Javna rasprava o socijalnom uključivanju Roma

Ovu raspravu organizuje Nacionalni savet romske nacionalne manjine u saradnji Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  i ove rasprave će biti organizovane  u onim lokalnim samoupravama gde je zastupljena romska populacija,a  u cilju dobijanja komentara, predloga i dopuna i uključivanja romske zajednice u procesu izrade strateškog dokumenta i njegove promocije u lokalnim zajednicama.
Osnovni razlog za donošenje Strategije  je stvaranje uslova za  socijalnu uključenost Roma – smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije ,odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti. Pored toga, razlozi zbog kojih se donosi ova Strategija proizilaze iz potrebe da se stvore preduslovi za ostvarivanje strateških ciljeva, uspostavljanjem  mehanizama  za sprovođenje, planiranje, nadziranje i unapređenje usvojenih mera i aktivnosti;
„Veoma je važno da se realizacijom ove strategije obezbede sredstava u Budžetu Republike Srbije, budžetima jedinica lokalne samouprave, kao i međunarodnih razvojnih partnera koji deluju u Republici Srbiji za finansiranje strateških mera unapređenja života Roma
Strategija predviđa  i delotvorno uključivanje  predstavnik romske zajednice u postupke osmišljavanja i sprovođenja strateških mera i ostvarivanja garantovanih ljudskih prava na rad, stanovanje, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu,“rekao je gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić