NOVI V.D. DIREKTORI U TOPLANI I GORICI

Član 52. Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik RS”, br.15/2016) propisuje da se  vršilac dužnosti direktora može  imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu na period koji...