Акти Градског већа Града Ниша за 2017. годину од 88. до 111. седнице

111. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2017. године

110. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2017. године

 1. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у Градској општини Црвени Крст
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни одлуке одређивању комуналних делатности од локалног интереса
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о управљању јавним паркиралиштима
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ АД из Новог Сада
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територији Града Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено –пословним зградама на територији Града Ниша
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника на територији Града Ниша
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о минималној висини износа за текуће одржавање зграда на територији Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о откупу станова
 11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
 12. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2018.годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш за 2018. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2018. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ за 2018. годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш за 2018. годину
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2018.годину
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Измена и допуна програма пословања са финансијским планом за 2017. годину Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“
 27. Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Програма развоја туризма Града Ниша са Акционим планом за период 2018-2020. године
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности укупне имовине, обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа “Медиана” Ниш

109. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.12.2017. године

 • Изјашњење по Амандманима на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину, и то:

а) Амандману број 1642 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

б) Амандману број 1643 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

в) Амандману број 1644 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

г) Амандману број 1645 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

д) Амандману број 1646 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ђ) Амандману број 1647 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

е) Амандману број 1648 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ж) Амандману број 1649 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

з) Амандману број 1650 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

и) Амандману број 1651 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ј) Амандману број 1652 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

к) Амандману број 1653 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

л) Амандману број 1654 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

љ) Амандману број 1655 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

м) Амандману број 1656 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

н) Амандману број 1657 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

њ) Амандману број 1658 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

о) Амандману број 1660 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

п) Амандману број 1661 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

р) Амандману број 1662 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

с) Амандману број 1663 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

т) Амандману број 1664 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

ћ) Амандману број 1665 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

у) Амандману број 1666 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

ф) Амандману број 1667 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

х) Амандману број 1668 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

108. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.12.2017. године

107. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.12.2017. године

106. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.12.2017. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2018. години
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке o доношењу политике управљања људским ресурсима у органима и службама Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама  Oдлуке о локалним комуналним таксама
 6. Решење о приступању изради  Акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу реадмисије и миграната за период 2018 – 2021 година
 7. Решење којим се врши прерасподела дела недодељених финансијских  средстава одређених  Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину а која су планирана Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину

105. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.12.2017. године

          – Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

          – Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

          – Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш

104. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.11.2017. године

103. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.11.2017. године

102. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.11.2017. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на конверзију потраживања Града Ниша на име уступљених јавних прихода према привредном друштву „Trayal korporacija“ а.д. из Крушевца у трајни улог Града Ниша у капиталу Друштва
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2016. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2016. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ – Ниш у години
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Аеродром Ниш“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП “Тржница“ Ниш за 2016. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Tржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Tржница“ Ниш по Финансијском извештају за 2016. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године са финансијским извештајем
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша о покрићу губитка по финансијском извештају за 2016. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2016. годину
 24. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима  чији  је оснивач   Град  Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, о расподели нераспоређене добити за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Изменe и допунe Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. Годину
 11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине Нишка Бања

101. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.11.2017. године

100. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.10.2017. године

99. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.10.2017. године

98. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

97. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

96. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.10.2017. године

95. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.09.2017. године

94. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.09.2017. године

93. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.09.2017. године

92. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.09.2017. године

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи-коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака
 2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима
 3. Закључак у вези са предузимањем активности за изградњу мултифункционалног објекта за потребе културе у ширем обухвату централног подручја Града Ниша

91. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.09.2017. године

90. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.09.2017. године

89. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.08.2017. године

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;

– ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша;

– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш;

– Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш и

– ЈП „Нишстан“ Ниш

88. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.08.2017. године

 

 
Обележен Дан особа са ретким болестима

Поводом Дана особа са ретким болестима данас је у тржном центру Форум у Нишу одржана традиционална акција у којој су на импровизованом дрвету могле да се напишу поруке подршке  оболелима , а са намером подизања свести код свих грађана о потреби да се пружи помоћ оболелима.

Национална организација за ретке болести Србије – НОРБС основана је 23. јула 2010. године, као савез удружења која се баве питањима особа са ретким болестима и чланова њихових породица. Ретка болест подразумева сваку болест која се јавља код мање од 1 од 2.000 грађана, али се један број ретких болести јавља и код 1 у неколико стотина хиљада или милиона људи. Према процени Европског Комитета, 6% до 8% популације има неку ретку болест.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић својим присуством је подржао ову акцију и написао своју поруку  оболелима.

