Žalbena komisija

Žalbena komisija odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Žalbena komisija primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Dokumenta: