Енергетски менаџер Града Ниша

image_pdfimage_print


ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏЕР ГРАДА НИША: Бојан Гајић, дипл. маш. инж.

Адреса: Вождова 24, СРБ-18000 Ниш
Тел: +381 18 504 587
Моб: +381 64 833 06 53
+381 65 64 77 640

E-mail: gbojan@gu.ni.rs

 


ДОКУМЕНТИ:


Град Ниш је успоставио ову институцију 2017. године Решењем о именовању Енергетског менаџера Града Ниша (Службени лист града Ниша” бр.57/2017 од 09.06.2017.године).

Према Закону о ефикасном коришћењу енергије, члан 19.став1. енергетски менаџер је физичко лице именовано од стране обвезника система енергетског менаџмента, које има обавезу да:

        прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обвезника система,

–        припрема Програм и План енергетске ефикасности које град Ниш доноси, а према Закону о  ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), чл. 6. став 1. тачка 4) и 5),

–        предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији,

–        стара се о припреми годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије, а према Закону о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), члан 18. Став1. и

–        предузима друге активности и мере прописане законом.

Поред законом прописаних обавеза Енергетски менаџер има обавезе:

 • успостављања и унапређења система управљања енергијом – Енергетски менаџмент ;
 • стварања регулаторних и подстицајних услова за рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности у Јавном сектору;
 • стара се о изради и праћењу реализације програма и плана енергетске ефикасности;
 • анализира прикупљене податке о потрошњи енергије и израђује годишњи извештај;
 • припрема и доставља Министарству рударства и енергетике годишњи извештај о потрошњи примарне енергије и остваривању циљева уштеде енергије у Јавном сектору;
 • успоставља информациони систем енергетског менаџмента (ИСЕМ) за организовано управљање енергијом, прикупљање и анализа података о потрошњи и начину коришћења енергије обвезника система;
 • предлаже и прати реализацију пројеката ЕЕ и мера за рационалну употребу енергије и повећање енергетске ефикасности у Јавном сектору;
 • организује активности на јачању свести о ефикасном коришћењу енергије у Јавном и цивилном сектору, реализовањем промотивних и едукативних активности из области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије;
 • припрема активности у вези са радом Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности;
 • сарађује и размењује искустава на успостављању организованог система управљања енергијом са другим општинама и градовима из земље и иностранства, са научним институцијама и Јавним предузећима;
 • учествује у пословима планирања и развоја енергетике на територији Града;
 • перманентног стручног усавршавања.