1.2 Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu