236. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.03.2020.

1.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dugoročnog-investicionog kredita u iznosu od 85.000 eur-a, sa rokom otplate od 36 meseci od dana zaključenja ugovora
2.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 50.000.000,00 dinara, na period od godinu dana
3.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara