1

Jавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама

Jавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама, одржана је у просторијама Скупштине Града Ниша.
Доношење новог закона о водама који ће потпуно бити усклађен са прописима Европске Уније у овој области, планирано је за 2017. годину.
На скупу је наглашено да се са појачаном пажњом мора приступити нормативном уређењу водопривреде, како би се омогућило функционисање сва три стуба на којима она почива – коришћење воде, заштита воде и заштита од штетног дејства воде.
„ После 40 година развоја ,почевши са првим конвенцијама усвојеним седамдесетих година прошлог века, међународно-правни оквир за управљање водама је веома широк, јер се сви међународно-правни документи који уређују заштиту животне средине више-мање непосредно односе и на управљање водама. Начела међународно-правних докумената су усклађена са начелима управљања водама у Србији, чиме је правни систем Србије у значајној мери усклађен са законодавством Европске уније а  новим изменама И допунама закона верујем биће учињен још један корак ка формалној модернизацији нашег друштва у овом сегменту“, рекао је ресорни вечник Јован Стојковић и додао да ради се о веома широкој и стручно обликованој теми и да се Искрено нада да ће се кроз искусију доћи до одређених закључака који ће помоћи да се искристалише један добар нацрт закона који ће бити од користи И националним институцијам, али и на нивоу локлане самоуправе.
Један од разлога за предлагање ових измена и допуна и проширење правног основа за доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама, који се односи на заштиту вода од загађивања, како би се обезбедила правна база за  преношење одредаба релевантних директива које у правни систем Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.
Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама се постижу следећи циљеви: усклађивање домаћег законодавства у области вода са законодавством Европске уније; стварање услова за управљање водама на начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих субјеката који користе и/или загађују воду, односно користе водно земљиште и водне објекте, издавање водних аката и контрола њихове примене; обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп водног земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане Законом о водама као и отклањање недостатака у примени важећег Закона о водама уочених у току примене тог закона.
Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом, изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању Републике Србије ЕУ на министарском нивоу,  да Република Србија буде у потпуности спремна да преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018. године, као и са пост скрининг документом – статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ за поглавље 27 животна средина и климатске промене.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводи се у периоду од 11. до 30. септембра 2015. године. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о водама је доступан на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs