Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша

image_pdfimage_print

Ул. Обреновићева бр. Бб

ТПЦ ”Калча”

Ламела ”Ц” спрат III

Канцеларија 16 и 17

Тел. 018 – 504781


РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ:  

Јелена Ковачевић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору,

дипломирани економиста

Тел: 018 50 47 81

Моб. тел: 064 833 00 14

e-mail: Jelena.Kovacevic@gu.ni.rs


Информатор о раду Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша


ДОКУМЕНТИ:

 

Град Ниш је на основу Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша успоставио ову институцију 2016. године Решењем о именовању руководиоца јединице за интерну ревизију у Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша Ратка Живковића, дипломираног економисту (Службени лист града Ниша” бр.138/2016 од 02.12.2016.године).

 У складу са чланом 3. и 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013), Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша је успостављена као посебна фунционална независна организациона јединица код руководиоца јединице локалне самоуправе, која директно извештава Градоначелника у складу са сопственим планом рада.

Служба обавља интерну ревизију свих организационих делова корисника јавних средстава, свих програма, активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и кориснике средстава Европске уније у складу са законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. 

У систему јавног сектора Града Ниша, по организационим облицима, евидентирана су 63 система (организационих структура), са 5585 запослених који испуњавају услове да буду предмет ревизије.

Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша својим радом помаже корисницима јавних средстава у постизању њихових циљева,  примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

  • Идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа код корисника јавних средстава;
  • Усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
  • Поузданост и потпуност финансијских и других информација;
  • Ефикасност, ефективност и економичност пословања;
  • Заштиту средстава и података (информација);
  • Извршење задатака и постизање циљева.

 

ПРАВНИ ОКВИР: