Радна тела Скупштине

image_pdfimage_print

Скупштина Града оснива стална радна тела, као и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају образложено мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом Града.

Чланови радног тела бирају се из реда одборника, као и из реда грађана афирмисаних у области за коју се радно тело образује.

Мандат чланова радног тела једнак је мандату Скупштине Града.

Скупштина посебним актом може образовати и повремена радна тела, ради разматрања одређених питања или обављања одређених задатака из њене надлежности.

 

Стална радна тела Скупштине су:

  1. Одбор за именовање;
  2. Одбор за мандатно-имунитетска питања
  3. Одбор за административна питања;
  4. Комисија за називе делова насељених места и називе улица;
  5. Комисија за родну равноправност и једнаке могућности;
  6. Комисија за верска питања;
  7. Комисија за социјална питања;
  8. Комисија за праћење примене етичког кодекса;
  9. Савет за младе;
  10. Кориснички савет јавних служби.