269 sednica GV – 11.08.2020.

  1. Rešenje o pristupanju izradi Strategije pošumljavanja teritorije grada Niša – I faza
  2. Rešenje o pristupanju izradi Elaborata o detaljnoj prospekciji i karakterizaciji višegodišnjeg industrijskog otpada, stepenu i rasporedu kontaminiranog zemljišta na lokaciji Elektronske i Mašinske industrije Niš