„Оваквим акцијама показујемо хуманост ,али и жељу да се сопственим примером и код осталих људи подигне свест о солидарности са особама које болују од ретких болести.Са представницима удружења сам уговорио састанак који ћемо ускоро одржати  у Градској кући,где ћемо размотрити све аспекте институционалне помоћи особама оболелим од ретких болести и надам се наћи модалитете да се пружи пре свега психолошка помоћ оболелима“ ,рекао је градоначелник Ниша.
КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ТРЕЋИ ЛЕОНИ У СРБИЈИ, ПРВИ У НИШУ

Премијер Србије Александар Вучић, амбасадор Немачке у нашој земљи Аксел Дитман, извршни директор Леони Ралф Маус, директор Леонија за Србију Клеменс Сакс и градоначелник Ниша Дарко Булатовић положили су данас камен темељац којим је и званично почела изградња прве фабрике Леонија у Нишу, треће у Србији. Реч је о инвестицији вредној 22 милиона евра, у којој ће посао добити најмање 2 200 радника.

Премијер Вучић је у обраћању рекао да је у Нишу, граду у коме је незапослено скоро 30 000 људи, циљ да се број незапослених спусти испод 20 хиљада. Он је истакао да се данас у Нишу могу видети резултати политике коју је народ изабрао, политике стабилности, сигурности и одговорности. „Њоме се привлаче страни инвеститори, али и одржава дата реч“, поручио је премијер.

Компанија Леони у Србији има поузданог партнера, а добра сарадња са локалним и републичким властима у претходном периоду и добро искуство две фабрике које овде послују већ неколико година, довеле су до одлуке о изградњи трећег погона, поручили су представници Леонија Клеменс Сакс и Ралф Маус.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да је почетак изградње фабрике Леони у Нишу велики дан за град у којем се после деценије привредне и економске стагнације поново ради и гради и запошљавају људи. Он је подвукао да је Леони за мање од 48 сати добио грађевинску дозволу што показује да је локална власт озбиљна и да подржава економску политику Владе Србије.
ЗА ДВА МЕСЕЦА УСЕЉИВИ СТАНОВИ У УЛИЦИ МАЈАКОВСКОГ

У улици Мајаковског у току су завршни радови на партерном уређењу за две ламеле станова за социјално становање. Ускоро ће зграда добити све потребне прикључке, а 70 станова биће усељиво за два месеца, рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Укупна вредност изградње и партерног уређења је 250 милиона динара. Република је уложила 25 одсто, а остатак средстава обезбедио је Град Ниш. Цена станова, намењених продаји је 634 евра по метру квадратном без ПДВ-а, који се иначе враћа јер свима онима који намеравају да купе стан од Градске стамбене агенције то треба да буде прва куповина стана. На истој локацији градиће се још три ламеле станова за социјално становање. Иначе, Град ће учествовати у пројекту државе „Стан по мери“, најавио је овом приликом градоначелник. С тим у вези, у току је припрема земљишта за изградњу тих станова на Леденој стени, који ће се продавати по повољнијим ценама.
ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА „КОД ИМИЏА“

 Након завршетка дела улице Цара Душана до раскрнице са улицом Војводе Мишића, отпочели су и радови на изградњи кружног тока. Вредност радова је 23 милиона динара, а њихов завршетак очекује се за 35 дана, уколико их не успоре нерегистроване инсталације. Извођач је Предузеће за путеве Трејс из Ниша. Према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића који је данас обишао радове, кружни ток ће бити завршен у најкраћем могућем року, како не би долазило до великих гужви и незадовољства грађана. Због изградње кружног тока на раскрсници улица Цара Душана, Николе Пашића и Мије Петровића доћи ће до измена режима саобраћаја до 31.марта. Саобраћај ће бити потпуно обустављен у улици Цара Душана, од улице Косте Стаменковића до Првомајске, затим у улици Мије Петровића, од кружног тока код Учитељ Тасине школе и у улици Николе Пашића, од кружног тока на раскрсници са Синђелићевим тргом.
ЗА ДРУГУ ГРУПУ РАДНИКА НЕКАДАШЊИХ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА ПО 21 300 ДИНАРА ДАНАС

Радницима некадашњих друштвених предузећа у Нишу, који се више од деценије боре за исплату својих заосталих примања и радили су у неком од предузећа са територије града Ниша, у којима држава и даље има управљачки механизам, а накнадно су доставили документацију Центру за социјални рад Свети Сава, данас после 17 часова биће уплаћена помоћ од 21 300 динара.

Овај износ, који представља минималну нето зараду у Србији, радници који су документацију доставили у периоду од 26. децембра до 6. јануара моћи ће да подигну данас на шалтерима Поштанске штедионице после 17 часова.

Град Ниш и даље чврсто стоји уз хиљаде радника који мирно протестују у намери да им држава исплати оно што су зарадили, пружајући велико поверење и захвалност Влади Србије и ресорном министарству, због свега што чине како би се овај проблем након много година решио у најбољем интересу свих грађана, а на првом месту грађана Ниша.
Амбасадор Јапана Ђуићи Такахара први пут посетио Ниш и уручио вредну донацију

Амбасадор Јапана у Србији, Његова екселенција Ђуићи Такахара, посетио је данас Ниш. Приликом његове прве посете нашем граду, Такахара се сусрео са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем са којим је разговарао о интензивирању сарадње, која је иначе уназад годинама на изузетном нивоу. Градоначелник је представио пројекте са којима град намерава да аплицира за средства код амбасаде Јапана у нашој земљи. Он се захвалио амбасадору на свесрдној помоћи коју је јапански народ и Влада Јапана пружала грађанима Ниша и нишким установама, пре свега у медицинској опреми. Амбасадор је поручио да га радује чињеница да Нишлије воле јапанску културу и поручио да ће се сарадња наставити на многим пољима.

Након пријема у Градској кући, амбасадор и градоначелник посетили су чланове удружења Така, којима је уручена донација Владе Јапана у оквиру програма „Бесповратне помоћи у области културе“ у износу од 7 900 евра. Наведеним средствима Аикидо Дођо Така из Ниша је, у циљу унапређења услова тренирања аикидоа у Нишу, набавио 210 метара квадратних татами подлога за вежбање.
ПРИЈЕМ ЗА САВЕЗ ИЗВИЂАЧА НИША

 Град Ниш у наредном периоду настојаће да више помаже Савез извиђача града, који постоји 105 година. За то време кроз њихове редове прошао је велики број младих људи. Учили су их да воле своју земљу, снађу се у природи, али пре свега да се друже. У последње време суочавају се са проблемима са просторијама и финансирањем, али ће Град покушати да им помогне да те проблеме реше, речено је након данашњег састанка са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и чланом Градског већа Милошем Милошевићем. Град Ниш свестан је значаја ове организације, пре свега за своје младе суграђане и суграђанке и спреман је да помогне да се проблеми превазиђу, рекао је члан већа Милош Милошевић.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо грађане да ће, због изградње кружног тока на раскрници улица Цара Душана-Николе Пашића и Мије Петровића, познатијој као раскрсница „код Имиџа“, у зони изградње кружног тока, на захтев извођача радова, доћи ће измене режима саобраћаја у периоду од 24. фебруара до 31.марта ове године.

Надлежан Секретаријат за комуналну делатност, енергетику и саобраћај, на зехтев ЈП Дирекција за изградњу града, израдио је Решење о измени режима саобраћаја, која подразумева потпуну обуставу саобраћаја на следећи начин:

-у улици Цара Душана, на делу од улице Косте Стаменковића до Првомајске,

-у улици Мије Петровића, од кружног тока код Учитељ Тасине школе и

-у улици Николе Пашића, од кружног тока на раскрсници са Синђелићевим Тргом.

Уколико радови на изградњи кружног тока буду завршени раније, ове улице биће раније отворене за саобраћај.
ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА СКГО

Градоначелницима и председницима општина, на петој седници Председништва Сталне конференције градова и општина, обратили су се министарка Славица Ђукић Дејановић и представници делегације НР Кине. У име кинеске делегације чланове Председништва СКГО поздравио је Ksie Juan, потпредседник Кинеске народне асоцијације за пријатељство са страним земљама, један од чланова делегације НР Кине која ће у оквиру дводневне посете Србији имати сусрете са представницима СКГО.

Председник СКГО и градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је значај сарадње кинеских и српских локалних самоуправа и захвалио члановима кинеске делегације што су приликом посете изнели низ предлога који ту сарадњу могу конкретизовати ублиској будућности. Према његовим речима веома је важно да се добри односи и сарадња Србије и Кине на националном нивоу пресликају и на локални ниво.

У раду Председништва СКГО учествовала је и министарка без портфеља у Влади Србије Славица Ђукић Дејановић, задужена за демографију и популациону политику. Она је представила будуће активности у области популационе политике у односу на надлежности и могућности локалне самоуправе, као и сарадњу са СКГО у тој области.