Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

image_pdfimage_print

216. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.12.2019. годинe

 

215. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.12.2019. годинe

 1. Решење о утврђивању Предлога трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања – прва фаза – парцијалне измене
 2. Решење о утврђивању Предлога других измена и допуна Плана генералне регулације подручја ГО Нишка Бања – прва фаза – зона локалитета „Етно село“
 3. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације пословно трговинског комплекса у Медошевцу на подручју Градске општине Црвени Крст
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације Градске општине Пантелеј – друга фаза – парцијалне измене
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Градске општине Црвени Крст – прва фаза – парцијалне измене
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 7. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
 8. Решење којим се одобрава доделa 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за Андријану Борисов из Чокота, која је повређена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 9. Решење којим се одобрава доделa 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за Љиљану Рајковић из Доњег Међурова, која је повређена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 10. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-58/2016-09 од 23.02.2016. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 11. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-260/2013-09 од 09.01.2014. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 12. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-275/2015-09 од 18.01.2016. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 13. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-228/2013-09 од 09.12.2013. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 14. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-229/2013-09 од 09.12.2013. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 15. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-16/2014-09 од 18.02.2014. године, којим се привредном друштву DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 16. Решење о суфинансирању и прихватању учешћа у реализацији пројекта „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ (2019-2023)
 17. Решење о реализацији и суфинансирању Пројекта фестивал „Наук није баук 12“
 18. Закључак о стварању предуслова за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
 19. Закључак о давању сагласности ЈКП „Наиссус“ Ниш да се одобри кредитно задужење, у износу од 850.000,00 EUR (осамстотинапедесетхиљадаевра) у динарској противвредности по средњем курсу НБС, са роком враћања 12 месеци
 20. Закључак којим се препоручује се Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, по свим закљученим уговорима, одложи за најмање 45 дана

 

214. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.12.2019. годинe

 1. Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене –
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације споменичког комплекса „Чегар“ у Нишу
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Доња Студена, на подручју Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Паљина, на подручју Градске општине Црвени Крст
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана – парцијалне измене –
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Вукманово, на подручју Градске општине Палилула
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Доње Власе, на подручју Градске општине Палилула
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју Градске општине Пантелеј
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Чукљеник, на подручју Градске општине Нишка Бања
 11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје Бање Топило, на подручју Градске општине Црвени Крст
 12. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о прихватању понуде Банке Интеза за пружање услуге кредита ради финансирања изградње стамбених објеката у Ул. Мајаковског Л7 и Л9 у Нишу
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавно комуналног предузећа “Медиана“ Ниш за 2020. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2020. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш за 2020. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2020. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2020. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2020. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2020. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2020. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2020. годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2020. годину
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2020. годину
 26. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша
 27. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг-сервис”-Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
 28. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш
 29. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Пантелеј
 30. Решење о реализацији пројекта „Трансфер стручности између професионалних и добровољних ватрогасаца, грађанство“
 31. Решење о суфинансирању пројекта „Џез и интеркултурализам – ЏАИН“
 32. Решење о суфинансирању пројекта „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“
 33. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш, односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења

 

213. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 16.12.2019. годинe

 • Изјашњење по Амандманима на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину, и то:

1) Амандману 1 број 1016 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

2) Амандману 2 број 1017 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

3) Амандману 3 број 1018 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

4) Амандману 4 број 1019 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

5) Амандману 5 број 1020 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

6) Амандману 6 број 1021 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

7) Амандману 7 број 1022 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

8) Амандману 8 број 1023 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

9) Амандману 9 број 1024 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

10) Амандману 10 број 1025 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

11) Амандману 11 број 1026 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

12) Амандману 12 број 1027 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

13) Амандману 13 број 1028 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

14) Амандману 14 број 1029 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

15) Амандману 15 број 1030 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

16) Амандману 16 број 1031 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

17) Амандману 17 број 1032 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

18) Амандману 18 број 1033 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

19) Амандману 19 број 1034 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

20) Амандману 20 број 1035 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

21) Амандману 21 број 1036 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

22) Амандману 22 број 1037 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

23) Амандману 23 број 1038 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

24) Амандману 24 број 1039 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

25) Амандману 25 број 1040 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

26) Амандману 26 број 1041 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

27) Амандману 27 број 1042 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

28) Амандману 28 број 1043 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

29) Амандману 29 број 1044 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

30) Амандману 30 број 1045 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

31) Амандману 31 број 1046 који је поднела Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

212. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.12.2019. годинe

 1. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да омогући лицима у статусу социјалне потребе која имају неизмирене обавезе за пружене услуге да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
 2. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
 3. Решење о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за 2020. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију Пројекта реконструкције, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о финансирању расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у претходном периоду
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању Града Ниша у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о постављењу начелника Канцеларије за локални економски развој и пројекте

211. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.12.2019. годинe

   1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину
   2. Решење о утврђивању Предлога кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2020. годину
   3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2020. години
   4. Решење о утврђивању Предлога петих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – прва фаза
   5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о проглашењу Споменика природе „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику“
   6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о уклањању радиоактивних громобрана на територији Града Ниша
   7. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Свети Сава“ са пословним седиштем у Нишу, у ул. Гарсија Лорке бб, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
   8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програмa пословања ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2019. годину
   9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године
    1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
    2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
    3. ЈКП „Горица“ Ниш;
    4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
    5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
    6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
    7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
    8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
    9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
   10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године
    1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
    2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
   11. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.09.2019.
    1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
   12. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван Сремац“
   13. Решење којим се усваја Правилник о додели стипендија студентима ромске националности за школску 2019/2020 годину
   14. Решење којим се усваја Правилник о додели стипендија ученицима ромске националности за школску 2019/2020 годину
   15. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-104/2017-09 од 17.05.2017. године, којим се привредном друштву LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
   16. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-214/2015-09 од 12.11.2015. године, којим се привредном друштву LIFT TAXI DOO одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
   17. Закључак о доношењу Каталога урбане опреме Града Ниша

  210. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.12.2019. годинe

  1. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину
  2. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину

  209. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.11.2019. годинe

  1. Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
  2. Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке o измени одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2019. години
  3. Програм уклањања радиоактивних громобрана на територији града Ниша
  4. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма уклањања радиоактивних громобрана на територији града Ниша

  208. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.11.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке o измени одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2019. години
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о смањењу пренетих неутрошених средства за посебне намене и од приватизације у корист нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и смањењу нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у корист дефицита из ранијих година
  4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о распоређивању средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Посебног програма развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа са територије Града Ниша
  6. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину
  7. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
  8. Решење о утврђивању Предлога петих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – прва фаза
  9. Решење о утврђивању Предлога других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – трећа фаза
  10. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације комплекса „Ардија“ у Нишу на подручју Градске општине Црвени Крст
  11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“
  12. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Ниша
  13. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о Туристичкој организацији Ниш
  14. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Апотеке Ниш
  15. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о раскопавању површина јавне намене
  16. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Ниша
  17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. годину
  18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2019. годину
  19. Решење о утврђивању Предлога решења којим се прихвата пренос права јавне својине без накнаде са Републике Србије на Град Ниш и прибавља се у јавну својину Града Ниша објекат – трафо станица
  20. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Учитељ Таса“ Ниш, ул. Рајићева 24, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  21. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Стефан Немања“ са пословним седиштем у Нишу, у ул. Косовке девојке бб, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  22. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Иван Горан Ковачић“ Нишка Бања, ул. Ивана Горана Ковачића број 14, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  23. Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину
  24. Решење о суфинансирању и прихватању учешћа у реализацији пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финанасијама“
  25. Решење о прихватању учешћа у реализацији пројекта „Пројекат за одговорну власт“
  26. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-33/2019-09 од 04.03.2019. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  27. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-46/2019-09 од 27.03.2019. године, којим се привредном субјекту ILIJA RADEVIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA RED RACING NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  28. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-65/2017-09 од 10.04.2017. године, којим се привредном друштву BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  29. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-166/2016-09 од 16.05.2016. године, којим се привредном друштву BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  30. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-37/2016-09 од 18.03.2016. године, којим се привредном друштву BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  31. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-363/2016-09 од 08.11.2016. године, којим се PRIVREDNOM DRUŠTVU AVENSIS TAXI DOO NIŠ-PALILULA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  32. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
  33. Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша

   

  207. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.11.2019. годинe

  1. Решење о обустави реализације и суфинансирања пројекта „Одрживи модел за решавање неусловних ромских насеља“

  206. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.11.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права  коришћења  Основној школи „Вожд Карађорђе“  Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 29, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења  Основној школи „Коле Рашић“ Ниш, ул. Васе Чарапића 8б, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Другу измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2019. годину
  4. Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за 2020. годину
  5. Решење којим се прихвата учешће Града Ниша у реализацији Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалих заједница за инклузију Рома“
  6. Решење о давању сагланости на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш, број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
  7. Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да свим корисницима, који спадају у групу физичких лица у објектима колективног становања, којима је месечна специфична потрошња топлотне енергије већа од утврђене граничне вредности, обрачун задужења за даљинско грејање у варијабилном делу врши на основу месечне специфичне потрошње која не прелази утврђену граничну вредност
  8. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене за пројектовање магистралне топловодне мреже
  9. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу “Паркинг-сервис“-Ниш
  10. Препорука Jавном комуналном предузећу за водовод и канализацију “Наиссус” Ниш

  205. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.10.2019. годинe

  204. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.10.2019. годинe

  203. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.10.2019. годинe

  202. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.10.2019. годинe

  201. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.10.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
  2. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – септембар 2019. године
  3. Решење о утврђивању Предлога Првих измена и допуна Плана детаљне регулације пута Плоче-Бојанине воде (скијашки центар)
  4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним признањима Града Ниша
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допунама Oдлуке о управљању јавним паркиралиштима
  6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о комуналном реду
  7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
  8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш
  9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2019. годину
  10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2018/2019 годину
  11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2019/2020 годину
  12. Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
  13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину
  14. Извештај о пословању ЈКП „Mедиана“ Ниш за 2018. годину са финансијским извештајем
  15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Mедиана“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину
  16. Извештај о пословању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године са финансијским извештајем
  17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину
  18. Извештај о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2018. годину
  19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем предузећа за 2018. годину
  20. Извештај о пословању ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш са финансијским извештајем за 2018. годину
  21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину
  22. Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП “Тржница“ Ниш за 2018. годину
  23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш о расподели добити ЈКП „Тржница“ Ниш по Финансијском извештају за 2018. годину
  24. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2018. годину
  25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о начину покрића губитка по финансијском извештају за 2018. годину
  26. Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
  27. Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за период јануар-децембар 2018. године
  28. Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2018. годину
  29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о расподели добити по редовном финансијском извештају за 2018. годину
  30. Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2018. годину
  31. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину
  32. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину
  33. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о расподели добити по Извештају о пословању са финансијским извештајем за 2018. год.
  34. Решење o измени Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
  35. Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину
  36. Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша
  37. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Ниша
  38. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-64/2019-09 од 07.05.2019. године, којим се привредном субјекту GOLD TAXI 018 DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
  39. Решење о утврђивању Предлога решења којим се прихвата пренос права јавне својине без накнаде са Републике Србије на Град Ниш и прибавља се у јавну својину Града Ниша објекат – котларница

  200. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.10.2019. годинe

  1. Решење о измени и допуни Решења о суфинансирању и реализацији пројекта „Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу”

   

  199. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.10.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту, ул. Маршала Тита бр. 18, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Душан Радовић“ у Ниш, ул. Ђердапска бр. 45, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  3. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Ћеле Кула“ у Нишу, ул. Радних бригада 28, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  4. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Цар Константин“ у Нишу, ул. Великотрнавска бр. 4, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  5. Решење о утврђивању Предлога решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша непокретност – верски објекат храм Светог Марка, заједничком изградњом Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља Ново Село, Ниш
  6. Решење о утврђивању Предлога решења којим се исправља техничка грешка у текстуалном делу Плана детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном станицом
  7. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
  8. Решење о допуни Решења о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2018. години
  9. Решење о измени Решења којим Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“
  10. Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш за краткорочни кредит од 250.000.000,00 динара
  11. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима у висини од 250.000.000 динара са роком отплате 12 месеци
  12. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи коришћењем минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака у висини од 50.000.000,00 динара, са роком коришћења 12 месеци

   

  198. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.10.2019. годинe

  1. Решење о усвајању Извештаја Комисије за анализу потраживања ради утврђивања вероватне ненаплативости потраживања, у циљу правилног и тачног исказивања и предузимања мера ради њихове наплате
  2. Друга измена и допуна Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину
  3. Измена оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2019. годину
  4. Закључак у вези са обележавањем 75. годишњице ослобођења Града Ниша у Другом светском рату

  197. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.09.2019. годинe

  1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара

  196. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.09.2019. годинe

  1. Закључак у вези са спровођењем Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша

  195. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.09.2019. годинe

  1. Решење о повећању учешћа Града Ниша у подпројекту „Реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту Медијана“ у оквиру пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“
  2. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „NEAR – Nis Employment Action for Roma“ (Акција запошљавања Рома у Нишу)

  194. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.09.2019. годинe

  1. Закључак у вези са прихватањем учешћа у организацији и покровитељством Конференције

   

  193. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.08.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
  2. Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП“ Паркинг- сервис“-Ниш за 2019. годину

   

  192. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.08.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о боравишној такси
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке o изменама Одлуке  о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
  4. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.
  • ЈКП „Медиана“ Ниш;
  • ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  • ЈКП „Горица“ Ниш;
  • ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  • ЈКП „Тржница“ Ниш;
  • ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  • ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  • ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  • ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

  5. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

  • Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  • Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш

   

  6. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

  – Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш

  7. Решење o давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Нишка Бања

  8. Решење о поништавању решења о утврђивању накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за 2019. годину Градске управе Града Ниша, Секретаријата за локалну пореску администрацију

  9. Решење којим се одобрава доделa 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за Андријану Борисов из Чокота, која је повређена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову

  10. Решење којим се одобрава доделa 3 (три) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I+II+III +IV зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих „Звезда“ за учеснике пројекта „Кућа могућности“ – Ниш

   

  191. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.08.2019. годинe

  1. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
  2. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Ниша

   

  190. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.08.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша – парцијалне измене
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о конверзији потраживања према субјекту приватизације „Симпо“ АД Врање доспелих у периоду од 01.01.2018. до 09.05.2019. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу привредног друштва
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела топлотних извора на територији Града Ниша, без елемената концесије
  4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2019. годину
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

  189. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.08.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2019. години
  3. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – јун 2019. године
  4. Информација о Извештају Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Стратегије управљања ризицима Града Ниша за период 2019. – 2020. године
  6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о оглашавању на територији Града Ниша
  7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површинa
  8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Ниша
  9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању праваца пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Ниша
  10. Решење о утврђивању Предлога одлуке o финансирању дела расхода и издатака Јавне предшколске установе „Пчелица” Ниш од обављања проширене делатности
  11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину
  12. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Ниша
  13. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину
  14. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
  15. Решење о утврђивању Предлога решења о измени решења о образовању Комисије за планове Града Ниша
  16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2019. годину
  17. Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период од 31.07.2018. године до 31.07.2019. године
  18. Правилник о изменaма и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
  19. Решење о прихватању учешћа у пројекту „Уједињена Европа – сигурност, солидарност и стабилност за све“
  20. Решење о повећању учешћа Града Ниша у пројекту „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“

   

  188. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.08.2019. годинe

   

  1. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша

  187. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 19.07.2019. годинe

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Акционог плана расељавања за потребе изградње железничке обилазнице око Ниша
  2. Решење о утврђивању Предлога Плана детаљне регулације за блок омеђен Улицама Триглавска, Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића у обухвату ПГР подручја ГО Палилула – друга фаза
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
  4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стамбеном збрињавању станара старе зграде основног образовања у Новом селу на к.п. бр. 728/1 КО Ново село
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Ниша
  6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допуни одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
  7. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2019. годину
  8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Палилула
  9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Медијана
  10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Пантелеј
  11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Црвени Крст
  12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Нишка Бања
  13. Решење о утврђивању Предлога правила о организацији и раду сталне манифестације Евергрин фестивал
  14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег плана рада Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2018/2019 годину
  15. Решење којим Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“
  16. Решење којим Град Ниш прихвата реализацију и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години
  17. Решење којим се одобрава доделa 35 (тридесетпет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за учеснике пројекта „Летњи универзитет“
  18. Решење којим се одобрава доделa 40 (четрдесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе – Ниш (БЕСТ – Ниш)
  19. Решење којим се одобрава доделa 2 (две) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за лица из породица настрадалих у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
  20. Решење којим се одобрава доделa 340 (тристотинечетрдесет) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана „Nišville fondacija“ Ниш, за волонтерe Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2019“
  21. Решење којим се одобрава доделa 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, за учесника пројекта „Кућа на пола пута“
  22. Решење o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
  23. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочној позајмици по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара
  24. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
  25. Закључак о прихватању Иницијативе Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела топлотних извора у циљу повећања енергетске ефикасности, без елемената концесије, у складу са Законом о јавно-приватном пратнерству и концесијама
  26. Препорука Туристичкој организацији Ниш у вези са спровођењем туристичког промотивног програма „Панорамско разгледање града отвореним аутобусом“

  186. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.07.2019. године

   1. Решење о успостављању сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројекта „Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II
   2. Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Бaлкана 2019-2020“
   3. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Унапређење географско информационог система Града Ниша“
   4. Препорука Спортском центру „Чаир“ за бесплатно коришћење базена у летњој сезони стипендистима Града Ниша и најбољим студентима Универзитета у Нишу

   185. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.06.2019. године

   1. Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ Предшколске установе „Пчелица“ у Нишу“

   184. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.06.2019. године

   1. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању Енергетског менаџера града Ниша
   2. Амандман на Предлог Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину

   183. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.06.2019. године

    1. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј четврта фаза – север
    2. Решење о утврђивању Предлога других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-прва фаза-парцијалне измене
    3. Решење о утврђивању Предлога парцијалних измена и допуна Плана размештаја башти угоститељских објеката на територији Града Ниша
    4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о покретању поступка за поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша
    5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
    6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2019. години
    7. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину
    8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности укупне имовине, обавеза и капитала у складу са МРС, ЈКП „Градска топлана“ Ниш
    9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину
    10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. годину
    11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2019. годину
    12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта Ниш за 2019. годину
    13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2019. годину
    14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације Ниш за 2018. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.2018.-31.12.2018. године
    15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године 

   1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
   2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
   3. ЈКП „Горица“ Ниш;
   4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
   5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
   6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
   7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
   8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
   9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

    1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

   1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
   2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш

    1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

   1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш

    1. Решење о измени и допуни Решења о реализацији и суфинансирању пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални експо центар у Нишу“
    2. Закључак о давању сагласности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за предузимање оперативних мера, у циљу спречавања штетних последица које могу настати у градском и приградском превозу путника у периоду од 01.09.2019. до 31.01.2020.године, односно до почетка примене новог уговора о јавно приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза на територији Града Ниша, услед престанка важења уговора о пружању услуга превоза на пакетима линија 1 и 4 превозника „Ниш – експрес“ А. Д. Ниш дана 31.08.2019. године
    3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за услугу кредитног задуживања код „АИК Банке“ а.д. Београд, у износу од 20.000.000,00 динара
    4. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну, у износу од 30.000.000,00 динара
    5. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
    6. Закључак о обезбеђењу додатних средстава ГО Пантелеј

    

   182. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.05.2019. године

     1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину
     2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању процента јавног капитала Града Ниша у привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд
     3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о организацији Управе Градске Општине Пантелеј
     4. Решење којим се одобрава доделa 16 (шеснаест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова и Насеља „9. мај“, која су повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
     5. Решење о изради пројектно-техничке документације за измештање два постојећа надземна и изградња два нова електроенергетска 35Kv вода на локацији јужно од саобраћајнице Димитрија Туцовића
     6. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину
     7. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш кредитно задужи на име дозвољеног минуса у износу до 50.000.000,00 динара, на период од годину дана

    

    

   181. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.05.2019. године

     1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Решење о измени решења о образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената
     2. Измена и допуна Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину
     3. Програм заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша
     4. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша
     5. Решење о прихватању учешћа у пројекту „Обнова и побољшање безбедоносних услова дечијих игралишта“ ИПА 2014

    

   180. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.05.2019. године

    

       1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Нишка Бања
       2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2018. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
       3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2018. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментал3 но ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2018. годину
       4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2018. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
       5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2018. годину
       6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским пословањем за 2018. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
       7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2018. годину
       8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта Лутака Ниш за 2018. годину
       9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2018. годину
       10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2018. годину
       11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2018. годину Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
       12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2019. годину
       13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
       14. Решење о утврђивању Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 2019. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2019. годину
       15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018.годину
       16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и на Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2019. годину
       17. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2018. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2018. годину
       18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2019. годину
       19. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
       20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2019. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
       21. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2018. годину
       22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и на Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2019. годину
       23. Решење о утврђивању висине новчаног износа Награде Града Ниша за књижевност за децу и младе
       24. Решење о прихватању реализације Пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за реализацију Пројекта реконструкције, рационализације и одржавање јавног осветљења на територији Града Ниша“

    

   179. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.05.2019. године

       1. Закључак Градског већа који се односи на потписивање Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и привредног субјекта ”Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD”, са регистрованим пословним седиштем у Кини

   178. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.04.2019. године

       1. Закључак у вези са поступком приватизације субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд

   177. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.04.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Народног музеја Ниш за 2018. годину
       2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2018. годину
       3. Решење о додели бесплатних  дечијих ауто-седишта за децу рођену у 2018. години
       4. Решење којим се одобрава додела 8 (осам) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Асоцијације студената фармације – Ниш
       5. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП „Наиссус“  Ниш о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за услугу кредитног задуживања  код „АИК Банке“ а.д. Београд, у износу  од 20.000.000,00 динара
       6. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Горица“ Ниш на кредитно задужење, на једној партији кредита, у висини од 20.000.000,00 динара
       7. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП  „Mедиана“  Ниш о давању јемства ЈКП „Горица“ Ниш на кредитно задужење у висини од 20.000.000,00 динара
       8. Закључак o давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш одобри кредитно задуживање  код АИК банке а.д. Београд, у износу од 60.000.000,00 динара
       9. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2019/2020. годину
       10. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       11. Програм чишћењa и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
       12. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша
       13. Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа
       14. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа

    

   176. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.04.2019. године

    

       1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању финансијског извештаја Jaвне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2018. године
       2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш за 2018. годину
       3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
       4. Правилник о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора
       5. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Палилула
       6. Решење о прихватању реализацијe и суфинансирањa мере популационе политике јединице локалне самоуправе
       7. Решење о прихватању учешћа у пројекту “TOMORROW”
       8. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу у 2019. години
       9. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење, са роком отплате на 60 месечних рата

    

   175. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.04.2019. године

       1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш, у складу са Одлуком  Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност

    

   174. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.03.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
       2. Решење о утврђивању Предлога решења o усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун за 2018. годину „Народног универзитета“ Ниш
       3. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину
       4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину
       5. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2019. годину
       6. Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2019. годину
       7.  Решење о реализацији и финансирању пројекта „Здравље инвалида рада“

    

   173. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 19.03.2019. године

    

       1. Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 6958/1 од 07.12.2018. године утврђује се варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, у износу од 6,04 дин/kWh, са применом од 01.11.2018. године
       2. Решењe о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш број 123/2 од 10.01.2019. године и утврђује се варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, у износу од 5,96 дин/kWh, са применом од 01.12.2018. године
       3. Решењe о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш број 791/1 од 11.02.2019. године и утврђује се варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, у износу од 5,83 дин/kWh, са применом од 01.01.2019. године.
       4. АМАНДМАН 1 на Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
       5. АМАНДМАН 2 на Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
       6. АМАНДМАН 3 на Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
       7. Изјашњење по Амандману број 197 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       8. Изјашњење по Амандману број 198 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       9. Изјашњење по Амандману број 199 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       10. Изјашњење по Амандману број 200 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       11. Изјашњење по Амандману број 201 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       12. Изјашњење по Амандману број 202 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       13. Изјашњење по Амандману број 203 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       14. Изјашњење по Амандману број 204 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       15. Изјашњење по Амандману број 205 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       16. Изјашњење по Амандману број 206 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       17. Изјашњење по Амандману број 207 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       18. Изјашњење по Амандману број 208 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       19. Изјашњење по Амандману број 209 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       20. Изјашњење по Амандману број 210 који је поднела Одборничка група Демократске странке
       21. Изјашњење по Амандману број 211 који је поднела Одборничка група Демократске странке

   172. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.03.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

   171. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.03.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога одлуке o мрежи јавних предшколских установа на територији Града Ниша
       2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша
       3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у капиталу привредног друштва „ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ Д.О.О. из Београда
       4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
       5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за град
       6. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2019. годину
       7. Решење о давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације у Граду са ценовником за 2019. годину
       8. Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2019. годину
       9. Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2019. годину
       10. Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2019. годину
       11. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2019. годину
       12. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима у употреби, парковског и дечијег мобилијара за 2019. годину
       13. Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2019. годину
       14. Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       15. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       16. Програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2019. години
       17. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2019. години
       18. Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       19. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2019. годину
       21. Решењe о давању сагласности на Измену Пројекта изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у Ул. Мајаковског у Нишу

   170. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.03.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.–31.12.2018. године
       2. Програм праћења стања и прогнозa аерополена на територији Града Ниша за 2019/2020. годину
       3. Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења стања и прогноза аерополена на територији града Ниша за 2019/2020
       4. Програм  контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2019/2020. годину
       5. Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2019/2020. годину
       6. Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2019. годину
       7. Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину
       8. Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ”
       9. Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“
       10. Решење којим се прихвата реализацијa и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години
       11. Решење о измени Решења о суфинансирању и реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, Град Ниш“
       12. Решење којим се одобрава доделa 2 (две) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих за учеснике пројекта „Кућа могућности“ – Ниш
       13. Решење којим се одобрава доделa 2 (две) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, за учеснике пројекта „Кућа на пола пута“
       14. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
       15. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Тржница“ Ниш одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft кредит, y износу од 30.000.000,00 динара за потребе текуће ликвидности предузећа, у временском периоду од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора
       16. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2018. годину

    

   169. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.03.2019. године

       1. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града
       2. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енeргије
       3. Решењe о изменама Taрифног система у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
       4. Решењe о изменама Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
       5. Решењe о разрешењу председника и чланова Савета за људска и мањинска права
       6. Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Градска топлана“ Ниш да донесу одлуке о давању јемства ЈКП ”Горица” Ниш на кредитно задужење у висини од 60.000.000,00 динара
       7. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш

    

