Pešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Hiša u 2020. godini

Pešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na   teritoriji Grada Hiša u 2020. godini
228. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.02.2020.

1. Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
227. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.02.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o donošenju i implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom za Niški region
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke Niš
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni dopuni Statuta Apoteke Niš226. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2020.

 1. Zaključak o prihvatanju zahteva Gradske opštine Medijana za obezbeđenje namenskih sredstava Gradskoj opštini Medijana za predfinansiranje projektnih aktivnosti u cilju implementacije Projekta “Igrajmo i plešimo zajedno”225. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu
 2. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „Budući gradovi jugoistočne Evrope“
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša od 2021. – 2027. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o geografsko informacionom sistemu Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Niša
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Niša Privrednog društva „Društvo za održavanje zgrada“ DOO iz Beograda
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece i pravu na regresiranje besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Ratko Vukićević“ Niš, ul. Ratka Vukićevića br. 5, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Pozorištu lutaka Niš, ul. Bulevar dr. Zorana Đinđića broj 7 u Nišu, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Privrednom društvu „READY GROUP“ d.o.o. iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno -poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br. 124/5
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Kostić Žarku iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br.124/4
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Janićijević Bojanu iz Kuršumlije, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Kostić Dušanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Maksimović Andrijani iz Niša, poslovnog prostora u stambeno – poslovnoj zgradi u ul. Obrenovićevoj br. 124/2
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Todić Slobodanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 36 ulaz br.34
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Ristić Saši iz Niša, stambeno – poslovne zgrade u ul. Nikole Pašića broj 40 u Nišu
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u 2019. godini
 20. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 21. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-136/2019-09 od 03.09.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN STANKOVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Honda Civic“ sa evidencionim brojem 1073
 22. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-211/2017-09 od 08.11.2017. godine, kojim se privrednom subjektu DRUŠTVO ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA COOL STOJANOV DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Honda Jazz“ sa evidencionim brojem 496
 23. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-343/2016-09 od 26.09.2016. godine, kojim se privrednom subjektu SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Ambiente“ sa evidencionim brojem 578
 24. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-205/2017-09 od 31.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Ambition 1.0“ sa evidencionim brojem 892
 25. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-286/2018-09 od 14.01.2019. godine, kojim se privrednom subjektu NIGHT SPEED DOO NIŠ-PALILULA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Meriva“ sa evidencionim brojem 1001
 26. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Palilula
 27. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje finansiranja prenetih obaveza za realizaciju aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša
 28. Rešenje o izmenama Rešenja kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija studentima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu i dodeli 4 stipendije za 2019/20 godinu za studente pripadnike romske nacionalnosti na teritoriji Grada Niša
 29. Rešenje o izmenama Rešenja kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu i dodeli 35 stipendija za 2019/20 godinu za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalnostina teritoriji Grada Niš
 30. Rešenje po Presudi Upravnog suda Republike Srbije – Odeljenja u Nišu broj II-4 U.8003/17 od 21.11.2019. godine (u ponovnom postupku po žalbi Operatora distributivnog sistema ”EPS DISTRIBUCIJA” d.o.o Beograd, izjavljenoj na Rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za finansije, broj 434-1/1i/-2017-11 od 24.01.2017. godine)
 31. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025 – parcijalne izmene
 32. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana
 33. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025 – parcijalne izmene
 34. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana – parcijalne izmene
 35. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Prostornog plana administrativnog područja Grada Niša 2021 – parcijalne izmene
 36. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Tržnica“ Niš odobri dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit, y iznosu od 30.000.000,00 dinara za potrebe tekuće likvidnosti preduzeća
 37. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima
 38. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2020. godinu
 39. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2020. godinu
 40. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2020. godinu
 41. Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
 42. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
 43. Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 44. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 45. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 46. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 47. Program održavanja zaštićenih stabala na teritoriji grada Niša
 48. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa održavanja zaštićenih stabala na teritoriji grada Niša224. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.02.2020.

 1. Rešenje o odobravanju izrade 12 (dvanaest) legitimacija za prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša za 3 zone (I + II + III zona), koje bi glasile na Sekretarijat za inspekcijske poslove
 2. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2020. godinu223. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.02.2020.

 1. Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
 2. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2020. godinu
 3. Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2020. godinu
 4. Rešenje o raspoređivanju sredstava za bolju kadrovsku obezbeđenost
 5. Rešenje kojim se prihvata realizacija i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2020. godini
 6. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sportaODLUKA KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA PERSONALNIH ASISTENATA I LIČNIH PRATILACA

ODLUKA KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA PERSONALNIH ASISTENATA I LIČNIH PRATIOCA.docx
Konačna Rang lista Personalni asistenti 2020.docx
Lični pratioci 2020.docx
Odluka Komisije po žalbama.docx
222. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 04.02.2020.

 1. Rešenje kojim se određuju sportske organizacije od posebnog značaja za unapređivanje i razvoj sporta na teritoriji Grada
 2. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2020. godinu
 3. Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša
 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 5. Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da u saradnji sa investitorom QUALIS Electronics d.o.o. uradi predlog Elaborata o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveza plaćanja naknade na teritoriji Grada Niša, u okviru industrijske zone KO Donje Međurovo
 6. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara