша и Ћуприје, односно Секретаријати и службе који се баве управљањем јавном својином, као и надлежни републички органи.

Пројекат треба да допринесе стицању нових знања и вештина запослених у локалним самоуправама што ће утицати на свеобухватније испуњавање њихових радних задатака и унапређење рада, а самим тим и пружање квалитетније услуге грађанима Ниша и Ћуприје.

Од вишеструког је значаја, како за потенцијалне инвеститоре којима ће бити омогућено лакше и брже информисање о циљаним локацијама, тако и за грађане који, као крајњи корисници, имају потребу за поузданом, одговорном и отвореном администрацијом. Унапређење управљања јавном имовином и финансијама ствара могућност и за уштеде у буџету као и услове за одрживи локално-економски развој.
У Нишу боравио амбасадор Јужне Кореје

У Градској кући данас је боравила његова екселенција амбасадор Јужне Кореје Че Хјонг Чан.

 

Амбасадора је примио градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је његову екселенцију упознао са привредним потенцијалима града.

 

У Нишу већ послују две велике компаније из Јужне Кореје и то Јура и Шинвон ,па је заједнички оцењено да је потребно још више унапредити сарадњу града и менаџмента ових компанија,које су током претходних година биле значајни донатори ,пре свега медицинске опреме,којом су опремљене здравствене установе у граду.

 

У знак сећања на посету Нишу,градоначелник је амбасадору уручио златник са ликом цара Константина.
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Предмет овог  Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 23 сеоскe  кућe и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Града.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 1.500 евра,у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% .

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета Помоћи, могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

– избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и

– угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Града, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Града Ниша, најкасније у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Града Ниша или путем поште на адресу: ул. Обреновићева бб, ТЦ Калча, ламела Б, 1. спрат, локал 39 са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 5 – сеоске куће.

 

 

 

 

 

 
КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У НИШУ

Градоначелник Дарко Булатовић, примио је данас, са сарадницима, у Градској кући Кинеску државно – привредну делегацију која је у посети Србији. Кинеска делегација, посетила је Ниш, у склопу посете Србији коју је организовало “Wanli Тhink Тhank” удружење из Пекинга.  

Делегацију је предводио гдин Зхао Yuе, генерални секретар. 
Ова делегација је у Србији захваљујући, пре свега, сарадњи са Центром за интеркултуралну комуникацију и медијацију Конфлакс чији је председник бивши Министар спољних послова Републике Србије гдин Иван Мркић.
 На састанку су анализиране могућности за сарадњу и презентовани инвестициони погенцијали, а разговарало се и могућем учешћу делегације кинеских привредника на овогодишњем Форуму напредних технологија, управо у организацији “WANLI THINK THANK”
Представљен приручник за особе са инвалидитетом

У Градској кући у Нишу одржана је осма седница Савета за рад са особама са инвалидитетом.На седници је представљен градски приручник намењен особама са инвалидитетом и свим заинтересованим лицима у којима су садржани сви јединствени републички прописи везани за инвалиде ,али и акти које је донео Град Ниш на локалном  нивоу и у којем су ближе појашњена права ове категорије становништва .

Како је рекао кординатор Савета за рад са особама са инвалидитетом Јордан Ивановић ова публикација је штампана у хиљаду примерака,али ће ускоро сви заинтересовани моћи да је пронађу и у електронској форми на официјалном сајту Града Ниша.

Члан овог савета Драгана Родић покренула је иницијативу за доделу награде која ће носити име „Светлост“ и која се додељивати заслужним појединцима из друштвеног живота града,а који су својим деловањем помогли да се  побољша положај инвалида.

Према њеним речима  очекује се да прва оваква награда буде додељена за десетак дана .Награда ће се састојати од статуе која ће симболизовати светлост и идеја је да постане традиционална и да се сваке године додељује заслужним појединцима који су помогли да се унапреди положај особа са инвалидитетом.
Сарадња департмана Жиронд и Ниша у области школовања младих ватрогасаца

У Вип салону Градске куће данас је одржан пријем за представнике департмана Жиронд,а у оквиру пројекта сарадње ватрогасне службе овог департмана и нишке Правно пословне школе која школује будуће ватрогасце.

Делегацију је предводила Мариз Десилије начелница службе за међународне односе департмана,а састанку су присуствовали и капетан Венсан Латор официр службе за обуку ватрогасаца у департману и Жак Лоше директор колеџа Шам-Деме у Пелгрију.

Госте из Француске примили су др Саша Живић градски већник и помоћник градоначелника Милош Милошевић уз присуство почасног конзула Француске у Србији Саше Миљковића и представника Правно-пословне школе.

Укупна вредност овог пројекта је око 17 хиљада евра,а школа из Ниша је задужена за његово техничко спровођење уз подршку ГО Медијана.Прве године овај пројекат биће усмерен ка размени француских и српских стручних сарадника у обуци ученика за профил ватрогасаца добровољаца.

Делегација из Жиронда поклониће Правно-пословној школи у Нишу неопходна средства за реализацију практичне наставе у оквиру образовног профила“ Техничар заштите од пожара“.
ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ НОВОГОДИШЊЕГ КОНЦЕРТА

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је, у Градској кући, представнике руководства Омладинске филхармоније Наисус као и солисте који ће наступити на овогодишњем традиционалном Новогодишњем концерту.

Градоначелник Булатовић је истакао да је право задовољство видети да и у ово време, када је тзв. популарна музика апсолутно доминантна, и класична музика итекако има публику, а традиционални новогодишњи концерт то већ годинама доказује.

”Управо због тога је овај догађај и уврштен у ред јавних градских манифестација иза којих стоји и подржава их Град Ниш, јер град без културе је као тело без душе”, рекао је Булатовић.

Директор, оснивач и диригент Омладинске филхармоније Наисус Зоран Андрић је поручио да ће нишлије и овога пута моћи да уживају у непоновљивом и јединственом догађају.

”Дванаест солиста, шест сопрана и шест тенора на једном месту, на једном концерту, нешто су што до сада није виђено нигде у свету. Управо због тога смо и одлучили да се концерт са 12 солиста одржи 12. дана јануара, уочи православне Нове године, и да се нишкој публици представимо јединственим и квалитетним програмом који ће дуго памтити”, рекао је маестро Андрић.

У разговору са градоначелником своје прве утиске о боравку у Нишу и очекивања од суботњег концерта изнели су и гости из иностранства, пошто солисти ове године долазе из Италије, Аргентине, Аустрије, Јерменије, док боје наше земље бране две наше уметнице, првакиње Београдске опере.

Домаћинима се, у име солиста, посебно захвалио и један од најцењенијих италијанских тенора Марко Фрусони, који је већ неколико пута наступио на новогодишњем концерту у Нишу, и коме је, према речима маестра Андрића, једногласном одлуком руководства ансамбла додељено место доживотног председника Омладинске филхармоније Наисус, због, како је рекао Зоран Андрић, огромног доприноса који је Фрусони годинама давао овој музичкој манифестацији.

Традиционални новогодишњи концерт Омладинске филхармоније одржава се у хали Чаир, у суботу у 20 сати.