   168. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша
       2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
       3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2019. годину
       4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2019.годину
       5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2019. годину
       6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2019. годину
       7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2019. годину и Финансијски план за 2019.годину Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
       8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2019. годину
       9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2019. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
       10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
        1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
        2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
        3. ЈКП „Горица“ Ниш;
        4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
        5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
        6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
        7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
        8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
        9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
       11. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године
        1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
        2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
        3. ЈКП „Горица“ Ниш;
        4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
        5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
        6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
        7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
        8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
        9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
       12. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
        1. ЈП Завод за урбанизам Ниш;
        2. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш;
       13. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године
        1. ЈП Завод за урбанизам Ниш;
        2. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш;
       14. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
        1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
       15. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године
        1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
       16. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину
       17. Решење о избору кандидата по спроведеном Јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша и постављењу заменика начелника Градске управе Града Ниша
       18. Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате заменика начелника Градске управе града Ниша
       19. Решење о разрешењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе града Ниша
       20. Решењe o утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Ниша
       21. Решење о усвајању Оперативног плана Мобилног тима за социјалну инклузију Рома као стручног тела Градског већа Града Ниша за 2019. годину
       22. Решење о прихватњу реализације Уговора о обезбеђењу смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте
       23. Решење о реализацији пројекта „Реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину Душко Радовић у Нишу“
       24. Решење о реализацији пројекта „Адаптација, санација, партерно уређење и унапређење енергетске ефикасности објекта Гимназије Светозар Марковић у Нишу“
       25. Решење о реализацији пројекта „Санација, адаптација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности комплекса Завода за васпитавање деце и омладине у Нишу“
       26. Решење о реализацији пројекта „Санација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности основне школе Вожд Карађорђе, спратности По+Пр+1+Пк, на кп.бр. 1636/1, К.О. Ниш „Ћеле Кула“ у Нишу“
       27. Решење о сарадњи Града Ниша на Пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“
       28. Закључак о давању сагласности да ЈП „Нишстан“ Ниш спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана
       29. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
       30. Закључак за финансирање пренетих обавеза за реализацију активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину

   167. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.02.2019. године

       1. Решење о сарадњи Града Ниша на Пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“

   166. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.01.2019. године

       1. Препорука Jавном комуналном предузећу за водовод и канализацију “Наиссус” Ниш да размотри могућност одобравања зајма Рукометном клубу „Железничар 1949“ Ниш

   165. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.01.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народног позоришта за 2019. годину
       2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2019. годину
       3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег културног центра Ниш за 2019. годину
       4. Aмандман 1 на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
       5. Aмандман 2 на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
       6. Aмандман 3 на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
       7. Aмандман 4 на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
       8. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2018. години
       9. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину
       10. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња седма фаза“
       11. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у неодређеном временском периоду, а почев од 01.03.2019. године, омогући лицима у статусу социјалне потребе која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији система обједињене наплате и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате

    

   164. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.01.2019. године

       1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ – Ниш
       2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша

       3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2019. годину
       4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народнoг музеја Ниш за 2019. годину
       5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2019. годину
       6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2019. Годину
       7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Историјског архива Ниш за 2019. годину
       8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2019. годину
       9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности Фудбалском клубу „Раднички“ Ниш за употребу имена Града Ниша на грбу и у називу Фудбалског клуба „Раднички“ Ниш
       10. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
       11. Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност
       12. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2018. години
       13. Решење о прихватању предлога Комисије о избору 25 кандидата за доделу стипендија за 2018/19 годину за ученике средњих школа припаднике ромске националности на територији Града Ниша
       14. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта  „Прихватилиште за децу и младе“
       15. Решење о образовању Радне групе Програма реформе пореза на имовину
       16. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 50 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину
       17. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду од 01.03.2019. године до 30.04.2019. године, омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
       18. Закључак којим се препоручује „Медиана“ Ниш да одложи наплату својих потраживања закључењем Анекса II Споразума о репрограму дуга са Центром за социјални рад „Свети Сава“  Ниш

   163. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2019. године

     1. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
     2. Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша
     3. Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
     4. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП  „Градска топлана“ Ниш
     5. Закључак о приступању изради уговора о финансирању заједничке изградње канализационе мреже у улицама Војислава Илића и Михајла Пупина са МДС инжењеринг д.о.о. из Ниша
     6. Закључак којим се препоручује Надзорним одборима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, да одложe наплату својих потраживања насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП „Горица“ Ниш отплату дуга у 24 (двадесет четири) месечне рате почев од 01.01.2020. године

You may also like...