NOVI V.D. DIREKTORI U TOPLANI I GORICI

Član 52. Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik RS”, br.15/2016) propisuje da se  vršilac dužnosti direktora može  imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu na period koji ne može biti duži od jedne godine.

S obzirom na to da je vršiocima dužnosti direktora JKP Gradska toplana i JKP Gorica istekao mandat, a da po Zakonu o javnim preduzećima isto lice ne može dva puta biti imenovano za vršioca dužnosti direktora, Odbor za imenovanje Skupštine grada Niša, postupajući po zakonu i po Statutu grada Niša, predložiće Skupštini Grada da donese odluku o imenovanju novih vršilaca dužnosti direktora u ova dva preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća iz člana 25. ovog zakona i ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

Gradsko veće  ne može da prejudicira ko će biti postavljen za nove vršioce dužnosti direktora, s obzirom na to da njihovo imenovanje nije u ingerenciji veća već skupštinskog Odbora za imenovanje i Skupštine grada Niša.