Produžetak roka konkursa za poziv za članstvo u Komisiji za izbor projekata OCD

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA
PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U POSEBNOJ KOMISIJI ZA IZBOR PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06.04.2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs
Prilog233. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.03.2020.

 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2020. godinu
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2020. godinu
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina i javnih zelenih površina na gradskim grobljima u upotrebi za 2020. godinu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja parkovskog i dečijeg mobilijara za 2020. godinu
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2020. godinu
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2020. godinu
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2020. godinu
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnog osvetljenja sa cenovnikom za 2020. godinu
 10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja saobraćajne infrastrukture i putne galanterije sa cenovnikom za 2020. godinu
 11. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da početak naplate potraživanja nastalog po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, po svim zaključenim ugovorima, odloži počev od 01.07.2020. godine